11.01.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
198

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 11.01.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:07

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 09.01.2024 tarih ve 12746 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

V*** G*******: Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, D***** S****, No:*

KARAR NO:08

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.01.2024 tarih ve 12775 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi adresinde ve tapuda 357 ada, 1 parselde bulunan E**** B***** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen standartlara aykırı olarak 2,70 m yüksekliğinde bahçe duvarı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 29.12.2023 tarih ve 54 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” hükmü ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunun 15. Maddesinin 5. Fıkrası “… Birinci fıkrada sayılan yerlerde  ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapan kişilere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu Hükümlerine göre verilecek ceza bir kat artırılır ”denildiğinden; Söz konusu aykırılık hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:475********) E**** B*****’ya toplam 232.794,14 TL (İkiyüzotuzikibinyediyüzdoksandörtTL ondörtKr) para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden  30  gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 224.887,76TL (İkiyüzyirmidörtbinsekizyüzseksenyediTL yetmişaltıKr) para cezasının tahsil edilmeyerek, toplam 7.906,38TL(YedibindokuzaltıTL otuzsekizKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.