10.02.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
156

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 10.02.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:14

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 10/02/2022 tarih ve 0605 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

H****** B********: S****  M********, S******* S******  C******, No:1**  K********

KARAR NO:15

KARAR ÖZETİ:3194/42 Madde Uygulaması

Fen İşleri Müdürlüğünün 08/02/2022 tarih ve 0557 sayılı teklif yazısı ile Ç******** İ**, A****** İ*****, K******** B******, G******** M********, B******* C******, No:4*/* tapuda İ17****** pafta, 2** ada, * parselde bulunan C**** K**** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çekme mesafeleri içerisine 2,03 m x 2,59 m (5,25 m²) ölçülerinde müştemilat ve kalorifer kazanı yapıldığı görüldüğünden 04.02.2022 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup ;3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:245*******) C**** K****’a 3.030,01TL(Üçbinotuzlira birkuruş)para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

10.02.2022 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir