12.01.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
286

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.01.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 12.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:3
KARAR ÖZETİ: İmar para cezası(3194/42)
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Sokakta bulunan Yeşiltepe Sitesinde , tapuda 510 ada, 34 parsel kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Hanife ALNIAÇIK’a ait Bağımsız Bölümünde sabit pen ile kapattığı BİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda çatı teras altında bulunan bölümün 6 m2’lik kısmını kapattığı tespit edildiğinden 09.01.2017 tarih ve 01 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir.
. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden imar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi Hanife ALNIAÇIK’a 820,63TL. para cezası verilmesi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4
KARAR ÖZETİ: İmar para cezası(3194/42)
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Sokakta bulunan Yeşiltepe Sitesinde , tapuda 510 Ada, 34 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Münür ÇELİK’e ait Bağımsız Bölümünde sabit pen ile kapattığı BİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda çatı terasındaki açık bölümün 18.50 m2’lik kısmını kapattığı tespit edildiğinden 09.01.2017 tarih ve 02 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağı ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi Münür ÇELİK’e 2.022,19TL. para cezası verilmesi cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
KARAR ÖZETİ: İhale Kararı
Küçükkuyu Belediyesini Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararı ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı hizmetlerinin 2017 yılı içerisinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlamak için gerçekleştirilen 2016/451755 ihale kayıt numaralı işin İhale Komisyon Başkanlığının 09/01/2017 tarih ve 20170057 sayılı yazılarına istinaden, Kamu İhale Kurulunun inceleme sürecinin belli olmamasından dolayı ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek tahmini 2 ay süre içinde, yerleşik nüfusumuzun artması ve son günlerde yaşanan aşırı yağışlar, hava şartlarındaki olumsuzluklar vb. çalışmaların yürütülmesi için Belediyemiz garaj amirliği ve büro hizmetlerinin vatandaşı mağdur etmeden verimli şekilde yürütülmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21-b maddesi gereği Pazarlık usulü ile “Pazarlık usulü Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” 2017 yılı Belediye Bütçesi dikkate alınarak yol, yemek ve giyecek bedeli ödenmeden 2 ay süreliğine Temizlik Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 20 (Yüzde Yirmi) fazlasına 44 personel, Büro Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 15 (Yüzde Onbeş) fazlasına 25 personel, 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince Engelli işçi olmak koşuluyla Brüt Asgari Ücretin % 20 (Yüzde Yirmi) fazlasına 3 personel, Koordinatör Personel Hizmetlerinin alınması için ise Brüt Asgari Ücretin % 130 (Yüzde Yüzotuz) fazlasına 1 personel ve yüklenici karının da % 20 olarak hesap edilip, söz konusu hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

12.01.2017 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.