13.10.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
122

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.10.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR  NO:207

Belediyemiz Encümeni 13.10.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.10.2022 tarih ve 2022/3671 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, B******** m*****, i17****** pafta, 3** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz  terki ile kalan  parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan yola terk dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı  imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:208

Belediyemiz Encümeni 13.10.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: İhdas – Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.10.2022 tarih ve 2022/3670 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, İ*********  m*****, i17****** pafta, A Nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, arsa niteliği ile kadastral yoldan ihdas edilmesine, 3** ada * nolu parselin imar yolunda kalan kısmının, yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına,  ihdas sonucu  oluşan A parsel ile terk sonucu oluşan 1 nolu parselin B parsel olarak birleştirilmesine, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile   Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:209

Belediyemiz Encümeni 13.10.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: İhdas – Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.10.2022 tarih ve 2022/3672 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M*********, B********  m*****, i17****** pafta, A Nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında  kalmakta olup, arsa niteliği ile kadastral yoldan ihdas edilmesine, 3** ada * nolu parselin imar yolunda kalan kısmının, yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına,  ihdas sonucu  oluşan A parsel ile terk sonucu oluşan 5 nolu parselin B parsel olarak birleştirilmesine, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile   Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

13.10.2022 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.