14.05.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
1263

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.05.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:35

KARAR ÖZETİ: Tutanak

12.05.2020 tarih ve 1177 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 08/05/2020 tarihinde saat: 15:00’de Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Sarmaşık 2. Sokak No:6 adresi ikametli, Süleyman KABAÇ (TCKNo:276********) isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının halden aldığı mallara fahiş fiyat artışı yaparak haksız kazanç elde ettiği, Covid-19 tedbirleri kararlarına uymadığı, fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, konu ile ilgili tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 sayılı Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları Kanunun 13/1 maddesinin L bendinde “ Malların etiketlenmesine, Pazar yerine mal getirilmesine, bu yerlerde araç bulundurulmasına, satış yeri numarasını gösterir levhaya, tahsis sahiplerince kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere ilişkin olarak bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi’hükmü doğrultusunda (TCKNo:276********) Süleyman KABAÇ’a 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL.(İkiyüzyirmiyedilira) para cezasının yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:36

KARAR ÖZETİ: Tutanak

12.05.2020 tarih ve 1176 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 07/04/2020 tarihinde saat: 14:10’da Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Bahçe Sokak, No:15/2 adresi ikametli, Nihal ATALAY (TCKNo:233********) isimli şahıs Covid-19 tedbirleri kararlarına uymadığı, izinsiz olarak çay satışı yaptığı fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Belediye Kabahatlar Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin emre aykırı davranıştan (TCKNo:233********) Nihal ATALAY’a  2020 yılı para ceza miktarı olan 392,00TL.(Üçyüzdoksanikilira) Para cezası yazılmasına, ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:37

KARAR ÖZETİ: Tutanak

12.05.2020 tarih ve 1175 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 08/05/2020 tarihinde saat: 15:20’de Beldemiz Küçükkuyu Adatepebaşı Köyü adresi ikametli, Çağlar ÇINAR (TCKNo.:243********) isimli Pazar esnafı Cuma günleri Beldemiz Küçükkuyu’da kurulan gıda pazarında, pazarcı esnafının malların üzerine fiyat etiketi koymadığı Covid-19 tedbirleri kararlarına uymadığı, fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, tutanak tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden;5957 sayılı Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları Kanunun 13/1 maddesinin  L bendinde ‘’ Malların etiketlenmesine, Pazar yerine mal getirilmesine, bu yerlerde araç bulundurulmasına, satış yeri numarasını gösterir levhaya, tahsis sahiplerince kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere ilişkin olarak bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi’’ hükmü doğrultusunda (TCKNo.:243********)  Çağlar ÇINAR’a 2020 yılı para ceza miktarı olan 227,00TL (İkiyüzyirmiyedilira) Para cezası yazılmasına, ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:38

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan dilekçesinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 13.05.2020 tarih ve 1180 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Cem ÖZEN-Sinan YURDAKUL Vk. İsmail YANAR:

-Gökçetepe  Mahallesi, Şen Sokak, No:25 Küçükkuyu

-Gökçetepe Mahallesi Barbaros Caddesi No:52 Küçükkuyu

KARAR NO:39

KARAR ÖZETİ:3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 14.05.2020 tarih ve 1195 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:73 adresinde bulunan tapuda İ1723A1A pafta,287 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde işyeri sahibi İbrahim CANBAY (TCKNo:104********) tarafından eski muhtarlık döneminden mevcut Kıyı Kenar içerisinde ve yapı yasaklı alanda kalan tek katlı yapının üstüne sabit pergole direği dikilmek suretiyle gölgelik ve pergole yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanları tarafından yerinde yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş olup; 11.05.2020 tarih ve 07 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden, Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:73, adresinde bulunan, tapuda İ1723A1A pafta, 287 ada, 1 parsel üzerinde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (TCKNo:104********) İbrahim  CANBAY’a 73.871,35TL (Yetmişüçbinsekizyüzyetmişbirlira  otuzbeşkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

14.05.2020 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.