15.04.2024 TARİH VE 2024/5 SAYILI İMAR KOMİSYONU RAPORU

0
50
İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Belediye Meclisi’nin 09/04/2024 tarih ve 37 sayılı sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale olan; 05/02/2024 tarih ve 16 sayılı meclis kararı ile onaylanan Küçükkuyu Sahil Şerdi Uygulama İmar Plan Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar imar komisyonumuza ulaşmıştır.

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu sahil şeridine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Revizyonu 05/02/2024 tarih ve 16 sayılı meclis kararı ile onaylandığı ve askı süresinin tamamlandığı ve itirazların yapıldığı görülmüştür.

        Askı süreci içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 Sayılı İmar Kanunu Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki koşullar dikkate alınarak Küçükkuyu Sahil Şeridi Uygulama İmar Planı hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5 ve 17. Maddesi Genel Esaslar bölümü; 5. Madde;  Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

(Değişik:RG-13/10/1992-21374) Kıyılardan kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta ve kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte kazı yapılamaz. Valilikçe uygun görülmesi ve yazılı izin verilmesi halinde Valilik denetiminde kıyının doğal yapısını değiştirmeyecek boyut ve nitelikte yapılacak kazı işlemi izin şartlarına bağlıdır. İzin şartlarına aykırı işlem yapılması halinde verilen izin iptal edilir ve Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre cezai işlem yapılır.

Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Ayrıca Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri de geçerlidir.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve aynı Kanun gereğince çıkartılan yönetmelik hükümleri saklıdır.

 

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için onaylı kıyı kenar çizgisinin bulunması zorunludur.

Sahil şeridinde Planlama başlıklı 17. maddesi – (Değişik:RG-13/10/1992-21374);

Sahil şeridinde uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Tamamen veya kısmen yapılaşmamış sahil şeritlerinde yapılacak plânlar: Kanunun 5 inci maddesindeki esaslar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenir.

Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabilir. Bu alan içinde toplumun yararlanmasına açık yapılar da dahil olmak üzere başka hiç bir yapı ve tesis yapılamaz… şeklinde olup Kısmi yapılaşma tespiti sonucu 20 m olarak belirlenen Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabileceğinden dolayı;

 

1-     Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 13/03/2024 tarih ve 1876 sayılı dilekçesinde bahsi geçen;

·  Mıhlı Mahallesi 353 ada 2 parsele yönelik itirazın; Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir  hükmü gereği itirazın reddine,

·  Mıhlı Mahallesi 365 ada 7 parselin Belediye Hizmet Alanı vasfının turizm alanı çevrilmesi talebine yönelik itirazın yapı yaklaşma mesafelerinden sonra yeterli turizm alanı kalmamasından dolayı itirazın reddine

·  Mıhlı Mahallesi 355 ada 8 parsele yönelik;  Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanım olarak belirlenerek itirazın kabulüne ve çevresindeki diğer parsellerinde ( 355 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 356 ada 1 parselin )  rekreatif alan olarak belirlenmesine

 

2-     Mevlüde ÇINAROĞLU’nun  13/04/2024 tarih  ve 1889 sayılı itirazının; sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir hükmü gereği itirazın reddine

3-     Gülay TOSUN’un  14/03/2024 tarih  ve 1919 sayılı itirazının; sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir hükmü gereği itirazın reddine,

 

Kadir Yımaz’ın 07/03/2024 tarih ve 1750 sayılı dilekçesi, Recep BİLGİÇ’in 07/03/2023 tarih ve 1752 sayılı dilekçesi, Hayri Oğuz ve Macide Oğuz’un  07/03/2024 tarih ve 1761 sayılı dilekçesi,  Macide Oğuz’un 07/03/2024 tarih ve 1762 sayılı dilekçesi ile 291 adada yer alan parsellerine yönelik yapı nizamı yönünden itirazları mevcut olup; Süleyman Sakallı Caddesi üzerinde Bitişik Nizam Yapılaşmaların mevcut olması nedeni  ile

 

1-     Kadir YILMAZ’ın 07/03/2024 tarih ve 1750 sayılı dilekçesi ile yapılan itirazının kabulüne,

2-     Recep BİLGİÇ’in 07/03/2023 tarih ve 1752 sayılı dilekçesi ile yapılan itirazının kabulüne,

3-     Hayri OĞUZ ve Macide OĞUZ’un  07/03/2024 tarih ve 1761 sayılı dilekçesi ile yapılan itirazının kabulüne,

4-      Macide OĞUZ’un 07/03/2024 tarih ve 1762 sayılı dilekçesi yapılan itirazının cepheli olduğu sokak boyunca yer alan parsellerdeki yapılaşmaların ayrık ve ikili blok şeklinde olduğundan itirazının reddine,

KOMİSYON KARARI:  Komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup işbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclisine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.