15.12.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
125

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.12.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:262

KARAR ÖZETİ: Belediye Alacaklarının Terkini

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.12.2022 tarih ve 2021/…. sayılı teklif yazısı ile;  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin” başlıklı 106. Maddesi “Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir…” ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek…” şeklindedir. Yukarıda sayılan yasal düzenlemelere istinaden Belediyemizin tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğunu tespit edilen   Ekli listede belirtilen dava konusu edilmemiş alacaklara ilişkin, 5.000,00TL tutarın altındaki alacakların terkin işlemi Belediye Encümenin  yetkisinde olup; Ayvacık PTT Müdürlüğü Posta Ücret Tarifesi konulu 06.12.2022 tarih ve 0520 sayılı yazı ekinde bulunan posta ücret tarifesindeki  tebligat gideri olarak belirlenen 42,00 TL posta masrafı da dikkate alınarak, 42,00 TL ve altındaki altında ki 2.348,58 TL  tutarındaki alacaklarımızın terkin edilmesinin uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

15.12.2022 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.