2022 YILI ARALIK AYI 09.12.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
211

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 09.12.2022 Pazartesi Günü saat 11.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2022/82

Gündem 1: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/75 sayılı karar numarasıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak   Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen, ödenek fazlalığı bulunan ve yılsonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere 1.250.272,93TL’nin aktarılmasına dair Meclise sunulan 07.12.2022 tarih 2022/17 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi  sonucu

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 07/12/2022 Çarşamba günü saat 15:00’de Başkan Selim ÖNEY, üyeler Selçuk ŞAHİN ve Muhittin POLİS’in katılımıyla toplandı. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü V. hazır bulundu. Belediye Meclisinin 05/12/2022 tarihli toplantısında  2022/75 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Ödenek aktarma cetveli inceleme çalışmalarına başlamıştır. Bütçenin aktarma cetvelinde sayılan tertiplerinde bulunan ve 2022 hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan 1.250.272,93TL’nin ihtiyaç olunan ekli cetveldeki tertiplere aktarılması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.Yüce Meclise arz olunur.

KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve karar ekinde sunulan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilerek, ödenek fazlalığı bulunan ve yılsonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere 1.250.272,93TL’nin  aktarılmasına dair Raporun  Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 2022/83

Gündem 2: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/76 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” hükmü gereğince hazırlanan 2023 yılı Ücret Tarife Cetveli taslağı ile ilgili Meclise sunulan 07/12/2022 tarih 2022/18 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 07/12/2022 Çarşamba günü saat 15:30 Başkan Selim ÖNEY, üyeler Selçuk ŞAHİN ve Muhittin POLİS’in katılımıyla toplandı. Toplantıda Gelir tarife cetveli Birim Müdürleri/Amirleri hazır bulundu.

 

Belediye meclisinin 05/12/2022 tarihli toplantısında 2022/76 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan bütçe komisyonuna havale edilen 2023 yılı Gelir Tarife Cetveli çalışmalarına başlamıştır.

 

Komisyonumuzca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun hükümleri ve 2023 yılı tarifeleri göz önünde bulundurularak, her bir tarife üzerinde tek tek inceleme yapıldı.

 

Söz konusu 2023 yılı Gelir Tarife Cetveli ekteki şekilde Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

Yüce Meclise arz olunur.

 

MALİ HİZMETLER (EMLAK,SU,TAHAKKUK,TAHSİLAT) BİRİMİNE AİT 2023 YILI GELİR TARİFE CETVELİ
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) Tarife Ücreti 2023
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md 0-25 m3 Su Ücreti m3 4,23
Ücret 5393 s.k. 15. md.

2464 s.k. 97.md

26-60 m3 Su Ücreti m3 16,90
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md 61 – 9999 m3 Su Ücreti m3 26,00
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Hobi Bahçesi 0-25 m3 Su Ücreti m3 14,30
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Hobi Bahçesi 26-9999 m3 Su Ücreti m3 20,80
Ücret 5393 s.k. 15. md.               2464 s.k. 97.md Su Depozito Bedeli Adet 260,00
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Su Aboneliği Bedeli Adet 180,00
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Yeni su aboneliği katılım bedeli Adet 860,00
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md İnşaat Sularında Ton Başına Ton 22,75
Ücret 5393 s.k. 15. md.

2464 s.k. 97.md

Tankerler ile verilen su bedeli ton başına Ton 28,60
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Balıkçı ve yatlara verilen su ton başına Ton 28,60
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Ticaret

aneler

m3 11,70
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Balıkçılar kooperatifine verilen su ücreti ton başına Ton 13,00
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Foseptiğini merkezi foseptiklere bağlayan (eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere) abonelerin k

llandıkları su bedeli kadar atıksu bedeli tahakkuk ettirilmesi

m3 50%
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Ticarethanelerde atık su bedeli 1/2 m3 5,85
Ücret 5393 s.k. 15. md

2464 s.k. 97.md

26-9999 m3 arası su kullanan tüketicilerden atık su tarifesi olarak 0-25 m3 arası su tarifesinin geçerli olmasına m3 2,12
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Engelli kimlik kartı ( %40 ve üzeri) olan vatandaşlarımızdan su aboneliği üzerine kayıtlı olmak veya hane halkından aynı ikametgahta bulunan %40  ve üstü raporlu olan bir engellinin olması durumumda ve Vatani Hizmet tertibinde aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetim sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan vatanda

larımızdan içme suyu ve atık su tüketiminden % 50 indirimli ücret alınır.

m3 50%
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md 0-999 M3 su ücreti (Eğitim Kurumlarına ,Yurtlar Okul Pansiyonlarına  ve Hastanelere) m3 4,23
Ücret 5393 s.k. 15. md.                 2464 s.k. 97.md Kanalizasyona bağlı olan, artezyen suyu kullanıp, aboneliği olan konutlarda yıllık hane başına ödenen ücret Adet 260,00
Ücret 2464 s.k. 97.md Vergi borcunu süresinde ödemeyen mükelleflerin icra/haciz dosya işlem ücreti Adet 84,50
AÇIKLAMA: 1- 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu kurum ve kurulışlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanun’da değişiklik yapılması hakkında kanun’da 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunla düzenlenen ek fıkra uyarınca; 1005 sayılı kanun ve 3292 sayılı kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı kanunun 56’cı ve 64’üncü maddelerine ve 5510 sayılı kanunun 47’nci maddesine göre harp veya vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların harp veya vazife malulü sayılanlardan ikametgahlarında kullandıkları su ve atıksu bedellerine %50 oranında indirim uygulanır.
AÇIKLAMA: 2-Yeni aboneliklerde katılım bedeli iskan aşamasında tahsil edilecektir. Şantiye aşamasında abonelik işlemlerinde bireysel olarak katılım ücreti tahsil edilebilir.
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) Tarife Ücreti 2023
Ücret 2464 s.k. 52. md. Yeşil alan işgal ücreti günlük m2 1,00
AÇIKLAMA: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi ile ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesi ” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal harcına tabidir… 2. bendi: Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan (umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb.) üzerindeki kapalı veya açık alanlardan herhangi bir maksat için metrekare

cinsinden günlük işgali.

 

 

                                                             İLAN REKLAM
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,

3,ton,gün vb.)

Tarife Ücreti 2023
Vergi 2464 s.k. 12. md. İçeriği ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş vb.m2’si m2 100,00
Vergi 2464 s.k. 12. md. Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan haftalık m2 100,00
Vergi 2464 s.k. 12. md. Yayın cihazı ile yapılacak ilanlardan günlük m2 50,00
Vergi 2464 s.k. 12. md. Dükkan ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2 ‘den yıllık   

 

m2 100,00
Vergi 2464 s.k. 12. md. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2’den yıllık    m2 40,00
Vergi 2464 s.k. 12

md.

Cadde sokak ve yaya kaldırımları üzerine getirilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2’den haftalık olarak   m2 10,00
Vergi 2464 s.k. 12. md. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 içn yıllık olarak m2 150,00
Vergi 2464 s.k. 12. md. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için m2 0,25
Vergi 2464 s.k. 12. md. Mahiyeti ne olrsa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m2’den m2 0,50
AÇIKLAMA:1- 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanununun geçici 7. Maddesi ve 96. Maddenin A bendinin ek 2. paragrafı gereği 2013 yıl

Belediye meclisince kabul edilen tarifeye istinaden 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 15. Maddesince belirlenen tarifeye göre tahsil edilmektedir.

2- Yıllık olan İlan ve Reklam vergileri Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki taksitte tahsil edilir.

 

 

 

 

 

ZABITA AMİRLİĞİ VE RUHSAT BİRİMİNE AİT 2023 YILI İŞYERİ AÇMA SINIFLAMA KAYIT ÜCRETİ VE DİĞER ÜCRETLER
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) Tarife Ücreti 2023
SIHHİ MÜESSESE

ER

Ücret 2464 s.k. 97. md. Et ve Balık Ürünleri Satış Yerleri Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kasap Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Balık Satış ve Pişirme Yerleri Adet 1.114,00
BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV ,KANTİN VE EKMEK BAYİL

Ücret 2464 s.k. 97. md. Bakkal Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Şarküteri Adet 1.270,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kuru Yemişçi Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Büfe Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Manav Adet 1.114,00
Ücr

t

2464 s.k. 97. md. Kantin Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Ekmek Bayii Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Tekel Bayii Adet 1.270,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Zeytin, Zeytinyağı Parekende Ticareti yapan esnaf Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md Market ( Marketler Zincirlerine ait olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için ) Adet 1.783,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Market(0-50 m2 ) m2 16.717,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Süpermarket(51-100 m2 ) m2 18.946,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Hiperma

ket(101 m2 üzeri )

m2 24.519,00
 

LOKANTA,AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER,KAFETERYA

Ücret 2464 s.k. 97. md. Birinci sınıf lokantalar Adet 1.337,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İkinci sınıf lokantalar Adet 1.270,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Üçüncü sınıf lokantalar Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Ayakta yemek yenilen yerler,kafeterya,yemeği pakette satan yerler Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Gezici piliç ve köfte satış yerleri Ade

t

…….
Ücret 2464 s.k. 97. md. Su ürünleri seyyar satış araçları Adet ….
KAHVEHANE,KIR KAHVESİ,OYUN SALONU,İNTERNET SALONU
Ücret 2464 s.k. 97. md. Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi Adet 1.270,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İkinci sınıf kahvehaneler Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Üçüncü sınıf kahveh

neler

Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Oyun yeri Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Çay ocağı Adet 757,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İnternet salonu Adet 1.114,00
PASTANELER
Ücret 2464 s.k. 97. md. Birinci sınıf pastaneler Adet 1.248,00
Ücret 464 s.k. 97. md. ikinci sınıf pastaneler Adet 1.125,00
Ücret 2464s.k. 97. md. Üçüncü sınıf pastaneler Adet 1.047,00
 

 

 

 

TİYATRO,SİNEMA,DÜĞÜN SALONLARI SİRK

Ücret 2464 s.k. 97. md. Birinci sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi Adet 1.426,00
Ücret 246

s.

. 97. md.

İkinci Sınıf tiyatro sinema ve gösteri merkezi Adet 1.248,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Açık Hava sineması Adet 1.393,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Düğün salonu Adet 3.677,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Sirkler ,lunaparklar ve aquaparklar Adet 3.677,00
OTEL VE PANSİYONLAR
Ücret 2464 s.k. 97. md. Birinci sınıf otel Adet 3.677,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İkinci sınıf otel Adet 2.786,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Üçüncü sınıf otel ve pansiyon Adet 1.783,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yıldızlı otellerden oda başına Adet 222,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Güzellik Salonları Adet 1.393,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Masaj Salonları Adet 4.123,00
HAMAM SAUNA VE BENZERİ YERLER
Ücret 2464 s.k. 97. md. Berber ve Kuaförler Adet 1.114,00
Ücret 246

s.k. 97. md.

Birinci sınıf b

rber ve kuaför salonu

Adet 1.393,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İkinci sınıf kuaför ve berber  salonu Adet 1.248,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu Adet 1.114,00
KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ
Ücret 2464 s

k.

7. md.

Kapalı otoparklar Adet 4.859,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Açık otoparklar Adet 4.859,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Oto galerileri Adet 4.859,00
MÜNFERİT
Ücret 2464 s.k. 97. md. Her Türlü Açık -Kapalı Spor salonu Jimnastik salonu Adet 1.248,00
Ü

ret

2464 s.k. 97. md. Halı Saha Adet 1.248,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Menkul Kıymetler Borsa Aracılık Hizmetleri, Adet 7.522,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kuyumcu,Mücevher Adet 2.072,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Şans Oyunla

ı (Sayısal Loto ,Süper Loto ,Şans To

u)

Adet 2.786,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Mobilya,Beyaz Eşya,Ev Eşyası, Halı Satış vb.Satış Yerleri Adet 1.248,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Emlak ve Gayri Menkul Danışmanlığı vb.İşyerleri Adet 1.950,00
Ücret 264 s.k. 97. md. Çiçekçi Adet 1.114,00
Ücret 264 s.k. 97. md. Mefruşat işleri Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Anahtar ve Çilingir işleri Adet 1.114,00
Ücret 2465 s.k. 97. md. Fotoğrafçı Adet 1.114,00
Ücret 2466 s.k. 97. md. Kozmetik, Parfümer Adet 1.671,00
Ücret 2467 s.k. 97. md. Optik satış Adet 1.114,00
Ücret 2468 s.k. 97. md. Sigorta Acentaları Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bisiklet,Motorsiklet Satış Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. CD-DVD ,Kaset Satış Yeri Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bilgisayar ve Bilgisa

ar

rünleri

Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Cep telefonu ve Aksesuarları Adet 1.248,00
Ücret 2465 s.k. 97. md. Kırtasiye ,Nalbur ,Hırdavatçı Adet 1.114,00
Ücret 2466 s.k. 97. md. Hediyelik Eşya Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Saat,Bijuteri A

et

1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Züccaciye,Mutfak Eşyaları Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Hazır Giyim Mağazası Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Ayakkabı, Terlik Perakende Ticareti yapan esnaf Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Oyuncak Satış Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Sanat Hobi Atölyeleri Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Evcil Hayvan, Evcil Hayvan Yemi ve Aksesuarı Adet 1.783,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Terzi Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Deri İmalat ve Satış Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İnşaat Malzemeleri,Nalburiye Adet 1.783,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Konfeksiyon Adet 1.114,00
Ücre 2464 s.k. 97. md. Matbaa ve Reklamcılık Adet 1.515,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Elektrik Tesisatçılığı İşyeri ücre

i

Adet 1.248,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Sıhhi (Su) Tesisatçılığı İşyeri ücreti Adet 1.248,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Sayılan Sıhhi Müesseselerin Dışındaki işyerleri Adet 1.248,00
GAYRİ MÜESSSESELER LİSTESİ
Ücret 2464 s.k. 97. md. İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜ

SSESELER

Adet 2.786,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER Adet 2.786,00
DİĞER ÜCRETLER
Ücret 2464 s.k. 97. md. Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki DONDURMA,WAFFLE GIDA tezgahı işgaliye ücreti, elektrik ve belediye hizmetleri ücreti                                                                                            ( 0-2 metreye kadar olan tezgahlar) Adet 8.000 TL
Ücret 2464 s.k. 97. md. Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki DONDURMA,WAFFLE DIŞINDAKİ GIDA tezgahı işgaliye ücreti, elektrik ve belediye hizmetleri ücreti (0-2 metreye kadar olan tezgahlar ) Adet 5.570,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki YUKARIDAKİ HER İKİ GIDA tezgahı kapsayan işgaliye ücreti                                                                                            ( 2 metre ve sonrası HER METRE BAŞI tezgah

creti )

Adet 3.900,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki TAKI tezgahı işga

iye e

ektrik ve belediye hizmetleri ücreti                                                                                                   ( 0-2 metreye kadar olan tezgahlar )

Adet 4.460,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Küçükkuyu sınırları içindeki kamuya ait yerlerdeki TAKI tezgahı işgaliye ücreti ( 2 metre ve sonrası HER METRE BAŞI tezgah ücreti ) Adet 2.790,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Her Türlü işletme için İçkili Ruhsat Talep Edilirse İlave Olarak Adet 1.950,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Canlı Müzik İzin

Belgesi

Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Mesul Müdürlük Belgesi Adet 2.786,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Geçici İçki Ruhsatı Belge Harçı Adet 1.671,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Mesafe Ölçüm Ücreti Adet 222,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yıpranma Devir, İntibak, İşyerine Yeni Parsel Ekleme Durumunda Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Hafta Tatili Ruhsatı Harcı (Perakende İşletmeleri Hariç) Adet ………….
Ücret 2464 s.k. 97. md. Diğer Belge Ücretleri Adet 111,00
 

ULUSAL BAYRAM GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

Ücret 2464 s.k. 97. md. Sıhhi İşletmeler Adet 167,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Adet 445,00
GAYRİ MÜESSSESELER LİSTESİ
Ücret 2464 s.k. 97. md. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ruhsat ücreti Adet 4.800,00
Ücre 2464 s.k. 58-59-60-96. md. 2.Sınıf GSM Adet 445,00
Ücret 2464 s.k. 58-59-60-96. md. 3. Sınıf GSM Adet 167,00
Harç 2464 s.k. 81. ve 84. md İşyeri ruhsat harcı 1m2  si Adet 1,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İnşaat sahipl

rinin inşaat sahası dışında işgal ettiği alanın m2’sinden (odun kömür-moloz)

Adet 334,00
Vergi 2464 s.k. 21. md. Eğlence yerlerinde günlük ( Eğlence Vergisi)                                                                      ( 2464 sayılı kanunun 96.maddes

nin ilgili maddesi göre fiyat tespit edilmiştir. )

Adet 89,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Canlı müzik izin belgesi ücreti Adet 958,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Tüm işletmeler için ruhsat onaylama ücreti Adet 178,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Taksilerin model değişikliği için istenen belge ücreti Adet 1.671,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Otobüs terminalı Peron Belgesi ücreti Adet 690,00
BELEDİYEMİZE AİT ANFİ TİYATRO ÜCRETLERİ
Ücret 2464 s.k. 97. md. Özel şahıslardan Tiyatro gösterimleri için Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Özel şahıslar tarafından orga

ize edilecek konser ve stand up gösterileri için

Adet 1.114,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile okulların düzenlediği etkinlikler için Adet 450,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Düğün

ve Nişan etkinlikleri için

Adet 450,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Beldemizdeki okulların kendi etkinliklerinden gösteri için yapılacak taleplerden ücret alınmaması Adet ………
Ücret 2464 s.k 97. md. Aşevi kullanım bedeli (günlük) Adet 100,00
 

TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ GEREĞİ

Ücret 2464 s.k. 97. md. Ticari Taksi (T) Çalışma ruhsatı Düzenleme ücreti (1 yıllık) Adet 423,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Ticari Taksi (T) Çalışma ruhsatı vize ücreti (1yıllık) Adet 423,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Beldemiz Küçükkuyu’da hizmet veren Ticari Taksi (T) plakalı araçlardan devir ve temlik harcı                                                                                                                  ( 1. derece yakınlarından anne-baba -eş çocuk bu ücret alınmaz) Ad

t

5.572,

0

Ücret 2464 s.k. 97. md. Minibüslerden devir ve Temlik harcı Adet 16.717,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Şehirler arası taksi (Yıllık) Adet 668,00
Ücret 2464 s.k 97. md. Ayvacık minibüsleri (Yıllık) Adet 724,00
 

 

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ NİKAH CÜZDANINA AİT 2023 YILI ÜCRETLERİ

Ücret 2464 s.k. 97. md. Hafta içi Küçükkuyu Belediye Hizmet binasında kıyılacak nikahlar Adet 550,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Hafta içi Küçükkuyu Belediyesi sınırlarında kıyılacak nikahlar Adet 550,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Hafta sonu Küçükkuyu Belediyesi sınırlarında kıyılacak nikahlar Adet 600,00
İTFAİYE ÇAVUŞLUĞU’A AİT 2023 YILI GELİR TARİFE CETVELİ
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,

ücret)

Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün

b.)

Tarife Ücreti 2023
Ücr

t

2464 s.k. 97. md. Belediyemiz sınırları içindeki ve ilgili kurumlardan gerekli belgeleri getiren belediyemiz sınırları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için itfaiye rapor ücreti Adet 1.600,00
Ücret 2464 s.k

97. md.

Belediyemiz mücavir alan dışındaki sanayi, akaryakıt ve otel turizm tes

sleri gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler için itfaiye rapor ücreti

Adet 11.520,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT AİT 2023 YILI GELİR TARİFE CETVELİ
ABONE BAĞLANTI KAZI ÜCRETİ M2’Sİ
Ücret 2464 s.k. 97. md. Andezit m2 512,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bordür 8 Beton ) m2 240,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bordür ( Granit ) m2 688,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Çim m2 176,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Granit Küp m2 800,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Granit Plak m2 1.160,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Soğuk Asfalt ( Sathi Kap ) m2 256,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Stabilize m2 144,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol Asfalt Kaplama ( Sıcak Asfalt ) m2 392,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol Parke Kaplama m2 240,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol Yağmur Suyu Oluğu mt 144,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İhaleye katılanlardan alınan dosya masraf bedeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adet 160,00
GARAJ AMİRLİĞİ’NE AİT 2023 YILI GELİR TARİFE

CETVELİ

Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,üc

et)

Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,

gün vb.)

Tarife Ücreti 2023
Evsel atık, ot, çimen vb. çöplerin traktör ile alınması için başvuruda bulunanlardan 01.01.2023-31.12.2023 tarihileri arasında  geçerli olmak üzere sefer başına;
Ücret 2464 s.k. 97. md. Şehir İçi Traktör Adet 400,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Mıhlı Bölgesinden Adet 600,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kepçe ve Traktör ile Adet 750,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kepçe ve Kamyon ile Adet 1.500,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Otel, motel, hotel, pansiyon vb. turistik tesislerin atık sularının ( artezyen ) çekilmesinde odabaşına yıllık olarak Adet 600,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İtfaiye ile su istenilmesi halinde sefer başına merkez Adet 600,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İtfaiye ile su istenilmesi halinde sefer başına merkez dışı Adet 400,00
KANAL AÇMA ARACIMIZ İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kanal Açma Adet 800,00
     
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kamu Yararına Kurum ve derneklerin Belediyemizden kiralayacağı otobüs için km si Km 12,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Özel kurumların ve kişileri

kiralayacağı otobüs km si

Km 14,00
*Küçükkuyu Gençlerbirliği sporun ulaşım olanakları ücretsiz karşılanacaktır.
FOSEPTİK BOŞALTIM ÜCRETİ
Beldemizde bulunan özel vidanjörlerin Arıtma Tesisi’ne boşaltım ücreti 1 yıllık olarak;
Ücret 2464 s.k. 97. md. 20 tona kadar olan küçük arabalar için KDV dahil Adet 22.400,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. ŞEHİRİÇİ VİDANJÖR ÜCRETİ (1 SEFERİ) Adet 750,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. ŞEHİRDIŞI VİDANJÖR ÜCRETİ (0-1

KM ARASI)

Adet 1.500,00
Ücret 2464 s.k. 97. md ŞEHİRDIŞI VİDANJÖR ÜCRETİ (10-20 KM ARASI) Adet 2.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. ŞEHİRDIŞI VİDANJÖR ÜCRETİ (20-40 KM ARASI) Adet 2.400,00
ATIK TOPLAMA ÜCRETİ
Ücret 2464 s.k. 97. md. MÜCAVİR ALAN DIŞINDA KALAN FİRMA TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ATIKLARIN TOPLANARAK ÇÖP TOPLAMA ALANINA TAŞINMA BEDELİ- SEFER BAŞINA KDV DAHİL Adet 1.600,00
* Kamu yararına çalışan derneklerden, okullardan, sendikalardan ve diğer dernekler ile komşu belediyelerden ücret alınmaz.

 

Ücret 2464 s.k. 97. md. Belediye otobüsleri ücret tarifesi                                                                                                      (Akaryakıta zam yapıldığı takdirde belirli bir %’lik konarak fiyat artışı uygulanmasına karar verilmiştir. ) Adet Küçükkuyu-Edremit 20,00T
Adet Küçükkuyu-Edremit (Öğrenci) 7,50 TL
Adet Küçükkuyu -Akçay 18,00 TL
Adet Küçükkuyu-Akçay (Öğrenci) 7,00 TL
Adet Küçükkuyu-Güre 16,00 TL
Adet Küçükkuyu-Güre (Öğrenci) 6,00 TL
Adet Küçükkuyu-Altınoluk 14,00 TL
Adet Küçükkuyu-Altınoluk  (Öğrenci) 5,00 TL
Adet Bindi- İndi 8 TL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT 2023 YILI GELİR TARİFE CETVELİ
Gelirin Türü (Vergi, resim,harç,ücret) Gelirin Dayanağı Gelirin Adı Birimi (Adet,saat,m2,m3,ton,gün vb.) Tarife Ücreti 2023
Ücret 2464 s.k. 97. md. Sitelerden Kanalizasyon Bağlantısı ön ödeme avans bedeli olarak mahsup edilmek üzere daire başına Adet 2.500,00
  Teknik Belge Kontrol Ücreti
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kot Alım Ücreti Adet 750,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kanal Kot Alım Ücreti Adet 750,00
Temel Üstü Kontrol Ücreti
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bina Aplikasyon Kontrol Ücreti Adet 1.500,00
Aynı Parsel İlave Her Bina İçin Adet 1.125,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Temel Vize Kontrol Ücreti Adet 1.200,00
Aynı Parsel İlave Her Bina İçin Adet 900,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Su Basman Kontrol Adet 3.000,00
Aynı Parsel İlave Her Bina İçin Adet 2.250,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Kat İrtifakı Proje Kontrol

Tasdik Ücreti

Adet 3.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. 4 Bağımsız

lüme

Kadar Bağımsız Bölüm Başına Kontrol Ücreti

Adet 750,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. 4’ten Fazla Bağımsız Bölüm İçin Bağımsız Bölüm Başına Kontrol Ücreti Adet 600,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yapı Ruhsatı Dosya İnceleme Ücreti Adet 2.000,00
       İşgaliye Harcı  (Ruhsat Aşamasında)
Ücret 2464 s.k. 97. md. Konut (0-200 m²’ ye kadar maktu bedel) Adet 20.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Konut ( 200 m ² ve üzeri her inşaat m² için ) 48,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İşyeri
0-50 m2 Adet 4.00

,00

50-100 m2  Adet 8.000,00
100 m2 üzeri m2 80,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Turizm m2 66,00
Asansör
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bağımsız Bölü

Başına ( Konut,  Konut +Ticaret Binaları )

Adet 600,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yük Asansörü Adet 1

800,00

Ücret 2464 s.k. 97. md. Yürüyen Merdiven Beher Kol İçin Adet 3.000,00
Ücret 2465 s.k. 97. md. Tek veya  Birden Fazla Bağımsız Bölümü Olan Fonksiyonel Yapılar ( Tuzim, Otel, Motel Sa

ayi v.b)Durak Adeti Üzerinden Durak Başı

Adet 3.000,00
Numarataj
Ücret 2465 s.k. 97. md. Konut Bölgesinde Numarataj Hizmet Bedeli (İnşaat Ruhsatı Aşamasında Bağımsız Bölüm Başına ) Adet 600,00
Ücret 2465 s.k. 97. md. Ticaret ve Diğer Fonksiyonların Bulunduğu Bölgelerde N

marataj Hizmet Bedeli (İnşaat Ruhsatı Aşamasında Bağımsız Bölüm Başına

Adet 750,00
Ücret 2465 s.k. 97. md. Adres Belgesi Ücreti Adet 50,00
Belge Kayıt Kontrol ve Değerli Evrak Tasdik Suret Ücreti
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yapı Ruhsatı ve Yapı

ullanma İzin Belgesi  vb Örneği Verilmesi (2 adet kopyaya kadar )

Adet 75,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. 2 adet üzeri her kopya İçin Adet 25,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Ekspertiz v.b Ruhsat Dosyası İnceleme (Dosya başı) Adet 1.250,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Belge Çekim Ücreti Nevi Başına ( Fotokopi, Fotoğraf v.s ) Adet 60,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İş Durum, İş Deneyim ve İş Bitirme Belgesi Düzenleme Adet 1.000,00
1 Adetten Sonraki Her Adet İçin  Adet 200,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol İştirak Payı (arsanın cephe aldığı yol)beher m2

sinin 1/2’sinden

m2 125,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Oto Park Ücreti ( İhtiyaç olan her bir otopark için ) Adet 20.000,00
Otopark Yönetmeliği
Ruhsat Yenileme
Ücret 2464 s.k. 97. md. Bağımsız Bölüm Başına Adet 2.000,00
Ücret 2464 s.k. 97.

d.

Turizm ve diğer Fonksiyonlar (İnşaat alanı üzerinden beher m2) m2 15,00
İskan Ücretleri
Yapı Kullanım İzin Belge Bedeli      ( Belge Başına)
Ücret 2464 s.k. 97. md. Tek Blok Adet 4.000,00
1 Bloktan fazla her blok için ilave Adet 2.000

0

Kontrol Hizmet Bedeli
Konut
Ücret 2464 s.k. 97. md. Dubleks, Tripleks Konut m2 36,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Apartman (Bağımsız Bölüm Başına ) Adet 2.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İşyeri
0-50 m2 Adet 5.000,00
50-100 m2 Adet 10.0

0,00

100 m2 üzeri m2 100,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Turizm m2 40,00
Yanan Yıkılan Yıkım İzin Belge Ücreti, Yıkım Ruhsatı
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yanan Yıkılan Yapılar Form Ücreti (Bina B

şı )

Adet 3.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yıkım Ruhsatı (Yıkılan Al

n Üzerinden )

m2 12,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Mail-i İnhidam Rapor Ücreti Adet 1.100,00
Hatalı Blok ve Bağımsız Bölüm Düzeltme Tasdik Ücreti
Ücret 2464 s.k. 97. md. Blok Adet 1.800,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Mesken İşyeri Dep

(2 Bağımsız Bölüme Kadar M

ktu)

Adet 1.500,00
2 bağımsız Bölüm üzeri Her Bağımsız Bölüm İçin Adet 200,00
İMAR DURUMU ÜCRETİ
    İmar Planı Olan Alanlarda
Ücret 2464 s.k. 97. md. 0-100 m2 kadar m2 4.500,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. 100 m2 ü

eri her metrekare için

m2 12,50
Ücret 2464 s.k. 97. md. İmar Planı Sınırı Dışında Belediye Sınırları İçinde Adet 12.500,00
 

İmar Planı Olan Bölgelerde İmar Planı Yenileme Ücreti

Ücret 2464 s.k. 97. md. 0-100 m2 kadar m2 1.250,00
Ücret 2464 s.k

97. md.

100 m2 üzeri

her metrekare için

m2 5,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İmar Planı Dışında

Olan Bölgelerde İmar Durumu Yenileme Ücreti

Adet 5.000,00
Nazım İmar Planı,  Uygulama İmar Planı ve Değişikliklerinde
Ücret 2464 s.k. 97. md. Konut Alanı m2 24,50
Ücret 2464 s.k. 97. md. Ticaret Alanı m2 27,00
Ücret 2464 s.k. 97. md Turizm alanı m2 36,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Diğer Fonksiyonlarda m2 27,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Yol, İstikamet v.b m2 15,00
İmar Uygulaması, Tevhid, İfraz
Tevhid
Ücret 2464 s.k. 97. md. İmar Planı Olan Bölgelerde m2 15,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İmar Planı Sınırı Dışında Bulunan Tarımsal Alanlarda Adet 3.000,00
İfraz
Ücret 2464 s.k. 97. md. İmar Planı Olan Bölgelerde m2 15,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İma

Planı Sınırı Dışında Bulunan Tarımsal Alanlarda

Adet 3.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md Yola Terk Dosya  Ücreti Adet 5.000,00
İmar Uygulaması
Ücret 2464 s.k. 97. md. Düzenlemeye

Giren Alan

m2 9,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. İmar Planı Örneği (Adet ) Adet 100,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Halihazır Kontrol Ücreti Adet 3.000,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Halihazır Harita Sureti (Pafta ) Adet 600,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Şehir Planı Örneği (Pafta) Adet 1.500,00
Ücret 2464 s.k. 97. md. Karayolu Kenarında Yapılacak -Açılacak Tesisler İçin Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti Adet 5.000,00
BİNA İNŞAAT HARCI 
  1. Konut İnşaatı:
İnşaat Alanı En Az En Çok Alınacak Harç Tutarı 2023
Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md.6 a) 100 m2 ka

da

0,5 1,5 1,50
 Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md.6 b) 101-120 m2 1 3 3,00
 Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md.6 c)121-150 m2 1,5 4,5 4,50
Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md.6 d)151-200 m2 2 6 6,00
Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md.6 e)200 m2 den yukarı 2,5 7

5

7,50
  2. İşyeri İnşaatı:
İnşaat Alanı En Az En

Çok

Alınacak Harç Tutarı 2023
Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md.6 a) 25m2 ye kadar 2 6 6,00
Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md.6 b) 26-50 m2 3 9 9,00
Harç 2464 s.k. M

kerrer

. bölüm Ek:Md.6

c

51-100 m2

4 12 12,00
Harç 2464 s.k. Mükerrer 7. bölüm Ek:Md

6

d)100 m2 den yukarı 5 15 1,00
ÇEŞİTLİ HARÇLARA AİT TARİFE (2464 S.K MD.84)
ÇeşitliHarçlar                                                       (Değişik Tarife: 30.12.2004 – 5281/26 Md.) Harcın Tutarı (TL)
En Az En Çok Alınacak Harç Tutarı
1. Kayıt ve Suret harçları
a)Her Sayfa Başına                                               b)Harita Plan ve Krokilerin beher metrekaresi

 

 

0,25 0,75 0,75
4 12 12,00
 2. İmarla İlgili Harçlar (Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin ayrı Ayrı )
a) İlk Parselasyon Harcı  (Beher Metrekare İçin) Ticaret Konut
0,05 0,15 0,15 0,12
b) İfraz ve Tevhid Harcı (Beher metrekare İçin) 0,

5

0,1 Ticaret Ko

ut

0,15 0,12
c) Plan ve Proje Tasdik Harcı (Beher metrekare için) 0,05 0,15 Ticaret Konut
0,15 0,12
d) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı         -Toprak (Beher Metreküp İçin)                                    – Kanal (Beher

etrekar

için )

Ticaret Konut
0,15 0,45 0,45 0,4
0,5 1,5 1,5 1,25
e) Yapı Kullanma İzin Harcı ( Beher İnşaat metrekaresi için ) 0,05 0,15 Ticaret Konut
0,15 0,14

KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğünce : (01.01.2023-31.12.2023) tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanan  ve Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek 07.12.2022 tarih ve 2022/ 18  sayılı rapora bağlanan  2023 Mali yılında uygulanacak Gelir Tarife  Cetvelinin    Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2022/84

Gündem 3 : Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/77 sayılı karar numarasıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin  (g) ve  18. Maddesinin (f) bendi , 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi , 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi, 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. Maddesi ile   Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Evsel Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuzdaki hükümlere göre (01.01.2023-31.12.2023) tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak  Meclise sunulan 07/12/2022 tarih 2022/19 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 07/12/2022 Çarşamba günü saat  16:00 Başkan Selim ÖNEY, üyeler Selçuk ŞAHİN ve Muhittin POLİS’in katılımıyla toplandı. Toplantıda Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü Şükrü GÖREL hazır bulundu.

 

Belediye meclisinin 05/12/2022 tarihli toplantısında 2022/77 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan bütçe komisyonuna havale edilen 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu çalışmalarına başlanmıştır.

 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrasında “Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlananlar ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım onarım ve ıslah çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücreti alınır…” hükmü ve 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği hazırlanan 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu;

 

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde maliyet analizleri göz önüne alınarak ekteki tabloda belirtilen ‘’Tam Maliyet’’ ve ‘’Kirleten Öder’’ ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Evsel Katı Atık Tarife raporu ekteki şekilde Komisyonumuzca oybirliği iyi uygun görülmüştür.

 

Yüce Meclise arz olunur.

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ

2023 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

MADDE 1. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete ‘de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ ve ‘’Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’’da belirtilen hükümlere göre evsel katı atık maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler çerçevesinde tarifelerin oluşturulmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2. Belediye Başkanlığımız tarafından katı atık toplama ve taşıma hizmeti verilen gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak katı atık tarifelerinin tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulan hesaplamaları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3. Bu çalışma, 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesine ve 01.05.2003 tarih 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. Maddesine göre 27.10.2010 tarih 27742 sayılı resmî gazetede Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’daki hükümlere göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4. Bu çalışmanın uygulanmasında,

 1. Abone: Su ve atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,
 2. Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık meydana getiren tüzel ve gerçek kişi,
 3. Atık sahibi: Atık üreticisini veya atığın sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri,
 4. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 5. Evsel katı atık idaresi: Küçükkuyu Belediye Başkanlığını,
 6. Hizmet: Hanehalkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyet için; Katı atık toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini,
 7. Kanun 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

ğ)   Kılavuz: Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzu,

 1. Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,

ı)  Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesini,

 1. Tam maliyet esaslı tarife: Evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini,
 2. Tam maliyet muhasebesi: Evsel katı atık sistemlerinin devamı için gerekli tüm maliyetin belirlendiği, toplandığı ve raporlandığı hesaplama sistemini, ifade eder.

İLKELER

MADDE 5.Sürdürülebilir evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin belirlenmesinde;

 1. Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması,
 2. Tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi, esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Maliyetleri

 

 1. KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA MALİYETLERİ

MADDE 6. Evsel katı atık tarifelerinde katı atık toplama ve taşıma maliyeti olarak 2020 yılı verileri baz alınmıştır.

Maliyet Özet Tablosu

MALİYET ÖZET TABLOSU
Maliyetler TOPLAM
Direk Maliyetler
TESİS YAPIM GİDERİ 297.466,44
TROAS BİRLİK AİDATI GİDERİ 47.725,64
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 400.000,00
AKARYAKIT GİDERLERİ 1.400.000,00
PERSONEL GİDERLERİ 2.138.211,12
BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.500.000,00
ÖZKAYNAK GETİRİSİ 876.510,48
TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 6.650.913,68TL
2022 YILI ÇTV TAHAKKUKU 541.697,27TL
NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 6.109.216,41TL

 

Küçükkuyu Belediyesi 2022 yılında Katı Atık Yönetimi İçin 6.109.216,41 TL harcamıştır.

Toplam Sistem Maliyeti (TSM)

TSM = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir.

Özkaynak Getirisinin tarifeye esas tutar hesabında dikkate alınma nedeni kılavuzda şöyle açıklanmıştır:

 

‘’Özkaynak getirisi, bir maliyet kalemi olmakla beraber;

 • (Gelecekteki) Yatırım programlarını uygulamak;
 • Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engelleme;
 • Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında özkaynak getirisi sürdürülebilir bir işletme için gereklidir.’’

İdare olarak, hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması, evsel atık toplama hizmetinden dolayı gelecek dönemde yüklenilmesi olası giderlerin karşılanması amacıyla tarifeye esas tutarın belirlenmesinde özkaynak getirisi kalemi de dikkate alınmıştır.

Özkaynak Getirisi; %15 olarak belirlenmiştir.

MADDE 8. Belediyemiz 31.10.2022 tarihi itibari ile Tahakkuk Servisi kayıtlarından 406.497,70-TL Çevre Temizlik Vergi geliri tahakkuk etmiştir.

 

2022 yılında tahmini 12 aylık dilimde Tahakkuk Servisi tahakkuklarından 471.041,11-TL Çevre Temizlik Vergi geliri elde etmiş olacaktır.

 

Madde 6’da belirttiğimiz oran, 2022 yılı %15 olarak belediye geliri olan Çevre Temizlik Vergisine uygulanmalıdır.

Toplam Çevre Temizlik vergisi için; 471.041,11* %15,00  = 70.656,16-TL

2022 yılı içerisinde toplam Çevre Temizlik Vergisi;

471.041,11-TL + 70.656,16 -TL= 541.697,27 -TL

TAHAKKUK EDİLECEK MİKTAR

MADDE 9. Katı Atık Tarifesi Toplam Tahakkuk = Toplam Maliyet – ÇTV

Katı Atık Tarifesi Toplam Tahakkuk =6.650.913,68 TL-541.697,27=6.109.216,41-TL

Katı Atık Tarifesi Toplam Tahakkuk = 6.109.216,41 TL (KDV dahil)

 

TON BAŞINA MALİYETLER

MADDE 10.

Ton Maliyeti

1 YILLIK TOPLANAN ORTALAMA ATIK MİKTARI (TON) 23.500
1 GÜNLÜK TOPLANAN ORTALAMA ATIK MİKTARI (TON) 64,38
NET SİSTEM MALİYETİ 6.109.216,41TL
1 TON ÇÖP TOPLAMA MALİYETİ 259,96TL

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evsel Katı Atık Miktarlarının Belirlenmesi

HANELERDEN VE İŞYERLERİNDEN KAYNAKLANAN YILLIK ORTALAMA ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI

MADDE 11. Hanelerden toplanan atık miktarı hesaplanırken Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’un Ek 5’inde yer alan ‘’Sabit tarifeler için atık üretim miktarları’’ tablosundaki bilgiler referans alınmıştır.

Buna göre günlük kişi başı evsel atık miktarı aşağıdaki gibidir.

Bölge Bölge Kotu İl Kentsel
(kg/kişi/gün)
Marmara 1c Çanakkale 1,10

 

2022 yılına ait nüfus bilgileri TUİK – Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı kaynak alınarak belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılına ait nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir.

Beldemizin turist potansiyeli yüksek olduğu için, kış ve yaz dönemlerinde belirgin bir nüfus değişimi yaşanmaktadır. Kış aylarında (yaklaşık 240 gün) kentsel nüfus 20.000 kişi iken yaz aylarında ise (yaklaşık 125 gün) kentsel nüfus 50.000 kişiye yaklaşmaktadır. Artan nüfusuyla beldemiz yazın yoğun bir kirliliğe maruz kalmaktadır.

Bu bilgiler ışığında konutlardan kaynaklanan atık miktarı hesaplanırken kış ve yaz ayları için ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır. Yaz dönemindeki yaklaşık nüfus verilerini hesaplayabilmek için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri kaynak alınmıştır. 2022 ADNKS’den alınan veriler ışığında yaz aylarında oluşabilecek turist potansiyeli için meskenlerin kentsel ve kırsal alandaki toplam hane sayısı olarak belirlenmiştir. Evsel Katı Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza istinaden yaz dönemindeki yaklaşık nüfus hesabı için hane halkı sayısı 4 olarak öngörülmüştür.

Yaklaşık Nüfus = Hane Sayısı x Hane halkı sayısı olarak alınırsa;

Yaz Ayı Yaklaşık Turist Potansiyel Nüfusu = 10878 x 4 = 47.512 kişi

Kış Ayı Kentsel Nüfus = 20.000 kişi

Yaz ve Kış Ortalama Nüfus Hesaplaması:

[(47.512)*4 + 20.000* 8]/12 = 29.170 kişi

 

KIŞ DÖNEMİ Nüfus (Kişi) Günlük Atık Miktarı (kg/gün) Gün Yıllık Atık Miktarı (kg/yıl)
Kentsel Atık Miktarı 20.000 1.1 240 5.280.000
YAZ DÖNEMİ Nüfus (Kişi) Günlük Atık Miktarı (kg/gün) Gün Yıllık Atık Miktarı (kg/yıl)
Kentsel Atık Miktarı 47.512 1.1 125 6.532.900

 

Toplam Atık Miktarı Yıllık = 11.068.750 ton/yıl

2022 yılı içerisinde evsel katı atık toplama, taşıma işi neticesinde toplanan atık miktarı 11.812,90ton/yıl olduğuna göre,

İşyerlerinden Kaynaklanan Yıllık = 23.500-11.812,90=11.687,10ton/yıl’dır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması

MADDE 12. Tüm bu hesaplamalar sonucunda işyerleri ve konutlardan kaynaklanan yıllık evsel atık miktarları hesaplanarak, evsel atıkların bu paydaşlara yüzde dağılımı belirlenmiştir. Maliyet dağılımı, bu yüzde dağılımları kullanılarak öncelikle İşyeri ve  Konutlar olmak üzere 2 gruba dağıtılmalıdır. Ardından ise her bir grubun kendi atık üreticilerine Evsel Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtildiği şekilde paylaştırılmalıdır.

YILLIK TOPLAM EVSEL KATI ATIK MİKTARI (ton/yıl) 23.500
KÜÇÜKKUYU YAZ VE KIŞ ORTALAMA NÜFUSU (kişi) 29.170
ORTALAMA  KONUT KATI ATIK MİKTARI (ton/yıl) 11.812

90

ORTALAMA İŞYERİ KATI ATIK MİKTARI (ton/yıl) 11.687,10
TOPLAM EVSEL KATI ATIK MİKTARININ KONUTLARA PAYI % %50,27
TOPLAM EVSEL KATI ATIK MİKTARININ İŞYERLERİNE PAYI % %49,73

 

Bu veriler ışığında, 2022 yılında Beldemizde toplanan evsel atığın % 50,27 konut, % 49,73 de işyerlerinden kaynaklanmaktadır. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtilen hükümlere göre ise 2022 yılında katı atık toplama ve taşıma hizmeti maliyetleri öncelikli olarak bu 2 ana paydaşa paylaştırılacaktır. Sonrasında ise her bir paydaşın üyelerine kılavuzda belirtildiği şekilde pay ettirilecektir.

MADDE 13. Giderlerin ana paydaşlara dağıtılması;

Çöp Yönetim Sistemi Toplam Maliyeti 6.650.913,68-TL
Toplam ÇTV Geliri  541.697,27-TL
Tahakkuk Edilecek Topla

Maliyet

6.109.216,41-TL
Çöp Üretim Dağılım Oranları Konut = % 50,27 İşyerleri = %49,73
Çöp Miktarları 11.812,90  ton/yıl 11.687,10 ton/yıl
Tahakkuk Edilecek Toplam Maliyet 3.071.103,08TL 3.038.113,32TL

 

 

HANELERE KATI ATIK TARİFE UYGULAMASI

MADDE. 14 Hanelerden tahakkuk edilecek miktar hesaplanırken su abone sayısı verileri belediyemiz su tahakkuk servisinden temin edilmiştir. Toplam mesken abone sayısı 10407’dir.

Kentsel Hanelere yansıtılacak katı atık tarifesinin uygulanması;

Hanelerden Tahakkuk Ed

lecek Toplam Maliyet (A)

3.071.103,08TL
Hane Abone sayısı (B) 10407
Hane başına yıllık maliyet ( C=A/B) 295.09
Hane başına aylık maliyet ( C/12 ) 24,59

TİCARETHANELERE KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULANMASI

MADDE 15. Toplanan evsel atık miktarı payına göre; evsel katı atık maliyetlerinin  %49,73’ü  ticarethanelere tahakkuk ettirilecektir. Rapor sonucu hesaplanan işyerlerine düşen Evsel Katı Atık payı ise 3.038.113,32 TL’dir.

İşyerleri için Evsel Atık Bedel
Katsayısı Hesaplama
2022 Yılı Evsel Katı Miktarının İşyerlerine Payı 2022 Yılı Toplam ÇTV Tahakkuku
Gider Dağılımı 3.038.113,32 -TL 149.113,45- TL
Katsayı = 3.038.113,32TL / 149.113,45 TL20,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 54 Seri No.lu Belediye

 

Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyeleri dışındaki iş yerlerine Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki gibidir.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 6000 4900 3800 3400 2800
2. Grup 3800 2800 2300 1900 1700
3. Grup 2800 1900 1700 1200 950
4. Grup 1200 950 700 600 490
5. Grup 700 600 420 400 340
6. Grup 400 340 210 190 148
7. Grup 148 117 80 68 50

 

İşyerlerinden tahakkuk edilecek miktar, Belediyemizde ÇTV kaydı bulunan mükellefler dikkate alınarak hesaplanmış ve katı atık tarife miktarları aşağıdaki gibidir.

2022KATI ATIK TARİFESİ SONUCU BELİRLENENYENİ ÖDEME CETVELİ (Katsayı=20,37)
İşyerlerine Düşen Evsel Katı Atık Payı = 3.038.113,32 TL
  BİNA 1-Personel 2- Yatak 3-Kullanım alanı (m2): 4-Koltuk 5-Öğrenci sayısı:
  GRP Sayısı: Kapasitesi: Sayısı:
  1 124.200,00-TL     101.430,00-TL 78.660,00-TL           70.380,00-TL 57.960,

0-TL

    2 78.660,00-TL  57.960,00-TL 47.610,00-TL        39.330,00-TL 35.190,00-TL
  3 57.960,00-TL  39.330,00-TL 35.190,00-TL 24.840,00-TL 19.665,00-TL
    4 24.840,00-TL  19.665,00-TL 14.490,00-TL 12.420,00-TL 10.143,00-TL
  5 14.490,00-TL   12.420,00-TL 8.694,00-TL             8.280,00-TL  7.038,00-TL
    6 8.280,00-TL    7.038,00-TL 4.347,00-TL         3.933,00-TL    3.063,60-TL
  7 3.063,60-TL   2.421,90-TL 1.656,00-TL 1.407,60- TL          1.035,00TL

 

EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİNİN TAHSİLATINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

MADDE 16.

Bu tarife yetkili merciler tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanılacaktır.

Evsel Katı Atık Ücreti su aboneliği olan konutlardan AYLIK 24,59TL su faturaları üzerine eklenerek tahsil edilecektir.

İşyerleri için ÇTV tahakkuklarına oranlanarak hesap edilen evsel katık atık ücretleri, tarife yürürlüğe girdikten sonraki yıl içinde kalan aylara eşit olacak şekilde bölünerek tahsil edilecektir. Diğer yıllarda ise evsel katı atık bedelleri işyerleri tarafından Mayıs ve Kasım ayları dönem (Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanı) olarak yılda 2 (iki) eşit taksitte ödenecektir.

Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.

Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı vb. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunması zorunludur.

Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik Vergisi beyanında bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 30 gün içerisinde sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.

Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa hükümleri uygulanacaktır. Geciken ödemelerde aynı yasanın 51 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi veya işletme bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi veya işletmenin tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.

Hesaplanan ücretlere %18 KDV ilave edilmiştir.

VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ

MADDE 17.

Vatandaşın bilgilendirilmesi için, hazırlanan Evsel Katı Atık Tarife Raporu onaylandıktan sonra Belediyemizin internet sitesi ve panolarında yayınlanacaktır.

KARAR: Çevre ve Kontrol Müdürlüğünce (01.01.2023-31.12.2023) tarihlerini  kapsayacak şekilde hazırlanan  ve Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek 07.12.2022 tarih ve 2022/19  sayılı rapora bağlanan  Evsel Katı Atık Tarife Raporunun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 2022/85

  Gündem 5: Hisse satışı

Karar: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/78 sayılı karar numarasıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Beldemiz Yeşilyurt Mahallesi, i17d22b2a pafta, 169 ada, 92 parselde bulunan 671,76 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Yıldırım EMSİZ, 01.11.2022 tarihli dilekçesi ile , 169 ada, 92 parselde belediyemize ait olan 308/933 hissenin tarafına satış talebine dair  hazırlanarak Meclise sunulan   07/12/2022 tarih 2022/20 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu

 KARAR: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 4273 sayılı   yazısı  ile teklif edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek 07.12.2022 tarih ve 2022/20  sayılı rapora bağlanan Beldemiz Yeşilyurt Mahallesi, i17d22b2a pafta, 169 ada, 92 parselde bulunan 671,76 m² yüzölçümlü arsanın   belediyemize ait olan 308/933 hissenin   satış talebine dair 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın  satışının komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Raporunun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 TEKLİF: 05.12.2022 tarih ve 78 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve 4273 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Yeşilyurt Mahallesi, i17d22b2a pafta, 169 ada, 92 parselde bulunan 671,76 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Yıldırım EMSİZ 01.11.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 169 ada, 92 parselde belediyemize ait olan 308/933 hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 2022/86

Gündem: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık  Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/79 sayılı karar numarasına bağlanarak  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün   revize edilen Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağı ile ilgili Meclise sunulan 08.12.2022 tarih 2022/21 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu

KARAR: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan  ve Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek  08.12.2022 tarih 2022/21 sayılı   rapora bağlanan  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün   revize edilen Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağının Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Teklif: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 01.12.2022 tarih ve 2022/4312 sayılı teklif yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde faaliyete geçecek olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliğin incelemesi sonucunda,

 

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

                                                                        BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1-  Bu yönetmeliğin amacı, Küçükkuyu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu yönetmelik, Küçükkuyu  Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluluklarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

 

MADDE 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile konu hakkındaki diğer kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a) Belediye                                         : Küçükkuyu Belediyesini,

b) Belediye Başkanı                           : Küçükkuyu Belediye Başkanını,

c) Meclis                                             : Küçükkuyu Belediyesi Meclisini,

d) Encümen                                        : Küçükkuyu  Belediyesi Encümenini,

e) Üst Yönetim                                   : Belediye başkanı

g) Müdür                                            : Küçükkuyu Belediyesi, Çevre Koruma ve

Kontrol Müdürlüğü

h) Personel                                            : Müdürlüklerde                    çalışan,           bağlı                                                                         olduğu                                  birim

 

sorumlusunun verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü memur ve işçileri, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

 

 

MADDE 5-Küçükkuyu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde;

 

a)   Atıksu Arıtma Tesisi personeli

b)   İçme ve Kullanma Suyu Personeli

c) Veterinerlik hizmetleri personeli

ç) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kalemi

d) İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetleri

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görevleri

 

MADDE 6-  Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğünün görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a)   5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelikler ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Belde sınırları içinde çevre sağlığının ve temizliğinin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

b)     Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin belde düzeyinde uygulama programlarını ve uygulamaları izlemek, kirliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için gerektiğinde diğer kurumlarla da işbirliği yaparak projeler geliştirmek ve uygulamak,

 

c)    Müdürlüğün yetki alanı ve sorumlulukları çerçevesinde çevreye olumsuz etkileri olan faaliyetleri izlemek, yetkilendirildiği alanlarda denetlemek ve gerektiği durumlarda faaliyeti durdurmak üzere işlemleri başlatmak,

 

d)   Belde sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

e)    Isınmadan kaynaklı hava kirliliği, yetki çerçevesinde gürültü kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkileri tespit etmek, bu olumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütmek,

 

ğ) Denizlerin ve kıyıların korunması ve kullanılmasına yönelik yürürlükteki mevzuat dahilinde genel bir politika oluşturup bir plan içerisinde uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

 

 

f)    Sorumluluk alanındaki konularda halkın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayıcı her türlü eğitim, organizasyon, yarışma, tanıtım ve yayın işlerini yapmak/yaptırmak,

 

h)Yurtiçi ve Yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak, katılım sağlamak,

 

j)      Yürüttüğü işlerle ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu yönde uygulanan sistemleri geliştirmek,

 

k)  Müdürlüğün görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak,

 

l)         Yürürlükteki mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında “Yönetim Planları” hazırlamak/hazırlatmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

m)  Müdürlüğe ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

n)   İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Personeli görevi:

 

MADDE 7- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Personeli  görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a)    5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bu Kanunlara istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmek,

 

b)    Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

 

ç) Personelin görev alanına gören konularda çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgilendirici eğitim faaliyetleri ile projeler yapmak, yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yürütmek,

 

c)   Müdürlük görev ve yetkilerine ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol ve denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontroller ve denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

 

d)   Çevre yönetim biriminin çalışmalarını koordine etmek, Küçükkuyu Belediyesinin ait tesislerin çevre denetimlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

 

e)   Çevresel etki değerlendirmesi kapsamına giren Belediyeye ait tesislerin ÇED raporu ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,

 

 

f) Hava kirliliğine neden olan kurum, kuruluş, konut ve işyerlerini denetlemek, kirletmeye neden olan faktörleri kaldırmak için gerekli önlemleri almak/aldırmak,

 

g)Gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden; gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların da desteğini alarak; mevzuata uygunluğu yönünde denetlemek ve ihlali durumunda idari yaptırım uygulamak,

 

h) İlgili kurumlar ile çevresel gürültü haritalama ve eylem planlarını ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara göre hazırlamak/hazırlatmak,

 

ı)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

i)İlgili mevzuat, Belediye Başkanı tarafından verilen diğer  görevleri yapmak.

 

Atık Yönetimi  Personeli görevleri:

MADDE 8- (1) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a)    5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bu Kanunlara istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmek, yetkileri kullanmak,

 

b)    Gelişen nüfus, ekonomik ve sosyal koşullara göre Küçükkuyu Belediyesine katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi atıklarına ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

c)   Mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde  yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,

ç)Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalarda ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak ve eğitimleri desteklemek,

 

 

d)Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği her türlü etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

 

g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

h)İlgili mevzuat, müdür ve belediye başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İçmesuyu ve Kanalizasyon personeli

 

MADDE 9- İçme Suyu

Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak gayesiyle SCADA (System Control And Data Acguation – Merkezi Su Kumanda Sistemi) sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları, su depoları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, uzaktan kumanda fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile İdareye ait su depolarında bulunan vana ve motorların (Aç/Kapa) kontrolü, su seviyelerinin takibi, gerçek zamanlı kimyasal su analizlerinin (pH, Klor, Bulanıklık vb.) yapılarak otomatik olarak merkezi bilgisayarlara aktarılması, pompa istasyonlarının elektriksel (Aktif, Kapasitif, Reaktif enerji, Cos Q, In, Vn vb.) değerlerinin ölçümü, rezervuarlara giren çıkan su miktarlarının ölçümü ve dolayısıyla su dağıtım şebekelerindeki kaçakların ve arızaların bilgisayarlı kontrol merkezinden takibi ve tüm bu sistemin uzaktan bilgisayarlar ile kontrol edilmesi ile alarm durumlarının yetkili kişilerin cep telefonlarına sistem tarafından bildirilmesi olarak tanımlanan sisteme ayrıca su depolarını kameralı elektronik güvenlik sisteminin bu sisteme eklenmesi ve tum bu sistemin yazılım ve donanım olarak kurulumu ve işletilmesi,

 

a)         Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili

kuruluşlarla gerekli irtibatı kurmak ve alınacak tedbirleri tespit ederek gereğini yapmak,

 

b)         Kanalizasyon ve yağmursuyu kolektörlerinin bakımı, onarımı ve temizliğini yapmak,

bu   işlerin yürütülmesinde, ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alımı yapmak.

 

c)      İçmesuyu deposu ve terfi istasyonlarının işletilmesini sağlamak,

 

d)      Yukarıda bahse konu olan işlerin değerlendirilmelerini yapmak ve gerekirse ilgili Daire

başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

 

e)    Küçükkuyu Belediyesince  yapılan çalışmalarda bozulan asfalt yamalarının yaptırılması, Baraj su alma yapılarının çıkışından ( içme suyu arıtma tesisleri hariç) , ilk kademe depolara kadar olan Ana İsale Hatlarının teknik mevzuatlara uygun olarak işletilmesi, bakım, onarım ve kontrolünün yapılması Yeraltı sulamalarında talep doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapmak, buna bağlı olarak raporlar hazırlamak, ilgili kurumlar ile koordinasyona girerek sulama alanını, sulama yöntemini, sulama şebekesini, su yönetimini belirleyerek verilere göre projelendirmek, bu projeleri uygulamak ve uygulattırmak.

 

f)     Su havzalarının korunması ve çevre bilincinin artması için toprağın ve çevrenin kirliliği ile ilgili önlemler almak bu konuda projeler üretmek, ilgili kurumlarla koordinasyona girmek.

 

g)Toprak yapısına uygun olarak sulama sistemlerini belirleyerek su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, su israfının önüne geçmek. Bilinçli sulamayı teşvik etmek, Toprak ve sulama suyu analizleri yaparak verimliliğe ve üretim artışına esas veri elde etmeye yardımcı olmak.

h)Belediye Başkanının verdikleri vazifeleri de  yapmakla görevli ve mesuldür.

 

Arıtma Tesisi  Personeli  Görevleri

 

MADDE 10-

a)  Küçükkuyu Belediyesi mesuliyet alanında inşaatları gerçekleştirilen veya  devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü atık su arıtma (biyolojik, ön arıtma, paket arıtma vb.) tesisleri ile bu tesislerin çıkış hatları ve deniz deşarj hatlarının işletilmesi,periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarının yapılması ve bu maksatla ileriye dönük orta ve uzun vadeli programların hazırlanması, öncelik tedbirlerinin tespit edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile gerektiğinde makamın onayına sunulması, işletme laboratuarları vasıtası ile tesislerin atık su karakterizasyonunun tespit edilmesi, biyolojik arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasının temini ile değerlendirilmesi ve projelendirme safhasına getirilmesinin sağlanması başkanlığın temel görevidir. Bu işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulması halinde hizmet satın alımı yapar.

 

b)      Belediye mesuliyet alanında inşaatları gerçekleştirilen veya belediye tarafından devir alınan geçici-kesin kabulleri yapılarak teslim edilen her türlü içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarının yapılması ve bu maksatla ileriye dönük orta ve uzun vadeli programların hazırlanması, öncelik tedbirlerinin tespit edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile gerektiğinde makamın onayına sunulması, işletme laboratuarları vasıtası ile tesislerin içmesuyu karakterizasyonunun tespit edilmesi, biyolojik arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasının temini ile değerlendirilmesi ve projelendirme safhasına getirilmesinin sağlanması başkanlığın temel görevidir.

 

c)      Atıksu sisteminin kumandasını yapmak gayesiyle Atıksu SCADA sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin, terfi istasyonlarının ve sanayi kuruluşlarının SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği), AKDY (Atıksuyun Kanala Deşarj Yönetmeliği) uygun olarak çalışmasının yürütülmesi,

 

d)Gerektiğinde kontrol laboratuvarları ve üniversite imkanlarından da faydalanarak arıtma tesislerinin kontrol edilmesi ile lüzumu halinde ilgili birimlerle koordineli olarak arıtma tesislerini geliştirici çalışmaları planlamak ve uygulamaya koymak,

 

e)Tesislerin   projelendirilme,   inşaat   ve   montaj   safhalarında   ilgili   birimlerle   gerekli

 

koordinasyonun sağlanması, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili Dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programlarını gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için iş birliği yapmak,

 

f)Arıtma tesislerinin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizini yapmak, rapor hazırlamak ve alınan kararları uygulamaya koymak,

 

g) Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin hazırlanması ve bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda endüstriyel atıksu kaynaklarının denetimi ve deşarj ruhsatı verilmesi çalışmalarını yapmak,

 

h)Belediye’nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sanayi kuruluşlarından  atıksu arıtma tesislerinden alınana numunelerin ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca analizini yapmak ve raporlandırmak,

 

ı)Bu görevlerin haricinde Belediye Başkanı tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek,

 

j)İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, konu ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlamak, su havzalarında, sanayi işyerlerinin haricindeki tesislerin yapacağı kirlenmeleri önlemek, bunun için gerekli tedbirleri almak

 

 

 

 

 

 

                              ÇEVRE SAĞLIK   ÜRÜN UYGULAMA PERSONELİ

                                  ( Atık Su Laboratuarı Birimi- Veterinerlik Birimi)

 

 Personelin Görevleri

 

MADDE 11- Personel  görevleri aşağıda sayılmıştır:

 

a)-Mülkiyeti Küçükkuyu Belediyesine ait bina, lojman, sosyal tesis vb. alanların vektörel mücadelesi ve dezenfeksiyonunu yapmak,

 

c)                Sahipsiz hayvanların (kedi, köpek) ilgili yönetmeliğe göre alınıp kısırlaştırıldıktan ve gerekli aşıları, parazit tedavileri yapıldıktan sonra doğal ortamına salınmasını sağlamak,

 

d)                İçme ve kullanma sularının otonom kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmak

 

e)                Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel istekle gelen su, atık su ve numunelerinin analizlerini yapmak,

 

f)                 Öngörülemeyen ve önceden planlanmamış toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren hizmet projelerini yerine getirmek,

 

g)                Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve çalışmaları denetlemek.

 

Birimlerin görevleri

MADDE 12- Madde 5’te  Teşkilat Şeması’nda gösterilen birimlerin görevleri:

 

Laboratuar Birimi

 

a)Laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kalite sisteminin kurulması, takip edilmesi, sürekliliğinin sağlanması, geliştirilmesi, Kalite Politikasının çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak,

 

b)Laboratuvarın, Yeterlik Belgesinin sürekliliğini sağlaması için Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında ilgili kurumlarla bağlantı kurularak çalışmalarını sürdürmek,

 

c)İçme suyu ihtiyacını sağlayan kaynak, sondaj, depo, pompa istasyonları ile birlikte şehir şebeke uç noktalardan su numuneleri almak, bu su numunelerini ilgili mevzuata uygun olarak ulusal ve uluslararası metotlar kullanarak analizlerini yapmak, analizi tamamlanan numuneleri raporlamak, ilgili makama ve/veya müşteriye analiz raporlarını iletmek,

 

ç)Çevre kirliliği oluşmaması için, kontrol ve önlem amacıyla, gelen talepler doğrultusunda atık su numunelerini almak ve ilgili mevzuat kapsamında ulusal ve uluslararası metotlar kullanarak analizlerini yapmak, analizi tamamlanan numuneleri raporlamak, ilgili makama ve/veya müşteriye analiz raporlarını iletmek,

 

Veterinerlik Birimi

 

a)Belediye sorumluluk alanında ilgili mevzuata göre ihbarı mecburi zoonoz (hayvanlardan insana bulaşan) hastalıkların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

 

b)Belediye sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanlarının toplanarak rehabilitasyon (kısırlaştırma, tedavi, aşı hizmetleri) işlemlerini yapmak ve klinik hizmetleri vererek kayıt altına almak,

 

c)Isırık vakasına karışan sahipsiz hayvanlarının kuduz hastalığı yönünden muayenelerini ve müşahede hizmetlerini yürütmek

ç)  Başıboş, hasta, yaralı ve saldırgan hayvan ihbarlarını değerlendirmek,

 

d) Tedavisi tamamlanan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak, İl Hayvanları

Koruma Kuruluna katılmak, alınan kararları uygulamak ve uygulattırmak,

 

e)Beslenme odağının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, odaktaki hayvanların

beslenme, barınma ve sağlık durumlarının takibini yapmak,

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 Müdür , Mühendis

 

a) Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek, elemanlarının gereklerini yerine getirmesini sağlamak,

 

b)Kendi sorumluluk alanına giren faaliyetlerde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, alınan önlemlere uyulmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak,

 

c)Kendi sorumluluk alanındaki faaliyetlerde ortaya çıkan atıkları çevre mevzuatı ile uyumlu şekilde kontrol altına almak ve azaltmak,

 

ç)İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü”nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek.

 

          Teknisyen, Tekniker

 

a)Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek,

 

b)İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü”nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek,

 

c)Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak, verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak ve kullanılmasını sağlamak, atıkları ayrı ayrı toplamak.

 

 Memur ve İşçi

a)Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarını tanımak, uygulamak, iyileştirme faaliyeti önerileri sunmak ve bu çalışmalarda görev üstlenmek,

 

b)İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki tüm yasal şartları aynı zamanda “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Prosedürü”nde yer alan diğer tüm kuralları kabul ederek, tüm çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmek,

 

c)Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kurallara uymak, verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak, atıkları ayrı ayrı toplamak.”

 

Teknik Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Teknik Personelin görevler aşağıda gösterilmiştir:

 

a)    Görevli olduğu birimde iş bölümü esaslarına göre yönetici tarafından verilen işleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak,

 

b)   Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek,

 

c)   Denetim görevi verilmesi durumunda denetime ait bilgi ve belgeleri ilgili personele iletinceye kadar muhafaza etmek,

 

ç) Kendisine verilen görevi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirerek işlem yapmak,

 

d)   Yöneticiden gelen bilgi araştırma taleplerini karşılamak ve kurum içi ve kurum dışı ilgili birim veya kuruluşlar ile bağlantı kurmak,

 

e)   Birim amirinin belirlediği zaman ve saatte hazır bulunup görevi yerine getirmek,

 

f)    Yaptığı denetimler kapsamında, denetim sırasında bilgisi dahilinde olan her türlü fotoğraf, cihaz çıktısı vb. kayıtları ilgili personele iletinceye kadar muhafaza etmek ve korumak.

 

g)    Görevini ve birimini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve talimatları takip edip uygulamak,

 

ğ) Denetimleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları amirlerine bildirmek,

 

h)    Denetimlerini; mevcut yasa, yönetmelik ve güncel mevzuat kapsamında eksiksiz olarak yapmak,

ı)Denetim tutanağını eksiksiz olarak doldurmak. Teknik personel, 1 inci fıkra ile kendisine verilen görevlerin tam ve eksiksiz olarak, yerinde ve zamanında yapılmasından Şube Müdürü’ne karşı sorumludur.

 

İdari Büro Personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) İdari büro personelinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a)     Gelen ve giden evrakın kayıt işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 

b)   Birim amiri tarafından havale edilen evrakı zimmet karşılığı ilgilisine vererek, evrak kayıtta (defterinde) bu durumun belirtilmesini sağlamak,

 

c)     Birim yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, evrak kayıt programına kaydının düşülerek, tarih ve numara verilmek suretiyle ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek,

 

ç) Gelen ve giden evrakın bir suretini ilgili dosyada muhafaza etmek,

 

d)    Birimde tutulan defter, dosya, bilumum evrak ve belgelerin ilgili yönetmeliklere uygun biçimde birim arşivinde muhafazasını sağlamak,

 

e)   Belli zamanlarda kayıtlarda karşılığı kapanmayan evrakın araştırmasını yapmak, bu konuda gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak,

f)   Geçmiş yıllara ait Arşiv Şube Müdürlüğüne zimmet karşılığı teslim edilen klasör ve dosyaların gerektiğinde talep edilmesi durumunda zimmet karşılığı teslim almak,

 

g)    Birimde çalışan personelin mesai, devam, vizite, yıllık izin v.s. işlemlerini takip ve kontrol etmek, aylık puantaj çizelgelerini hazırlamak,

 

ğ) Ücretsiz izin, yıllık, mazeret veya sağlık izni kullanan personelin izne ayrılışını ilgili birime bildirmek,

 

h)    Bağlı olduğu birimde çalışan personele ait evrak ve yazıları, gölge dosya olarak oluşturulan özlük dosyalarında saklamak ve istenildiğinde çıkarmak,

 

ı) Bilgi işlem faaliyetlerini koordine etmek,

 

i)    Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, ilgili personele havale edilmesini sağlamak ve arşivlemek,

 

j)    Birimine ait iç ve dış telefon haberleşmesinin, telsiz telefon ve faks hizmetlerinin Başkanlık prensip ve kararlarına uygun yapılmasını sağlamak,

 

k)   Başkanlık ve bağlı birimlerin telefon, faks numaraları, telsiz kodları ile adreslerinin değişen ve gelişen durumlarına göre takibini yapmak ve buna göre rehber hazırlamak,

 

l)   Bağlı olduğu birimin telefon, faks, elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin tahakkukunu sağlamak, ödemelerin takibini yapmak,

 

m)    Hizmet binası ve çevresinin temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,

 

n)   Bağlı olduğu birim bünyesinde kullanılan tüm araçların her zaman bakımlı, temiz ve faal durumda bulundurulmasını sağlamak, bakım onarımlarını programlayarak takip ve kontrol etmek,

 

o)     Bağlı olduğu birim tarafından yapılacak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri organize etmek,

 

ö) Görev alanına giren konulara ilişkin, faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

 

p)   Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek.

 

İdari büro personeli; 1 inci fıkra ile kendisine verilen görevlerin tam ve eksiksiz olarak, yerinde ve zamanında yapılmasından şeflerine ve Şube Müdürü’ne karşı sorumludur.

 

Şoför ve Operatörlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Şoför ve Operatörlerin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a)     Görevi gereği kendisine verilmiş hizmet araçlarını amacına uygun ve verimli kullanmak, her zaman bakımlı, temiz ve faal durumda bulundurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını programlayarak takip ve kontrol etmek, kasıtlı ve ihmal sonucu hasara uğratılan araçların zararından sorumlu olmak, görevinden ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,

 

b)    Başkanlık bünyesinde kullanılan tüm araçların periyodik muayenelerinin takibini yapmak ve birim amirlerine bilgi vermek,

 

c)     Görev alanına giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak, verilen iş programlarının iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ve emniyetle yürütülmesini sağlamak,

 

ç) İlgili mevzuatta belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,

 

d)   Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek.

 

Şoför ve operatörler; 1 inci fıkra ile kendisine verilen görevlerin tam ve eksiksiz olarak, yerinde ve zamanında yapılmasından birim amirlerine karşı sorumludur.

 

İşçi Personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) İşçi Personelin görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)    Görevi gereği birim amirlerince kendilerine tevdi edilen işleri, mevzuata uygun, zamanında ve kusursuz olarak tamamlamak, verilen iş programlarının iş gücü kaybına meydan vermeden, eş güdüm ve emniyetle yürütülmesini sağlamak,

 

b)   Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi hizmet amacına uygun kullanmak, temiz ve düzenli tutmak, korumak, görevden ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek,

 

c)   İlgili mevzuatta belirlenen; kılık ve kıyafet, davranış ve mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak,

 

ç) Birim amirlerinin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek, terk etmemek,

d)   Birim amirlerince uygun görülen diğer hizmetleri yürütmek.

 

İşçi personel; görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi konusunda birim amirlerine karşı sorumludur.

 

Bilgi Verme Yasağı

 

MADDE 17- (1) Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamaz. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

 

MADDE 18-  Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile yönerge çıkarılabilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 19- Bu yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakiben yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

.

Yürütme

 

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümleri, Küçükkuyu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

KOMİSYON KARARI:

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ‘’ Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliği’’ komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Müdürlüğünden geldiği şekliyle oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

                              

KARAR NO: 2022/87

Gündem: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık  Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/80 sayılı karar numarasına bağlanarak  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fen İşleri  Müdürlüğünün   revize edilen Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağı ile ilgili Meclise sunulan 08.12.2022 tarih 2022/22 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu

KARAR: Fen İşleri  Müdürlüğünce hazırlanan  ve Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek  08.12.2022 tarih 2022/22 sayılı   rapora bağlanan  Fen İşleri  Müdürlüğünün   revize edilen Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağının Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

TEKLİF: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.11.2022  tarih ve  2022/4307  sayılı teklif yazısı.

 

KOMİSYON İNCELEMESİ:

05.12.2022  tarih ve 80 Sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan bazı hizmetlerin, hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla norm kadro çerçevesinde kuruluş olan ve faaliyete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülecek olması sebebiyle revize edilen  Fen İşleri Müdürlüğü’nün, mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi sonucunda;

 

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Temel İlkeler ve Tanımlar

Kuruluş

Madde 1. Fen İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Amaç

Madde 2.

Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 3.

Bu Yönetmelik, Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğündeki personellerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 4.

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel İlkeler

Madde 5.

Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

3) Hesap verebilirlik,

4) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esastır.

Tanımlar

Madde 6.

Bu Yönetmelikte geçen:

1) Belediye            : Küçükkuyu Belediyesi’ni,

2) Başkanlık          : Küçükkuyu Belediye Başkanlığı’nı,

3) Başkan              : Küçükkuyu Belediye Başkanını

4) Encümen           : Küçükkuyu Belediye Encümenini,

5) Meclis : Küçükkuyu Belediye Meclisini,

6) Müdürlük          : Fen İşleri Müdürlüğü’nü

7) Müdür : Fen İşleri Müdürü’nü,

8) Personel            : Fen İşleri Müdürlüğü Personelini

9) Yönetmelik       : Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat

Madde 7.

1- Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Fen İşleri Müdürlüğü Personeli (Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Şirket Personeli)

2- Müdürlük şeması aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

Bağlılık

Madde 8.

Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir müdürlüktür. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. Müdürlük esasen iki birimden oluşmaktadır.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 9.

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamının emir ve direktiflerinin kamu ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ayrıca diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.

Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca ve Belediye Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Fen İşleri Müdürü görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 10.

1) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,

2) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

3) Belediye Başkanının ve /veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, gerektiğinde organize edilmesine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,

4) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

5. Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlar Başkanlık Makamından aldığı talimatları yerine getirir,

6. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,

7. Göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlar,

8) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlar,

9) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki kurul, komisyon vb. toplantılara katılarak bağlı olduğu Müdürlüğü temsil eder,

10) Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin; kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar.

11) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,

12) Müdürlüğünün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,

13)Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitimlere katılmasını sağlar,

14) Müdürlükle ilgili her türlü iç/dış yazışmalardan haberdar olur, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararların uygulanmasını sağlar,

15) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

16) Müdürlüğe gelen tüm belge ve evrakları ilgisine göre personeline havale eder ve sonuçlarını takip eder.

17) Fen İşleri Müdürlüğü Birimlerinde çalışanların görevlerini yaparken, görevleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uyup uymadığını kontrol eder, uymayanları Başkanlığa rapor eder.

Fen İşleri Kalemi görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 11.

1) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydeder, ilgili birimlere iletmek, cevaplandırmak ve sonuçlandırmak.

2) Müdürlüğün bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili Birim/Müdürlüğe sunmak.

3) Müdürlüğe yapılan yazılı şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, dilekçeleri cevaplamak,  sorunlara diğer müdürlüklerle veya kamu kurum ve kurumları ile koordineli olarak çözüm bulmak.

4) Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse elektronik ortamda gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

5) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

6) Belediyede bulunan diğer birimlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması durumunda mal ve hizmet tedariki işlemlerinde alımı gerçekleştirecek müdürlüğün belirlediği alım usulüne uygun olarak (ihale veya doğrudan alım) işlemlerinin gerçekleştirilmesi için destek sağlamak,

7) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizat satın alınması ve bunun için gerekli şartnameleri hazırlamak.

8) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Fen İşleri Personeli görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 12.

1) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

2) Kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin kendine yüklediği sorumluluklar dâhilinde Müdürlüğünün görev alanına giren aşağıdaki görevleri; geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

3) Müdürlüğünün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,

5) Yapılan şikâyetleri anında ve yerinde kontrol ederek olumsuzluğu giderir ve şikâyet sahibini bilgilendirir,

6) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapar,

7) Müdürlük bünyesinde yapılacak  ilgili işlerin yürütülebilmesi için 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanununlar çerçevesinde gerekli mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

Fen İşleri Müdürlüğü Birimleri

Madde 13.

Garaj Birimi görev, yetki ve sorumluluğu

Garaj Birimi Personeli yukarıda belirtilen ”Genel Görevler” de dahil olmak üzere aşağıda sayılan işlemleri de yürütmekle görevlidir.

İtfaiye Birimi görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 14.

1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, akabinde düzenlenen itfaiye raporu ile ilgili kolluk kuvvetlerine bilgilendirme yapmak.

2. Su baskınlarına müdahale etmek,

3. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

4. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi ve su takviyesi çalışmalarına katılmak,

5. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve akaryakıt istasyonları yangın önleme yönetmeliğin  kapsamı yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin vermek

6. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinde ilgili yönetmelik kapsamında İtfaiye raporu düzenlemek.

7. Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İnşaat, Su, Kanalizasyon, Ulaşım ve Kademe İşleri görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 15.

1) Belediyemiz demirbaşlarında kayıtlı tekerlekli araçlar ile sabit veya hareket edebilir alet ve araçların arıza, bakım, onarım ve tamiratını yapmak, gerektiğinde yedek parça, malzeme ve lastik ihtiyaçları için her türlü mal ve malzeme tedarikini sağlamak,

2) Toplu ulaşım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

3) Belediye sınırları içinde yeni içme suyu isale hattı, kanalizasyon isale hattı yapmak ve bu hatlara ait parsel ve muayene bacası gibi alt yapı tesisatlarının yapımı ile bu tesisatlarda oluşan tamir ve onarım çalışmalarını yapmak.

4) Belediye sınırları içinde eski veya yeni yolların açılması halinde açılan yollara ihtiyacına göre mıcır veya asfalt atılması, kilitli parke taş yapılması veya ihtiyaca göre bu konulara ait her türlü inşai faaliyet yapılması gibi üst yapıya ilişkin hizmetleri yapmak.

5) Belediyemiz demirbaşlarında kayıtlı her türlü eşyanın; marangoz, elektrik, demir aksamının tamirini yapmak, diğer Müdürlük ve Birimlerden gelen yeni eşya taleplerini karşılamak.

6) Küçükkuyu Belediye sınırları içinde defin işlemi hariç morg ve cenaze nakil işlemleri yapmak.

Temizlik İşleri görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 16.

1) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde, sokak ve meydanların süpürülmesi ile pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak.

2) Belediye sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda katı atıkların düzenli olarak toplanmasını ve toplanarak nakledilmesini sağlamak.

3) Hafriyat ve Katı Evsel Atıkların taşınması, toplanması ve bertarafının sağlanması.

4) Çevre Müdürlüğü ile koordineli olarak Katı atıkların Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılmasını sağlamak,

5) Belediyeye ait alanlarda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen düğün, toplantı ve etkinlikler ile dini bayramlarda temizlik konusunda atıklarının toplaması ile temizlik hizmeti sunmak.

6) Belediye sınırları içerisindeki park-bahçe,yeşil alan, rekreasyon alanı, çocuk ve spor parkları ile sahil şeridi ve plaj alanlarının süpürülmesi, temizliği ve çöplerinin toplanması işlemini yapmak.

7) Belediye sınırları içerisindeki dere ve kuru dere yataklarının çöplerini toplamak, taşkın riski taşımasına karşı ilgili kurumları bilgilendirmek.

8) Pandemi ve olağanüstü sağlık sorunları olduğunda diğer tüm birimler koordinasyonu sağlamak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 17

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 18.

1) Bu yönetmelik hükümleri; Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakiben yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Küçükkuyu Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarih ve 55 sayılı Kararı ile yürürlükte olan Fen işleri Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 19.

Bu Yönetmelik hükümleri, Küçükkuyu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

KOMİSYON KARARI:

Fen İşleri Müdürlüğü’nün, mevcut “Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin revize edilen yönetmeliği,” komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

   Yüce Meclise arz olunur.

 

 

KARAR NO: 2022/88

Gündem: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık  Ayı 05.12.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/81 sayılı karar numarasına bağlanarak  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmelik    taslağı ile ilgili Meclise sunulan 08.12.2022 tarih 2022/23 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu

KARAR: Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan  ve Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek  08.12.2022 tarih 2022/23 sayılı   rapora bağlanan  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün     Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağının Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde faaliyete geçecek olan  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliğin incelemesi sonucunda,

 

 

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

Belediye : Küçükkuyu Belediyesi’ni

Başkanlık : Küçükkuyu Belediye Başkanlığı’nı

Başkan : Küçükkuyu Belediye Başkanı’nı

Başkan Yardımcısı : Küçükkuyu Belediye Başkan Yardımcısı’nı

Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü

Müdür : Park ve Bahçeler Müdürü’nü

Çalışanlar :Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personeli

Yönetmelik :Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 –(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

Müdür

Teknik elemanlar

İşçiler

Sözleşmeli personeller

Diğer personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Teknik elemanlar

c) Kalem

 

 

 

 

 

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumlulukların paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği ‘Büro Sorumlusu’ ve ‘Yönetici Yardımcısı’ görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirlerinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

Bağlılık

 

MADDE 6-(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7-Park ve Bahçeler Müdürlüğü Küçükkuyu Belediyesi sınırları dahilindeki sorumluluk alanına giren her türlü park, bahçe, kavşak ve refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlayan veya yaptıran bir birimdir.

(1)    İmar planında yeni oluşturulan mahallelerde dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar yada ihale yolu ile yaptırılır.

 

(2)    Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( budama, yabancı ot mücadelesi çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapar veya ihale yolu ile yaptırılır.

 

(3)    Kent ormanları , Mesire ve piknik alanları oluşturmak.( Toplu ağaçlandırma ve yol, refüj ağaçlandırmaları yapmak).

 

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olmak.

(5) Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, montesi, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak.

 

(6) Şehrin estetiği için süsleyici materyaller ( çiçeklik v.b ) projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırmak.

 

(7) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

(8) Görev alanımız içindeki mal ve hizmet alımlarını belediye imkanları ile yada d.temin veya ihale yoluyla teminini sağlamak.

 

(9) Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç nakli işleminin yapılması

 

(10) Çevre ile ilgili adli konularda park ve bahçeler müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilirkişilik görevinin yapılması.

 

(11) Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması.

 

(12) Mülkiyeti Küçükkuyu Belediyesine ait bina, lojman, sosyal tesis v.b. açık yarı açık veya kapalı alanların vektörel mücadelesi ve dezenfeksiyonunu yapmak. Bu kapsamda gerek ilaç alımı gerek araç tedariği satınalması veya kiralaması yaparak bu faaliyetleri sürdürmek.

 

(13)Dünya Sağlık Örgütü ve Biyosidal Ürünler Yönetmenliği ile Biyosidal Ürünlerin  kullanımı hakkındaki yönetmenliklere uygun çalışmalar yapmak. Bu kapsamda gerek ilaç alımı gerek araç tedariği satınalması veya kiralaması yaparak bu faaliyetleri sürdürmek ilgili iş kalemini yapmak veya yaptırmaktan sorumludur.

 

(14)Belediyenin mülkiyetinde bulunan zeytin ağaçlarının park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarının her türlü bakım ilaçlama ve gübreleme işlemleri ile zeytin hasadının hasat mevsiminde yapılması. Toplanan hasadın zeytinyağına dönüştürülmesi için gerekli işlemlerin yapılması. Elde edilen zeytinyağının saklama koşullarının ayarlanması gerekli paketleme işlemlerinin yapılması. Bu kapsamda toptan yada perakende satış işlemlerin yapılması bütçeye ödenek aktarılması gerekli iktisadi işletmenin kurulması.

 

(15)Ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük işbirliği, ortak yaklaşım, bilgi/beceri paylaşımı ve ortak hareketi özendirmek amacıyla kalkınma projeleri, kalkınma planları ile bütünleşerek doğa temelli çözümler geliştirerek tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, üreme ve yaygınlaştırma bütünsel tarımsal stratejisini genişletecek maddi imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremedikleri projelere katkı sağlamak, yeni projeler tasarlamak, ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek.

 

(16) Belediye sınırları içersinde açık yada kapalı sera kurulumu bakımı onarımı işletilmesi yanı sıra bitki , mevsimlik ve çim yetiştiriciliği üretim alanı oluşturulması.

 

(17) Bisiklet yolları yürüyüş yolları koşu pistleri spor sahalarının hazırlığı vb tüm açık alan aktivitelerini sağlamak zemin hazırlıklarını yapmak yada yaptırmak.

 

Müdürlük Yetkisi

 

MADDE 8- (1) Park ve bahçeler müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

 

MADDE 9-(1) Park ve Bahçeler müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

MADDE 10- Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3) Park ve bahçeler müdürlüğünün Tahakkuk Amiri ve Müdürlük Personelinin 1.Sicil ve Disiplin amiridir.

(4) Park ve bahçeler müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6) Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak.

(7) Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.

(8) Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

(9) Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını ilgili müdürlüklerle birlikte organizasyonunu sağlamak.

(10) Şehirdeki tüm yeşil alan ve parkların bakımını yaptırmak

(11) Yeni yapılacak park, yeşil alan ve çocuk oyun parklarının belirlenerek plan ve projelerin hazırlanıp, ihale edilen işlerin gerekli kontrollerden geçirilerek neticelendirilmesini sağlamak.

(12) Sezonuna göre iş programı yapılarak belediye ve şirket elemanlarının organizasyon ve kontrolünü sağlamak.

(13) Vatandaş şikayet ve taleplerini değerlendirmek.

(14) Park ve yeşil alanların bakımı vb. işleri kapsayan ihale dosyasını hazırlatmak.

(15) İdare ile irtibatlı çalışmak.

(16)Müdürlüğün ihtiyaçlarını temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak.

(17) Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlamak.

(18) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(19) Bağlı olduğu Başkan veya Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Teknik eleman, işçi ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlukları

 

MADDE 11-(1) Memur, İşçi ve diğer Personelin Görevleri :

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işlere mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre karşı sorumludur.

Kalem memurları görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 12– (1) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutar ve yazar.

(2) Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak,

(3) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.

(4) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

(5) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(6) Müdüre karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin alınması

 

MADDE 13- (1) Daktilo ve katipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin planlanması

 

MADDE 14- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi

 

MADDE 15- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

 

MADDE 16 – (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda ( izinli ve raporlu olması durumu olsa bile )görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

 

MADDE 17 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

 

MADDE 18 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

 

MADDE 19 – (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

 

MADDE 20 – (1) Park ve Bahçeler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Park ve Bahçeler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

(3) Park ve Bahçeler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(4) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

(5) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 21 – (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, varsa daha önce yürürlükte olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 22 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

 

MADDE 23 – (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 24 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

KOMİSYON KARARI:

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ‘’ Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliği’’ komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Müdürlüğünden geldiği şekliyle oy birliği ile uygun görülmüştür.