16.03.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
231

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.03.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:52

KARAR ÖZETİ:Genel

Fen İşleri  Müdürlüğünün 15.03.2023 tarih ve 2023/6225 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Küçükkuyu, Gökçetepe Mahallesi, Küçükçetmi Caddesinde 233 ada, 1 parselde bulunan sanayi dükkanlarından 8 nolu dükkanın devir işlemlerine dair  (TCKNo:287********) İ**** Ç*****  ve (TCKNo:574********) D****** A***’nın dilekçeleri Encümenimizce değerlendirilmiş ve söz konusu taşınmazın kiralama ihalesinin  26/01/2023 tarihinde yapıldığı  ve İ**** Ç***** ile 08/02/2023 tarihinde, 02/10/2024 tarihine kadar olmak kaydı ile kiralama sözleşmesi imzalandığı görülmüş olup; yapılan sözleşmenin 1. maddesi gereğince (…. Kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacaktır. Kiracı kiracılık hakkını, idarenin izni olmadan bir başkasına devredemez, amacı dışında kullanamaz. Kiracı sözleşme süresinin içinde ve İdarenin onayı ile Kiracılık Hakkının iptalini isteyebilir. Bu gibi durumlarda Kiracının sözleşmeyi imzalarken vermiş olduğu kesin teminat İdare bütçesine gelir kaydedilecektir. Kiracı; bu sözleşmeyi imzalayarak; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi, Sözleşme ve İlan ile ilgili tüm şartları kabul etmiş sayılır) maddesine istinaden  devir alacak isteklide de     ihalenin tüm şartlarının  aranarak, devir edilecek, 8 nolu dükkanın varsa kira borçlarının  ödenip, İ**** Ç*****’ın sözleşme imzalarken vermiş olduğu kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince gelir kaydedilip, kiracılık hakkının iptal edilmesine ve  kira süresinin 16.03.2023 tarihinden başlatılarak 02.10.2024 tarihine kadar olmak üzere kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden   yeni kiracı D****** A*** tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:53

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.03.2023 tarih ve 2023/6224 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 9* parselde bulunan M***** S**** D**** tarafından verilen 17.01.2023 tarih ve 396 sayılı dilekçe ve eklerine istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapılması ve aykırı olarak balkon alanları etrafları duvar örülerek kapalı alan haline getirilmesi, eski malik D**** E***** tarafından yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 71 sayılı Yapı Tatil Zaptı iptal edilerek 22.11.2022 tarihinde tespit edilen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan imalatlar 01.02.2023 tarih ve 05 sayılı yapı tatil zaptı tutularak  yeniden  mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 09.02.2023 tarih ve 33 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 19.01.2023 tarih ve 13 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:221********) D**** E***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. Maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:54

KARAR ÖZETİ:18.Madde Uygulaması.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.03.2023 tarih ve 2023/6242 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Gökçetepe Mahallesi, Tokat İçi mevkii i17d23a1a pafta, 256 ada, 1 parsel ve  257 ada, 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak, imar planına uygun parselasyon planlarını oluşturmak, bölgedeki sosyal donatı alanlarını kamuya kazandırarak, kamu yatırımlarını gerçekleştirmek, imar yollarının açılarak altyapı hizmetlerini sağlamak, park ve çocuk bahçelerini kamuya kazandırarak bölgenin yeşil alana ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden Gökçetepe Mahallesi, Tokat İçi mevkii i17d23a1a pafta, 256 ada, 1 parsel ve  257 ada, 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda hazırlanan düzenleme sınırının Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygunluğuna  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

KARAR  NO:55

KARAR ÖZETİ: İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.03.2023 tarih ve 2023/6243

sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, H****** T**** mevkii, i17*******, i17******* pafta, 2** ada *  parsel numaralı taşınmazda ifraz işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; Söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup; ifraz işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen ifraz işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmış olan ekli durum haritasında gösterilen M**** M********, H****** T***** m*****, i17******, i17****** pafta, 2** ada * parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın imar parseli olarak A,B,C,D,E parsellere ifrazı yapılarak arsa vasfında tescil edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre onanmasının uygunluğuna  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:56

Belediyemiz Encümeni 16.03.2023 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih ve 2023/6246 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükuyu’da vatandaşlarımıza sahur vaktininin geldiğini duyurmak amacıyla davulcu ayarlanmasına, bu işlem için ödenecek 7.000,00TL (Yedibinlira) giderin  Belediyemizin bütçesinin  ilgili kaleminden ödenmesine;  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

16.03.2023 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.