16.11.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
223

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.11.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:258

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 14.11.2023 tarih ve 11437 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

E****** D******* (Ö*** K******** O********** E**** Ö****** Y****): K********  B******, G******** Mahallesi, T**** Sokak, No:*

KARAR NO:259

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.11.2023 tarih ve 11471 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, K********  B******, M**** Mahallesi, S******* D****** Caddesi, No:*** adresinde ve tapuda I17****** pafta, 3** ada, 2* parselde bulunan taşınmaz üzerinde İ***** K**** tarafından standartlara aykırı olarak ve parsel maliklerinden izin alınmadan ortak alana çardak yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 09.11.2023 tarih ve 44 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:488********) İ***** K****’e toplam 17.562,28 TL(OnyedibinbeşyüzaltmışikiTL yirmisekizKr) para cezası verilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 17.181,95TL(OnyedibinyüzseksenbirTL doksanbeşKr) para cezasının tahsil edilmeyerek cezanın en az bedel olan 3.312,91 TL(ÜçbinüçyüzonikiTL doksanbirKr) para cezasının uygulanması ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

16.11.2023 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.