2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
286

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2023 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.11.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

KARAR NO: 2023/75

Gündem 1: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih ve 10339 sayılı yazısı ile teklif edilen 02.10.2023 tarih ve 2023/70 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale olan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 286 ada, 13 parselde Sağlık Tesis Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair Meclise sunulan 09.10.2023 tarih ve 2023/7 sayılı İmar Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 286 ada, 13 parselde Sağlık Tesis Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre İmar Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 02/10/2023 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen;  Mıhlı Mahallesi 286 ada 13 parseldeki Sağlık Tesisi Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası İmar Komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Komisyonumuzca yapılan İncelemede; İl Sağlık Müdürlüğü’nün 21/09/2023 tarih ve 225064445 sayılı yazısı ile mülkiyeti “ Maliye Hazinesine” ait ve “Sağlık Tesis Alanı” yapılmak üzere tahsisli olan Mıhlı Mahallesi 286 ada 13 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği hazırlatıldığı görülmüştür.  İmar Plan değişikliği yapılan meri Nazım İmar Planında Sağlık Tesis Alanı,  meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Emsal: 1 yoğunluklu Yençok 3 katlı, güney kısmından 30 m yapı yaklaşması diğer cephelerinden 5 m yapı yaklaşma mesafesi olan  “Sağlık Tesis Alanında” kalmaktadır. Hazırlanan plan değişikliği ile söz konusu sağlık tesisini gerçekleştirmek üzere Mıhlı Mahallesi 286 ada 13 parselin güneyindeki 30 m olan yapı yaklaşma mesafesi değiştirilerek 10 m, doğusu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesi ise 5 m olarak yeniden düzenlemiş,  kat ve yoğunluğunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

 

S******* T**** G*****                        V**** Y*****                                F******** Y****

Başkan                                                   Üye                                                     Üye

KARAR NO: 2023/76

Gündem 2: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10386 sayılı yazısı ile teklif edilen 02.10.2023 tarih ve 2023/71 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale olan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine dair Meclise sunulan 09.10.2023 tarih ve 2023/8 sayılı İmar Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre İmar Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 02/10/2023 tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği dosyası İmar Komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan Nazım imar plan değişikliği ve ekleri incelendiğinde;  imar uygulaması tamamlanmış 130 ada 4 parsel parseli üzerinde, meri imar planında 1197 m2 büyüklüğünde bir “Park Alanı”nın düzenlenmiş olduğu görüldüğü imar uygulamalarının tamamlanmış olması nedeniyle yeni bir uygulama sonucu DOP niteliğindeki park alanının çevredeki mülkiyetlere dağıtımının zor olacağı, Bu alanların Belediyesince kamulaştırmaya tabi alanlar kapsamında olacağı belirtilerek kamu zararı oluşturmadan yapılan yeni bir düzenleme ile bu yeşil alan planda yeniden dağıtımı yapılarak düzenlendiği plan değişikliğine konu bölgede uygulamalar sorunsuz olarak sürdürülebileceği belirtilmiştir. Yapılan incelemede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği sınırı içerisinde kalan alan meri nazım imar planında; gelişme konut alanı, yeşil alan ve otopark alanından oluşmaktadır. Belediyemizin söz konusu bölgede yeşil alan peyzaj ve yürüyüş yolu projesi mevcuttur.  Nazım İmar plan değişikliğine konu yeşil alan; belediyemizin proje alanı ile bütünleşecek şekilde tasarlanmış, eşdeğer yeşil alan sağlanarak yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve Planlama sınırı içerisinde etkilenen diğer tüm parsel maliklerinin muvafakatının alındığı görülmüştür. Gökçetepe 130 ada 4 parselin 18. Madde imar uygulaması sonucu oluşmuş parsel olması, yeni bir imar uygulama yapılamasındaki zorluklar kamulaştırma problemi nedeni ile 130 ada 4 parsel üzerinden kaldırılarak Nazım İmar Planına uygun olarak planlama alanın kuzey ve doğusunda eşdeğer yeşil alan ayrılarak oluşturulduğu ve belediyemizin yapımına başladığı proje alanı ile bütünleştirilerek tadilat işleminin düzenlenmiştir.

KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

 

S******* T**** G*****                        V**** Y*****                                F******** Y****

Başkan                                                   Üye                                                     Üye

KARAR NO: 2023/77

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10386 sayılı yazısı ile teklif edilen 02.10.2023 tarih ve 2023/71 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale olan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Meclise sunulan 11.10.2023 tarih ve 2023/9 sayılı İmar Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 130 ada, 4 parsel ve 271 ada, 1 parsel ile çevresine  yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre İmar Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 02/10/2023 tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Gökçetepe Mahallesi 130 ada 4 ve 271 ada 1 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan Nazım ve Uygulama imar plan değişikliği ve ekleri incelendiğinde;  imar uygulaması tamamlanmış 130 ada 4 parsel parseli üzerinde, meri imar planında 1197 m2 büyüklüğünde bir “Park Alanı”nın düzenlenmiş olduğu görüldüğü uygulamaları tamamlanmış olması nedeniyle yeniden bir uygulaması sonucu DOP niteliğindeki park alanının çevredeki mülkiyetlere dağıtımının zor olacağı, Bu alanların Belediyesince kamulaştırmaya tabi alanlar kapsamında olacağı belirtilerek kamu zararı oluşturmadan yapılan yeni bir düzenleme ile bu yeşil alan planda yeniden dağıtımı yapılarak düzenlendiği plan değişikliğine konu bölgede uygulamalar sorunsuz olarak sürdürülebileceği belirtilmiştir. Yapılan incelemede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği sınırları içerisinde 130 ada 3 parsel , 130 ada 4 parsel  ve 271 ada 1 parsel olduğu  130 ada 3 parselin yoğunluk,  yapılaşma şartları ve parselin şeklinde  herhangi bir değişiklik yapılmadığı yine 130 ada 4 ve 271 ada 1  parselin yoğunluk,  yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik  yapılmadığı  ve  planlama sınırı içerisinde tüm parsel maliklerinin muvafakatının alındığı görülmüştür. Gökçetepe 130 ada 4 parselin 18. Madde imar uygulaması sonucu oluşmuş parsel olması, yeni bir imar uygulamanın yapılamasındaki zorluklar ve kurumumuza oluşturacağı kamulaştırma probleminden dolayı yeşil alan 130 ada 4 parsel üzerinden kaldırılarak planlama alanın kuzey ve doğusunda eşdeğer yeşil alan ayrılarak oluşturulduğu ve belediyemizin yapımına başladığı proje alanı ile bütünleştirilerek tadilat işleminin düzenlendiği görülmüştür.

KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

 

S******* T**** G*****                        V**** Y*****                                F******** Y****

Başkan                                                   Üye                                                     Üye

 

KARAR NO: 2023/78

Gündem 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10385 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 2023/72 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 115 ada, 49 parselde bulunan 2115,81 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 239/278011 hissesini diğer hisse maliki tarafından verilen 21.08.2023 tarihli dilekçe ile satın alma talebine dair Meclise sunulan 05.10.2023 tarih ve 2023/41 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve  3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 115 ada, 49 parselde bulunan 2115,81 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 239/278011 hissesini 21.08.2023 tarihli dilekçe ile hisse sahibi tarafından satın alma talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10385 sayılı teklifinin görüşülmesi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

S**** Ö****                                          S***** Ş****                                E**** Y*****

Komisyon Başkanı                                             Üye                                                   Üye

KARAR NO: 2023/79

Gündem 5: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10387 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 2023/73 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 510 ada, 46 parselde bulunan 336,70m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 1019/6734 hissesini diğer hisse maliki tarafından verilen 08.09.2023 tarihli dilekçe ile satın alma talebine dair Meclise sunulan 05.10.2023 tarih ve 2023/42 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 510 ada, 46 parselde bulunan 336,70 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 1019/6734 hissesini 08/09/2023 tarihli dilekçe ile hisse sahibi tarafından satın alma talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10387 sayılı teklifinin görüşülmesi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

S**** Ö****                                          S***** Ş****                                E**** Y*****

Komisyon Başkanı                                             Üye                                                   Üye

KARAR NO: 2023/80

Gündem 6: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10389 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 2023/74 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada, 10 parselde bulunan 439,33m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 2261/43933 hissesini diğer hisse maliki tarafından verilen 22.09.2023 tarihli dilekçe ile satın alma talebine dair Meclise sunulan 05.10.2023 tarih ve 2023/43 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu Raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF:  Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 74 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada, 10 parselde bulunan 439,33 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 2261/43933 hissesini 22/09/2023 tarihli dilekçe ile hisse sahibi tarafından satın alma talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10389 sayılı teklifinin görüşülmesi

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

S**** Ö****                                            S***** Ş****                                E**** Y*****

Komisyon Başkanı                                               Üye                                                   Üye

KARAR NO: 2023/81

Gündem 7: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 11107 sayılı yazısı ile teklif edilen 24.10.2023 tarih ve 7886 sayılı dilekçe ile Küçükkuyu Belediyesine ait 962/27725 hisseli Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c4b pafta, 126 ada 31 parselde bulunan 273,76 m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta arsa vasıflı konut imarlı arsayı satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi

KARAR NO: 2023/82

Gündem 8: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 11109 sayılı yazısı ile teklif edilen 25.10.2023 tarih ve 7914 sayılı dilekçe ile Küçükkuyu Belediyesine ait 12256/189667 hisseli Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d, i17d23a2a pafta, 239 ada, 59 parselde bulunan 1896,67 m² yüzölçümlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta arsa vasıflı konut imarlı arsayı satın alma talebine dair konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi

KARAR NO: 2023/83

Gündem 9: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2023 tarih ve 11174 sayılı yazısı ile teklif edilen  Troas Bölgesi Katı Atık Yönetim Birliğinin 31.10.2023 tarihli ve 104 sayılı yazısı ile Bayramiç, Ezine ve Küçükkuyu Belediyelerince belirlenecek çöp aktarma istasyonlarına yönelik 26/04/2021 tarihinde ihale yapıldığı ve yer teslimlerinin birliğe yapılması gerektiğini belirtilmiş olup; Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Birliğinin 24.10.2023 tarih ve 97 sayılı yazı eki 19.10.2023 tarihinde yapılan Ekim Ayı olağan Meclis Toplantısında alınan 2023/9 sayılı Meclis kararına göre Küçükkuyu Beldesine yapılması öngörülen aktarma istasyonunun yer teslimi yapılamamasından dolayı katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine sızıntı havuzu yapılmasına dair Küçükkuyu Beldesine yer teslim sürecinin bitmesinden sonra birlik imkanları ile bir aktarma istasyonu yapılmasına karar verilerek konunun kurumumuzca görüşülüp karar bağlanması istemiştir. Konu ile ilgili Birliğin 19.10.2023 tarih ve 2023/9 sayılı Meclis Kararında belirtilen Küçükkuyu Beldesine yapılması öngörülen Katı Atık Entegre Tesisi aktarma istasyonunun Belediyemizce yeni yer teslimi yapılamamasından dolayı Kurumumuzca Birliğe yeni yer teslimi yapıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Birlik imkanları ile Katı Atık Entegre Tesisi aktarma istasyonunun yapılaması koşulu ile bahsi geçen katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine sızıntı havuzu yapılmasında sakınca olmadığı konuya dair Belediye Meclisimizin Beldemizde toplanan katı atıkların (çöplerin) toplanıp Entegre Katı Atık Tesisine taşınabilmesine ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin  (d) bendi gereği Kurumumuza ait tapuda Adatepe, 527 ada, 1 parselin bulunduğu alanın Troas Bölgesi Katı Atık Yönetim Birliğine Katı Atık Aktarma İstasyonu kurulması ve belirlenen bu alanın Birliğe bila bedel ile 25 (Yirmibeş) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili alınan 06.03.2023 tarih ve 2023/20 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine; Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/84

Gündem 10: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü S***** S******** tarafından 14/10/2019–19/09/2023 tarihleri arasında Belediyemiz Genel İş Yürütümü ile ilgili yapılan Denetim Raporuna ait cevabi rapor 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55.Maddesi “…Denetime ilişkin sonuçlar meclisin bilgisine sunulur.’’ hükmü gereği Meclisin bilgisine sunuldu.

DENETİM RAPORU CEVABI 2023