09.11.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
84

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.11.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:252

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 06.11.2023 tarih ve 11257 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, S**** Mahallesi, A**** Ö****** Caddesi, No: 1*/* adresinde İ***** K******** isimli şahıs tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan PVC Ürünleri Perakende Ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek Zabıta Amirliğince 03.11.2023 tarihinde tutanak düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden söz konusu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi ve 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Başlıklı 32. Maddesi gereği  (TCKNo:170********) İ***** K******** isimli şahsa 2023 yılı para ceza miktarı olan 1.295.00TL (BinikiyüzdoksanbeşTL) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:253

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına  eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 07.11.2023 tarih ve 11294 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, M**** Mahallesi, K****** Sokak, No:* adresi ile ilgili 06.11.2023 tarihli H**** T**** (Daire:1) tarafından verilen 8254 sayılı dilekçe, C** H***** (Daire:2) tarafından verilen 8252 sayılı dilekçe ile S***** Y***** (Daire:3) tarafından verilen 8253 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedellerinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:254

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.11.2023 tarih ve 11299 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi ve tapuda İ17****** pafta, 3** ada, 3* parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak 2 adet yardımcı yapı ve standarda aykırı olarak beton ve sandviç panel yardımı ile yarı açık alan yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulamalar 06.11.2023 tarih ve 43 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden toplamda 31.549,91 TL(OtuzbirbinbeşyüzkırkdokuzTL doksanbirKr) para cezası verilmesi, söz konusu parselin hissedarları (TCKNo:111********) ½ hisse sahibi M***** Ç**’a 15.774,95 TL(OnbeşbinyediyüzyetmişdörtTL doksanbeşKr) ve diğer ½ hisse sahibi vefat etmiş olan M**** Ç**’ın 06.04.2023 tarih ve 2023/234: E,2023/221:K numaralı Ayvacık Sulh Hukuk Mahkemesi’nin mirasçılık belgesine göre hissesi oranında (TCKNo:111********) 2/8 oranında F**** Ç**’a 3.943,74 TL(ÜçbindokuzyüzkırküçTL yetmişdörtKr), (TCKNo:111********)3/8 oranında H**** Ç**’a 5.915,61 TL(BeşbindokuzyüzonbeşTL altmışbirKr), (TCKNo:111********) 3/8 oranında S***** Ç**’a 5.915,61 TL (BeşbindokuzyüzonbeşTL altmışbirKr) para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 1.589,35 TL (BinbeşyüzseksendokuzTL otuzbeşKr) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 29.960,56 TL(YirmidokuzbindokuzyüzaltmışTL ellialtıKr) para cezasının hisseleri oranında uygulanması ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:255

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.11.2023 tarih ve 11324 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, M**** Mahallesi, B******** mevkii, i17****** pafta, *** ada, ** parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi O*** A**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve  ekli durum haritasında gösterilen M**** Mahallesi, B******** mevkii, i17****** pafta, *** ada, ** parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:256

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.11.2023 tarih ve 11325 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, G******** Mahallesi, P***** O**** mevkii, i17******, i17******,  pafta *** ada, ** parsel, numaralı taşınmazda  yola terk ve ifraz işlemi Harita Mühendisi C******* I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı  ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmaktadır. Yola terk ve ifraz işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk ve ifraz işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve  ekli durum haritasında gösterilen G******** Mahallesi, P***** O**** mevkii, i17******, i17******,  pafta *** ada, **  parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak A, B, C, D, E, F parsellere ifrazı yapılarak arsa vasfında tescil edilmelerine, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre uygun olan dosyanın onanmasının  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:257

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.11.2023 tarih ve 11335 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34.Maddesi “(d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Yedek Ödenek” başlıklı 38. Maddesi; “…bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla en az %5 ödenek konulur… Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.” hükümlerine istinaden; 0139-096101 Yedek Ödenek kodundan 24.000,00TL’nin 0443-03.8.6.01 Yol Bakım ve Onarım Giderleri koduna 24.000.00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

09.11.2023 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.