02.11.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
104

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.11.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:250

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 30.10.2023 tarih ve 11119 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, S**** M********, A****** C******, K***** T******** karşısındaki mevkiinde (TCKN:163********) N*** U****** isimli şahıs tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan Odun Depolama ve Parçalama faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek Zabıta Amirliğince 30.10.2023 tarihinde tutanak düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden söz konusu yer re’sen mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi ”yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılmaz” hükmü ile Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca ve 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranıştan 2023 yılı para ceza miktarı olan 1.295.00TL (BinikiyüzdoksanbeşTL) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:251

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2023 tarih ve 11169 sayılı yazısı ile teklif edilen;
Ç******** İ**, A****** İ*****, K******** B******, M**** M********, S******* D****** C******, No:****/* adresinde ve tapuda *** ada, * parselde bulunan N***** S**** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı katı yükselterek kapalı alan miktarının arttırıldığı, odaya dönüştürme ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 25.10.2023 tarih ve 42 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:664********) N***** S**** ‘a toplam 205.824,75 TL (İkiyüzbeşbinsekizyüzyirmidörtTL yetmişbeşKr) para cezası verilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 169.970,78 TL (YüzaltmışdokuzbindokuzyüzyetmişTL yetmişsekizKr) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 35.853,97 TL (OtuzbeşbinsekizyüzelliüçTL doksanyediKr) para cezasının uygulanması ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

02.11.2023 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.