17.11.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
174

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.11.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:237

Belediyemiz Encümeni 17.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.11.2022 tarih ve 2022/4116 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, K****** adına kayıtlı * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak balkon alanı üzeri sundurma ile kapatıldığı görüldüğünden, yapılan uygalama  09.11.2022 tarih ve 64 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:309********) G***** D*****’e toplamda 6.973,09TL(Altıbindokuzyüzyetmişüçlira dokuzkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 2.857,14 TL (İkibinsekizyüzelliyedilira ondörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 4.115,95   TL (Dörtbinyüzonbeşlira doksanbeşkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:238

Belediyemiz Encümeni 17.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.11.2022 tarih ve 2022/4117 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** M*******, K**** K******** *. C******, No:2*/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, * parsel üzerinde bulunan İ**** Y**** adına kayıtlı * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak, balkon alanın tamamının sabit pvc ile kapatılarak kapalı alan miktarının arttırıldığı, balkon içerisinde mutfak mahalline yer verildiği ve mimari proje üzerindeki mutfak alanının küçültülerek yatak odası haline getirildiği görüldüğünden, yapılan uygulama  07.11.2022 tarih ve 63 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:168*********) İ**** Y****’a toplamda 30.833,20TL (Otuzbinsekizyüzotuzüçlira yirmikuruş)para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir .Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 25.212,87TL (Yirmibeşbinikiyüzonikilira seksenyedikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 5.620,33TL (Beşbinaltıyüzyirmilira otuzüçkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:239

Belediyemiz Encümeni 17.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.11.2022 tarih ve 2022/4150 sayılı yazısı ile teklif edilen;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan 0111-032103 Periyodik Yayın alımları kodundan 9.000,00TL’nin 0111-032105 Baskı ve Cilt Giderleri koduna 9.000,00TL, 0139-096101 Yedek Ödenek kodundan 60.000,00TL’nin 0139-011401 Sosyal Haklar koduna 16.000,00TL, 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 10.000,00TL,0139-012490 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları koduna 1.000,00TL, 0139-012990 Diğer Sözleşmeli Personelin koduna 13.000,00TL, 0139-021602 Sağlık Primi Ödemeleri koduna 8.000,00TL, 0139-022601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri koduna 7.000,00TL, 0139-022602 Sağlık Primi Ödemeleri koduna 5.000,00TL, 0139-032102 Büro Malzemesi kodundan 3.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 3.000,00TL, 0139-032501 Giyecek Alımları kodundan 5.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 5.000,00TL, 0139-032901 Bahçe Malzemesi Alımları kodundan 25.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 25.000,00TL, 0139-033101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kodundan 10.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 10.000,00TL, 0139-033201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları kodundan 5.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 5.000,00TL, 0139-035490 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler kodundan 7.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 7.000,00TL, 0139-035903 Kurslara Katılma Giderleri kodundan 5.000,00TL’nin 0139-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 5.000,00TL, 0510-061401 Kara Taşıtı Alımları kodundan 35.000,00TL’nin 0510-032501 Giyecek Alımları koduna 10.000,00TL, 0510-037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları koduna 10.000,00TL, 0510-037303 Taşıt Bakım Onarım Giderleri koduna 15.000,00TL olmak üzere toplamda 164.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:240

Belediyemiz Encümeni 17.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 15.11.2022 tarih ve 4124 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu S**** M*******, P****** S****, No:1*-1*-1* numaralı adresinde, evlerinin önündeki sokak ortasında bulunan kamuya ait alandaki zeytin ağacının izinsiz olarak B***** S****** ve  A** S**** tarafından kesildiği ve konuyla ilgili Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personellerle müştereken olay yerinde yapılan incelemede ağacın tamamen zarar gördüğü, kullanılamaz hale geldiği fotoğrafları çekilerek tespit edilerek  08.11.2022 tarihinde tutanak tanzim edilmiş olup; Düzenlenen tutanağa istinaden ilgilileri (TCKNo:248********) B***** S****** ve (TCKN:143********)  A** S****’ya   Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü tarafından 1 adet zeytin ağacının bedeli için  belirlenen  3.563,00TL (Üçbinbeşyüzaltmışüçlira) ve   Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 7.Maddesi  ile 1608/1 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesi gereği    581.00TL (Beşyüzseksenbirlira) idari   para cezası verilmesine ve ceza bedellerinin     ilgililerince    1/2  oranında  ödenmesinin uygunluğuna ;  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

17.11.2022 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.