2018 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.04.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2017 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümene 2 ( iki ) üye seçilmesi.

3-Belediyemiz tarafından 8. Küçükkuyu Zeytin Festivali “ Zeytine Vefa Günleri”     düzenlenme tarihlerinin belirlenmesi.

4-2018 Mali Yılı Ücret Tarifesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Birimine ait gelir tarife cetveli altında alınan su bedellerine ait ücret tarifesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi ve 06.03.2007 tarihli 5595 Sayılı İs­tik­lal Ma­dal­ya­sı Ve­ril­miş Bu­lu­nan­la­ra Va­ta­ni Hiz­met Tertibin­den Şe­ref Ay­lı­ğı Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da Değişiklik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nunun 3. Maddesi ile  1005 sa­yı­lı Ka­nu­na eklenen EK MAD­DE 1 gereği 2018 yılı Ücret tarife cetveline “   va­ta­nî hiz­met ter­ti­bin­den  ay­lık bağlanan­lar ile ma­lûl ga­zi ola­rak ay­lık bağ­lan­mış olan­lar ve şe­hit dul ve ye­ti­mi sı­fa­tıy­la ay­lık ve­ya ge­lir bağ­lan­mış bulunanlara” uygulanacak ücret tarifesinin ek madde olarak eklenmesi ve eklenen tarife cetveli üzerinden Ücret tarifesinin uygulanmasına ait konusunun görüşülmesi.

5-6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden Kurumumuzda işyeri hekimi çalıştırılması konusunun görüşülmesi.

6– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine dair konunun görüşülmesi.

7- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,  i17d23a1b pafta, 267 ada 12 parselde H**** H****** A* adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının görüşülmesi.

8- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,  i17d23a1b pafta, 267 ada 12 parselde H**** H****** A* adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesi.

9- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii,  i17d23a1a pafta, 216 ada 13 parselde H**** H****** A* adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesi.