2010 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

0
104

2010 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

01.12.2010 Çarşamba günü saat. 14.00 da Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını yapmak üzere Küçükkuyu Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda; Tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince Gündem dışı konu yoktur.

KARAR NO:2010/81

Belediyemizin Ege Belediyeler Birliğine   5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/o maddesi  gereği üye olması oy birliği ile kabul edilmiş,yapılan   oylama sonucunda  Meclis üyesi S**** S****   Asil üyeliğe , Meclis Üyesi A** C***  yedek üyeliğe   seçilmişlerdir.

KARAR NO:2010/82

06.11.2007 gün ve 82 sayılı Meclis kararı ile üye olduğumuz Çanakkale ASSOS TRUVA TURİZM ALTYAPI hizmet birliğinin bugüne kadar Belediyemize hiçbir yararı olmadığından, tüzüğün 39.maddesi ve 5393  sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “o” bendine istinaden birlikten ayrılmanın uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/83

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi İ17-d-22-b-2-b Pafta 5 571 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan dosyası Gündeme geldi Yapılan görüşmeler sonunda; Planlama alanı mevcut 1/1000 uygulama imar planlarında “TARİŞ” olarak çekme mesafeleri içinde yapılaşma verilmiş iken yapılan bu plan değişikliği ile mülkiyetin kuzey,doğu ve güney yolları aynen korunmuştur.Değişikliğe esas ise fonksiyon değişikliği olarak “TARİŞ”olarak yapılaşması olan 571 parselin kısmen zemin kat ticaret üst tarafları konut kuzey tarafı ve diğer kalan kısmının tamamının 2 blok veya arsa olacak şekilde kitle önerisiyle kuzey sınırında yapı yaklaşma mesafesi konutlarda 5 metre iken 8 metre olarak planlanmıştır.Doğu ve batı sınırındaki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreden yan bahçe olarak 3 metreye ve güney sınırındaki 7 metrelik yola olan yapı yaklaşma mesafeside 5 metre olarak aynen korunmuştur.Konut yapılaşma değerleri olarak çekme mesafeleri içinde “KİTLE” yapılaşma olarak S-3 önerilmiştir.

Yine 571 Parselin kuzey güney istikametindeki uzunluğu blok boy mesafesini aştığından konut olarak çevre yapılaşma şartlarına uygun olarak iki parsel veya iki blok oluşacak şekilde birinin cephesi Çanakkale İzmir asfaltından cephe alacak diğeride güney 7 metrelik yoldan cephe alacak şekilde düzenlenmiştir.Arazinin kot farkları de dikkate alınarak bu öneride bulunulmuştur.Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 3.Bölüm arsa ve yapılarla ilgili Hükümler parsel büyüklükleri Madde : 17,Bahçe mesafeleri  madde: 18,Bir parselde birden fazla bina yapılması madde: 25 ve arka bahçe mesafeleri 28.maddesindeki mesafelere dikkat edilmiştir.

Planlama alanındaki yapılaşmadan dolayı herhangibir inşaat alanı artışı söz konusu olmayıp;alan kullanımı ve dengeleri açısından 1/5000 onaylı Nazım plan kapsamında 720 kişi/ha 3 kat meskün alan bölgesindedir.Dolayısıyla 1/5000 ölçekli üst plana ve kararlarına uygundur.Herhangibir artış ve yoğunluk söz konusu   olmadığından hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin yapılan görüşmeler sonunda 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süre ile  askıya asılmasına ve ilan edilmesine askı  ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/84

Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi tokat içi mevkii, 237 Ada, 14-13   parseller üzerinde  zemin kat ticaret,üst katlar konut,  h: 11,50 olacak  şekilde 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı değişikliği teklifi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Tadilat  imar planı yapılan alan Küçükkuyu tokat içi mevkii Pafta: İ17-d-23-a-1-a, Ada: 237,Parseller 11-12-13-14 de kayıtlı olup;toplam alan (Tapu Miktarı: 1312.83 m2 dir.

1/1000ölçekli mevcut uygulama İmar planı sınırları içinde Çanakkale İzmir karayolu kenarında bulunan alan Aİ-3 kat (Ayrık ikiz nizam-Üç kat) TAKS: 0.40 KAKS: 1,20 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.

Çanakkale İzmir karayoluna cepheli taşınmazda inşa edilmek istenilen binanın zemin katı dükkan,üst katlarıda mesken olarak kullanılması amaçlanmakta olup;zeminde inşa edilmek istenen dükkana çekme kat uygulaması yapılmak istendiğinden 1/1000 ölçekli tadilat imar planı çalışmasına gidilmiştir.Plan tadilatı yapılan alan için İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu Çanakkale İl afet ve acil durum Müdürlüğünce 02/09/2010 tarihinde onaylanmıştır.

Hazırlanan tadilat imar planında onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu ve taşınmazın komşu parsellerindeki belediyesince ruhsatlandırılmış mevcut yapılarda emsal alınarak taşınmazın yapılanma koşulları EMSAL: 1,50 metre(3 kat) inşaat yoğunluklu zemin kat ticaret üst katlar ise konut alanı olarak önerilmiştir.

Teklif edilen 1/1000 ölçekli tadilat imar planında nüfus yoğunluğunu arttırıcı herhangibir değişiklik yapılmamıştır.inşaat yoğunluğunun 0,30 puan artmasından kaynaklanan inşaat alanı zeminde inşa edilmek istenilen dükkanın asma katı için kullanılacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin  3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süre ile askıya asılmasına ve ilan edilmesine askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/85

Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi,Küçükkuyu Beldesi Köy içi mevkii,5 pafta ve 592-593-594 parsellerde A** R*** K*****,R*** Ş**** ve M******* Ş**** adına kayıtlı taşınmazlar için 1/1000 ölçekli tadilat imar planı hazırlan alan Ayvacık İlçesi Küçükkuyu beldesi Köy içi mevkii Pafta: 5,Parseller: 592-593 ve 594 de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır.

1/1000 ölçekli mevcut  imar planı  sınırları içinde bulunan taşınmazlar S-3 (Serbes nizam üç kat) ve A-3 (Ayrık nizam 3 kat)inşaat nizamlı konut alanı olarak önerilmiştir.iki paftaya giren taşınmazlar üzerindeki iki farklı yapılanma koşullarını belirleyebilmek ve taşınmazlar üzerindeki mevcut kütleleri koruyarak oluşturulacak öneri kütle doğrultusunda yapılanma koşullarını belirleyebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli tadilat imar planı çalışmasına gidilmiştir. Planlama alan içindeki tüm yollar aynen korunmuştur.Mevcut imar planında S-3 (Serbes nizam üç kat) ve A-3 (Ayrık nizam 3 kat) inşaat nizamlı konut alanı olarak belirlenen yapılanma koşulları hazırlanan tadilat imar planında tadil edilerek kütle önerisi yapılmıştır.Konut alanı olarak belirlenen alanda yapılanma öneri kütle doğrultusunda  MAKS. h: 9.50 metre ve 3 kat olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin  3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süre ile askıya asılmasına ve ilan edilmesine askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.