2011 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
568


2011 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.12.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2011/96
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden düzenlenen tabloda görüldüğü şekliyle 2011 bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 526.152,95 ( Beş yüzyirmialtıbinyüzelliikiliradoksanbeşkuruş ) TL ödenek aktarılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/97
2011 mali yılı bütçesinde tertibi bulunduğu halde ödeneklerin ihtiyaca yetmeyeceği tespit edilmiş ve yıl içinde Belediye Hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ekte görüldüğü şekliyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre yapılan ek bütçenin 1.500.000,00 TL olarak ( Birmilyonbeşyüzbintürklirası) uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/98
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa istinaden Kurumumuzdan talep edilecek olan bilgi ve belgeler için bilgi ve belgeye erişim ücret tarifesinin belirlenmesi konusu gündeme geldi. Kurumumuza gelen her bir talep için 14.02.2006 gün ve 26080 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığının Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği’ne ( sıra No:1) uyulmasına ancak 2012 Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere ilk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmamasına, ilk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre; siyah-beyaz veya renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 5 TL ve toplamda 100 TL’yi geçmemek üzere ücret alınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/99
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi 4 pafta, 239 Ada, 3 parselde kurumumuza ait taşınmaza Belediyemiz imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın yapacağı ayni ve maddi yardımlar ile sağlık, eğitim, kültür, dinlenme tesisi yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/100
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,50L-Ic imar paftasında yer alan,192 ada, 5 parselde M***** B***** adına kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı dosyasının diğer ada sakinlerinin imzası olmaması nedeniyle reddine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/101
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 pafta,336 nolu parselde Y***** P***** I***** Y***** ve H***** T***** adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında toplam alan 19960 m2’dir.
1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazın bir kısmı A-2 (ayrık nizam iki kat), TAKS:0.20, KAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı, bir kısmı ise Aİ-2 (ayrıkikiz nizam iki kat), TAKS:0.20, KAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Ticaret+Konut Alanı, geri kalan kısmı ise Yol-Otopark ve Yeşil Alan olarak belirlenmiştir. Ancak taşınmaz üzerinde ada bazında yapılanmaya gidebilmek, Ticaret Alanını Konut Alanına dönüştürebilmek ve kuzeydeki Yeşil Alanı; büyüklüğünü küçültmeden, taşınmazın güneyine aktarabilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nın hazırlanmasına gidilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda mevcut planda önerilen ve planlama alanının güneyinden geçen 14.50 m genişliğindeki Araç Yolu planlama alanı ana ulaşım aksı olarak belirlenmiş ve aynen korunmuştur. Ancak planlama alanı ortasında kuzey-güney doğrultusunda planlanan 7 m genişliğindeki Yaya Yolu tadil edilerek kaldırılmıştır. Ayrıca planlama alanının batısından doğuya yönelen ve Otopark Alanı ile bitirilen 12 m genişliğindeki Araç Yolu planlama alanının batısına kaydırılmış ve tamamı taşınmaz içinden terk edilecek 10 m genişliğindeki Araç Yolları ile bu 12 m genişliğindeki yol kuzeye ve güneye yönlendirilmiştir. Mevcut planda planlama alanının batısında önerilen Otopark Alanı, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda; büyüklüğü aynen korunarak, planlama alanının güneyinde planlanmıştır. Ayrıca planlama alanı kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda 7 m genişliğinde bir Yaya Yolu önerilmiştir.
Mevcut İmar Planı’nda planlama alanının kuzeyinde önerilen Yeşil Alan, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek planlama alanının kuzeydoğusunda ve güneyinde; Otopark Alanının doğusunda ve batısında, toplam büyüklüğü aynen korunarak yeniden planlanmıştır. Mevcut İmar Planı’nda Aİ-2 (ayrık ikiz nizam iki kat), TAKS:0.20, KAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Ticaret+Konut Alanı olarak önerilen taşınmaz; hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek, bu alanın tamamı Konut Alanı içine dâhil edilmiştir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda taşınmazda ada bazında yapılanmaya gidilmesi planlanmış ve bu amaçla tek bir yapı adası oluşturulmuştur. Konut Alanı olarak planlanan alanda yapılanma koşulları Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 07.09.2011 tarih ve 2011/74 sayılı Meclis Kararı ile A-2 (ayrık nizam iki kat), TAKS:0.20, KAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanlarında yapılanma koşullarının E (emsal):0.50, maks. TAKS: 0.20, maks. h: 6.50 m ve 2 kat inşaat yoğunluklu olabileceği, ancak oluşacak bu % 10 yoğunluk fazlasının saçak ucundan itibaren başlayan % 33 meyilli çatı oluşturularak, son katla bağlantılı piyes oluşturularak kullanılması kararı doğrultusunda tadil edilerek E (emsal): 0.50, maks. TAKS: 0.20, maks. h: 6.50 m ve 2 kat inşaat yoğunluklu olarak önerilmiştir. Ancak önerilen bu yapılanma koşulları sonucunda ilave edilen inşaat alanı içinde son katla bağlantılı piyes oluşturulabilecek ve ilave bağımsız bölüm oluşturulmayacak ve bu doğrultuda ilave nüfus gelmeyecektir. Planlama alanımız içinde yapı yaklaşma mesafesi yollara 5 m, komşu parsellere 3 m olacaktır. Planlama alanı içinde önerilen yoğunluk içinde kalmak üzere ve hazırlanacak Vaziyet Planı doğrultusun-da İdari ve Sosyal Tesisler (Yönetim Binası, Market, Kafeterya, Büfe vb.) yapılabilir. Eğimli arazilerde birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Bodrum katta % 50 faydalı alan (Konut+ İşyeri+Ticari Depo) olarak kullanılabilecek, kalan kısma eklenti ve ortak kullanım olan Kömür-lük, Ardiye, Kalorifer Dairesi, Kapıcı Dairesi, Sığınak vb. yapılabilecektir. Bodrum kattaki faydalı alan toplam inşaat alanına ve ruhsata dâhil edilecek, emsale dâhil edilmeyecektir.
Bu Tadilat İmar Planı sonucunda mevcutta 226 kişi olan nüfus sayısı; zemin kattaki Ticaret Alanının tadil edilerek Konut Alanına dönüştürülmesi sonucunda, 10 kişi artarak 236 kişiye ulaşmıştır. Bu nedenle planlama alanı içinde ilave gelen 10 kişilik nüfus için gerekli olan 100 m2 Yeşil Alan ihtiyacı planlama alanı içinde ayrılarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına işaretle oylama sonucu Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/102
KÜÇÜKKUYU 50 K KIV a imar paftasında M***** D*** adına hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı alanı, Ayvacık ilçesi Adatepe Köyü, Yalıpınarı Mevkii, pafta 3, ada 262, parsel 4’de kayıtlı olup, toplam 211 m2’ dir.
1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı taşınmaz Aİ-2 (ayrıkikiz nizam iki kat), maks. TAKS: 0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak belirlenmiş ve taşınmaz üzerine Küçükkuyu Belediyesinden 29.06.2006 tarih ve 55 no ile Ruhsat alınarak 2 katlı bir yapı inşa edilmiş ve Yapı Kullanma Belgesi de alınmıştır. Ancak taşınmazın ruhsat aldığı tarihten sonra taşınmazın da içinde bulunduğu İmar Adası içinde Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından kat artışı verilmiş ve taşınmazın bitişiğindeki 1-2 ve 3 nolu arsalarda 3 katlı yapılar oluşmuştur. Çanakkale Valiliği’nin 06.01.2005 tarih ve 67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca bu parselin de içinde bulunduğu bölgesel çalışmada maks. h: 6.50 m olan kat yüksekliği maks. h: 9.50 m’ye çıkarılması ile ilgili planlamaya esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu 02.05.2005 tarihinde onaylanmıştır. Onanan bu Jeolojik/Jeoteknik Etüd Rapor ve çevre yapılanmalar doğrultusunda; Mevcut Kütle aynen korunarak, taşınmaz da Kat artışına gidebilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır.
Hazırlanan Tadilat İmar Planı’nda mevcut planda önerilen tüm yollar aynen korunmuştur.
Mevcut İmar Planında Aİ-2 (ayrık ikiz nizam iki kat), maks. TAKS: 0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilen yapılanma koşulları hazırlanan Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek yapılanma koşulları; taşınmazımız üzerinde ruhsatlı olarak inşa edilmiş olan mevcut Kütle aynen korunarak, maks. h: 9.50 m ve 3 kat inşaat nizamlı Konut Alanı olarak belirlenerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/103
Küçükkuyu Beldesi, Karaotlar Mevkii 50 K IIc imar paftasında C***** A***** ve A**** Ş*****’e ait ( 825 parsel ) 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasında jeolojik –jeoteknik etüt raporu eksik olduğundan dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve dosyanın bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/104
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe Köyü, 50 K IVa imar paftasında, 308 Ada,6 Parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu beldesi, pafta 50 K IVa, ada 308,parsel 6 da kayıtlı olup, yaklaşık 1041 m2 dir.
1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde bulunan parselin imar durumu, taks:0,40-hmax: serbest inşaat yoğunluklu dini tesis alanı olarak görülmektedir.
Dini tesis alanı olarak görülen alana cami inşaatı yapılması düşünülmektedir. Cami inşaatlarının kıbleye dönük olarak inşaa edilmesi gerekmektedir. Ancak alana yapılması düşünülen cami inşaatını kıbleye göre oturtulamamasından dolayı çekme mesafelerinde sorunlar yaşanmaktadır.
Söz konusu sorunları ortadan kaldırabilmek için 1/1000 ölçekli tadilat imar planı çalışması hazırlanmasına gidilmiştir.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında; taşınmazın taks:0,40-hmax: serbest inşaat yoğunluklu dini tesis alanı olarak görülen imar durumunu, Mimari Avan Proje şartı getirilerek tadil edilmiştir.
Mimari avan projede belirtilen vaziyet planı içindeki çekme mesafelerine aynen uyulacaktır.Taban alanı net imar parselinin %40 nı geçemez.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında, Mevcut Plandan gelen tüm yollar korunacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının kıble yönünden ötürü çekme mesafesi komşu parselden 3 metre, yollardan 3,5 metreden fazla yaklaşamaz şartıyla 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/105
M***** O*** tarafından verilen dilekçe ile kendisine ait tapuda 4 pafta,159 ada,2 parselde kayıtlı taşınmazının bulunduğu yerin imar durumunda tamamı, konut alanında kaldığından zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının tamamının iş yeri olacak şekilde gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.