2012 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
430


2012 MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.03.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO: 2012 / 21
394 sayılı Hafta tatili izni için süper-hiper marketlere verilecek ruhsatların yıllık ücretleri için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 60.maddesinde en az 20 TL en fazla 800 TL alınır denildiğinden karar tarihinden geçerli olmak üzere süper-hiper marketlerden tatil günlerinde çalışma ruhsatı olarak 800 TL ruhsat harç bedeli alınmasına, 04.01.2012 gün ve 2012 / 4 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 22
Beldemiz Küçükkuyu’da Elektronik kartlı su sayacı sistemine geçiş sürecinin ertelenmesine dair 07.09.2011 gün ve 2011 / 75 sayılı Meclis kararı ile alınmıştı. Ancak yapılan çalışmalar sonunda ilgili firmalarla ile protokol yapılma aşamasına gelindiğinden konunun tekrardan görüşülmesi zaruri olmuştur.
Beldemizde su tahsilatlarının zamanında ve düzenli olarak tahsil edilmediği, ev ve işyeri sahiplerinin kiraya verdikleri gayrimenkullerin su ücretlerini ödemeleri hususunda kiracılar ile sorunlar yaşadıkları bunun da Belediyemizin su tahsilatına yansıdığı dolayısıyla tahakkuk ve tahsilat arasında büyük farklar oluştuğu görülerek aboneler arasında fırsat eşitliğinin zedelendiği görülmektedir. Bunun yanında su sayaçlarını okumaya çıkan personelin yetersizliği, abonenin sürpriz faturalarla karşılaşmasının engellenmesi, açık unutulan musluk sebebiyle su baskınlarının önlenmesi neticesinde oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere, ülkemizde de yıllardır çeşitli il, ilçe ve belde belediyelerinde de başarı ile uygulanmakta olan ve gelişmekte olan dünyamızın teknoloji ürünlerinden birisi olan Elektronik Kartlı Su Sayacı sistemine geçilmesine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.
Başta Belediyemize su tasarrufu ve tahsilât kolaylığı sağlamak üzere, su borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirenlere Belediyemiz imkanları elverdiği ölçüde akıllı sayaç takılmasına ve bu sayaç ücretinin 12 ay eşit taksitler halinde aboneden tahsil edilmesine, 15.06.2012 tarihinden itibaren yeni inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi için başvuruda bulunanların, yeni abone olmak isteyenlerin, ayrıca damga yılı dolmuş ve bozulan eski mekanik sayaçların yerine yine aboneleri tarafından akıllı su sayacı takmalarına, abonelik devirlerinde Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımına geçmek isteyenlere sistemin kullanımını cazip hale getirmek ve geçiş dönemini hızlandırmak için su depozitosu alınmamasına, su kullanım ve atık su ücretlerinde % 10 oranında bir indirim uygulanmasına, Beldemizde Elektronik Kartlı Su Sayacı satmak isteyenlerin Belediyemizce hazırlanacak olan şartname ve sözleşme hükümlerine uyması, kurulum, yazılım ve entegrasyonun yüklenici firmalara ait olması şartı ile Kurumumuzda yeni başlamakta olan Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulamasının daha geniş alanda etkin ve verimli yürütülebilmesi için söz konusu uygulama ile ilgili işlemleri yürütmeye, gerekli olan protokol ve sözleşmeleri hazırlamak ve onaylamak için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 07.09.2011 gün ve 2011/75 sayı ile 03.08.2011 gün ve 2011/ 64 sayılı meclis kararlarının iptal edilmesine Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 23
Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsis edilen büronun tahsisinin kaldırılması konusu gündeme geldi. Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 13.02.2012 gün ve 136 sayılı yazısı ile Beldemizde görevli bulunan personelin 15.08.2012 tarihinde kadar ücretsiz izne ayrıldığı belirtilmiştir. Belediye Meclisimizce alınmış olan 05.10.2011 gün ve 2011/ 77 sayılı karar ile devamlı hizmet vermesi şartıyla ilgili kuruma tahsis edilen Kurumumuza ait büronun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 / e uyarınca tahsisin kaldırılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 24
Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,İ17-d-23-a-1-b imar paftasında N***** I****, H****** S**** adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Beybağlar mevkii,10 nolu parseli kaplayan 829,29 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-İki kat Taks:0,40 İnşaat yoğunluklu konut alanı içerisinde kalmaktadır.
Sunulan Tadilat imar planı teklifinde, imar adası ada orta çizgisi, ada içindeki yapılaşmalar ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak, taşınmazda yoğunluk ve kat artışına gidebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-İki kat (Ai-2) taks:0,40 olan yapılaşma koşulu, Serbest Nizam-Üç Katlı Ticaret+Konut alanı olarak tadil edilmiştir.
Planlama alanı içerisinde hazırlanacak olan mimari vaziyet planında Çanakkale-İzmir Kara yoluna cepheli olarak inşaa edilecek olan binaların zemin katları ticaret alanı, diğer alanlar ise konut alanı olarak kullanılacaktır.
Planlama alanı için ilgili kurumunca onaylı Plana Esas Jeoteknik-Jeolojik Etüt Raporunda belirtilen esaslara aynen uyulacaktır.
Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.
Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde taşınmazın da içinde bulunduğu 3 kat yükseklikli alanlar için gerekli olan sosyal donatı alanları plan bünyesinde bırakılarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.