2012 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
607

2012 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.01.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012/1
27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kurumumuz norm kadrolarında değişiklik yapılması konusu gündeme geldi.08.06.2007 tarih ve 2007/53 sayılı Meclis kararı ile Kurumumuz norm kadroları düzenlenmişti.38 memur ve 19 sürekli işçi kadrosu verilen D-4 grubunda yer alan Belediyemize yeni düzenleme ile 48 memur ve 24 işçi kadrosu verilmiştir. Yeni olarak verilen 10 memur ve 5 işçi kadrosu için hazırlanan ekli listede bulunan I,IV, V ve VII sayılı cetvellerin ve teknik hizmetler sınıfından ihdas edilen kimyager kadrosunun hazırlanan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile kaldırılmasına ve tekniker kadrosu ile değiştirilmesinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/2
5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personelin Tam zamanlı Hemşire D**** Ş**-Tekniker M*** Ö***’in sözleşmelerinin yenilenmesine ve kısmi zamanlı çalışmak üzere Avukat O*** B**** ile sözleşme yapılmasına ve maaşlarının belirlenmesi ile ilgili konu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;
1-Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat O*** B**** ile 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında geçerli olmak şartıyla Kısmi zamanlı sözleşme yapılmasına ve aylık ücretinin net…………… TL olarak ödenmesine;
2- Belediyemizde tam zamanlı görev yapan inşaat teknikeri M*** Ö***’in 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 1.600,00 TL olarak ödenmesine;
3-Belediyemizde tam zamanlı görev yapan Hemşire D**** Ş**’in 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net 900,00 TL olarak ödenmesine; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012/3
Belediyemiz tarafından düzenlenen Küçükkuyu Zeytin Festivalinin “Zeytin Kurtuluş Günü”nün 08 / Mart /2012 tarihinde yapılmasına, Festival için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan S**** S****, M***** Ç**** ve H****** Y*****’ın görevlerine devam etmesine, yapılacak ödemelerin “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/4
394 Sayılı kanununa göre ürettikleri hizmetin nitelik ve içerikleri gereği hafta sonlarında da açık kalmaları gerektiği kabul edilen bazı Süper-Hiper market gibi işyerlerine hafta tatilinde çalışmaları için izin ruhsatı verileceğinden söz konusu ruhsatlar için 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununa göre Meclis karar tarihinden geçerli olmak üzere yıllık 1.500,00 ( Binbeşyüzlira) TL ruhsat harç bedeli alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/5
12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir.
Beldemiz Küçükkuyu D–4 gurubunda yer almaktadır. Belediyemize Norm Kadro ilke ve standartlarına göre 48 adet memur kadrosu verilmiştir. Verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; Bu oran 10 işçiye tekabül etmektedir. (48 x %20=9,8 =10 işçi)
Tam yıl esasına göre 2012 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verildiğinden;2012 mali yılı içinde 5 ay 29 günü geçmemek üzere işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/6
2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 15.maddesine istinaden Beldemizde Bulunan işyerlerine ait 2012 yılı ilan reklam vergi miktarları Tabloda yer alan “EN AZ” ve “EN ÇOK” değerler dikkate alınarak aşağıdaki gibi düzenlenmiş olup; uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Verginin Tutarı (TL)
En az En çok
04.01.2012
Belediye Meclisince Belirlenen
1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 20 100 45
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 8 40 40
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 2 10 10
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: 30 150 70
5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,01 0,25 0,25
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 0,02 0,5 0,5

KARAR NO: 2012/7
Ocak ayında verilmesi gereken ilan reklâm beyanname verme süresi geçip, birçok mükellef ilan reklâm beyannamelerini süresinde veremedikleri dikkate alınarak ilan reklâm beyanname verme süresinin 31.03.2012 tarihine kadar uzatılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/8
29.12.2011 gün ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna göre 2012 yılında Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye erine mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/9
Belediye Meclisimizin 12.05.2008 gün ve 40 sayılı kararı ile almış olduğu;
a) Beldemiz sınırları içindeki yapılaşmalarda uygulanacak ( ruhsat, plan, proje tekliflerinde ) yapılaşma konusunda minimum daire veya bağımsız bölüm brüt 45 m2’den az olmamasına ışıklıklar ve balkonlar hariç maddesinde bulunan 45 m2’den az olmamasına ibaresinin 55 m2 olarak değiştirilmesine ve değişikliğin 01.NİSAN.2012 tarihinden itibaren geçerli olmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/10
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 0.20 YKR alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/11
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Karaotlar Mevkii 11 pafta, 825 parselde C***** A******* ve A**** Ş****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının, eksik evrakların tamamlatılmasından sonra bir sonraki mecliste görüşülmek üzere ertelenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/12
Küçükkuyu Beldesi, Karaotlar Mevkii 50 L Ia imar paftasında 921-922-923-924-925-926-927-928-929-930 parseller için Re’sen hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılan alan, toplam alan 2 550,00 m2 dir.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde Hmax:9,50 mt (Üç Kat) yükseklikli Meskun Konut Alanında kalmaktadır.
1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu, Aİ-2 (Ayrık İkiz nizam-İki kat),TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.
Parsellerin içinde yer aldığı imar adası içerisinde komşu imar parselinde ve çevre emsal teşekkülünde Aİ-3 (Ayrık İkiz Nizam-Üç kat),Taks:0.40 inşaat yoğunluklu yapılaşmalar bulunduğu ve yukarıda bahsedilen 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar planı ve Plan Notları da göz önüne alınarak, taşınmazda yoğunluk ve kat artışına gidebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir. Teklif Tadilat İmar Planı çalışması ada bazın da hazırlanmıştır.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında; taşınmazın çevre emsal teşekkülündeki bina nizamlarının genel olarak Aİ-3 (Ayrık İkiz Nizam-Üç kat), TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olması, üst ölçekli plan ve plan kararları, ilgili makamınca onan Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu dikkate alınarak taşınmaz için yapılanma koşulları da Aİ-3 (Ayrık İkiz Nizam-3 kat) , TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiştir.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında, Mevcut Plandan gelen tüm yollar korunmuştur. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.
Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Yapılan plan değişikli neticesinde doğan yoğunluk artışından meydana gelen nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisinde meskun konut alanları için gerekli olan aktif yeşil alanlar plan bünyesinde bırakılarak re’sen hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/13
03.11.2010 tarih ve 2010 /79 sayılı meclis kararı ile Beldemiz Küçükkuyu Atıksu arıtma tesisi için Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 345 parsel’deki taşınmaz ile Kurumumuza ait bir adet taşınmazın trampası yapılması kararı alınmıştı. Ancak İller Bankası ile daha sonradan yapılan görüşmeler sonunda belirlenen mevcut yerin atıksu arıtma tesisi yapılması konusunda anlaşıldı. Böylece Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 345 parsel’deki taşınmazın trampa yapılma durumu ortadan kalktı. Beldemiz Küçükkuyu’nun her geçen gün büyümesi, nüfusunun artması, trafiğinin yoğunlaşması, hizmet verilen alanın her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Mevcut Belediye hizmet garajımızın şehir merkezinde bulunması, araç sayımızın fazlalaşması, yol kenarına park edilen araçların trafiği olumsuz yönde etkileyebileceği gibi nedenlerden ötürü hizmet garajımızın şehir dışında daha uygun bir yere taşınması uygun görülmüştür. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden arıtma yeri yapılması için kiralama talebinde bulunduğumuz yerin işin aciliyet taşıması nedeniyle hizmet garajı olarak kiralanması protokolü imzalanmıştır.01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanan protokol ile Belediyemiz yeni hizmet garajının Kurumumuz imkanları ve şartsız bağışlar ile personelimizce ve piyasadan işçi çalıştırmak suretiyle yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/14
Küçükkuyu Beldesi, İ17-d-23-a-1-a imar paftasında B***** S***** ve K******* S*****’a ait Tadilat İmar Planı yapılan alan, parsel 776 da kayıtlı olup toplam tapu miktarı 270,43 m2 dir. Taşınmaz konum olarak doğusunda Çanakkale-İzmir karayolu, doğusunda ise İbrahim Burnaz Camii yer almaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiş olup, söz konusu alanlarda Ana ulaşım aksı üzerinde Çanakkale–İzmir asfaltından cephe alan parsellerde max : h :12.50 m 4 kat uygulana bileceği de belirtilmiştir.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 06/03/2007 tarih,26 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise Meskun Sık Yoğunluklu Ticaret+ Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır.
1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde Çanakkale-İzmir karayolu kenarında bulunan taşınmaz B-3 kat (Bitişik Nizam-Üç kat) inşaat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar ise konut alanı olarak görülmektedir.
İmar planında ticari alan olarak belirlenen yapılarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16.maddesinin 14.fıkrasına göre ticari alanlarda zemin katlarda (5,50 mt) asma kat uygulaması Hmax:11,50 mt(3 kat) bina yüksekliğini geçmemek üzere uygulanabilir, maddesi bulunmaktadır.
Tadilat imar planı teklifinde, yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları, Plan Notları ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16.maddesinin 14.fıkrasına da göz önüne alınarak, taşınmazın B-3 kat (Bitişik Nizam-Üç kat) Hmax:9,50 mt inşaat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar ise konut alanı olan imar durumunun, taşınmazın zemin katındaki dükkan uyulamasın da çekme kat yapılmak istenildiğinden imar durumunun B-3 kat (Bitişik Nizam-Üç kat) Hmax:11,50 mt inşaat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar ise konut alanı olarak tadil edebilmek için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında Taşınmazın Bitişik Nizam-Üç kat (B-3) hmax:9,50 mt yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar ise konut alanı olan imar durumu, B-3 kat (Bitişik Nizam-Üç kat) Hmax:11,50 mt inşaat yoğunluklu alt katlar ticaret üst katlar ise konut alanı olarak tadil edilmiştir.
İmar planında ticari alan olarak belirlenen yapılarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16.maddesinin 14.fıkrasına göre ticari alanlarda zemin katlarda (5,50 mt) asma kat uygulaması Hmax:11,50 mt(3 kat) bina yüksekliğini geçmemek üzere uygulanabilir.
Planlama alanı için ilgili kurumunca onaylı Plana Esas Jeoteknik-Jeolojik Etüt Raporunda belirtilen esaslara aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir. Ticaret alanları gece ve gündüz konaklama harici olduğundan dolayı nüfusu artırıcı her hangi bir etkisi yoktur. Söz konusu değişiklik yeni ek sosyal donatı alanı ihtiyacı doğurmayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/15
Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin uslu ve esaslar 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili hükümlerine istinaden hazırlanan ve 28883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Yönetmeliğin 9.maddesine istinaden tıbbi atıkların depolanması, bertaraf edilmesi gibi konular Belediyelerin yükümlülüğündedir. Ancak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün “ Tıbbi Atıkların Bertarafı” hakkında açıklamalar içeren 2010 / 17 sayılı genelge kapsamında, yapılan çalışmalar neticesinde, Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği adına tıbbi atık taşıma aracı alınmıştır. Birliğe üye belediyeler ile mücavir alan sınırları içerisinde ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin sorumluluğunda bulunan atık üreticilerinden kaynaklanan tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf işlemleri birlik bünyesinde yürütüleceğinden ilgili yönetmelik ve genelge uyarınca tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda Traos Bölgesi Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği’ne yetki devri yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.