2013 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
444

2013 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.08.2013 Çarşamba Günü saat 09.30 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO: 2013 / 57
Beldemiz Küçükkuyu’da bulunan konutların atıksularının Belediyemiz kanalizasyon şebekesine bağlatma işlemleri giderlerine katkı sağlanması için “kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli” alınması konusu gündeme geldi. Belediye Encümenimizin 18.07.2013 tarih ve 161 sayılı kararı “Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesinde bulunan kooperatiflerden gelen Belediyemiz kanalizasyon şebekesine atıksuların bağlatma talepleri incelendi. Yapılan kanalizasyon şebekesi giderlerine katkıda bulunmak amacıyla sistem tamamen çalışmaya başladıktan sonra hesaplanacak katılım bedellerinden mahsup edilmek üzere sitede oturanların tamamının ödemesi şartıyla daire başına peşin 500,00 TL ( Beşyüz Türk Lirası) kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli alınmasına, bedelin yatırıldıktan sonra bağlantı yapılmasına ve konunun ilk yapılacak meclis toplantısında görüşülmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.” Denilmektedir. Alınan karara istinaden sistem tamamen çalışmaya başladıktan sonra hesaplanacak katılım bedellerinden mahsup edilmek üzere sitede oturanların tamamının ödemesi şartıyla daire başına peşin 500,00 TL ( Beşyüz Türk Lirası) kanalizasyon bağlantısı ön ödeme avans bedeli alınmasına, bedelin yatırıldıktan sonra bağlantı yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 58
Su kullanım ücretleri ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları için Gelir tarife cetveline eklenecek olan ücretlerin belirlenmesi konusu gündeme geldi.
Belediye Meclisimizin 05.06.2013 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen yıllık gelir tarife cetveline bazı ücretlerin eklenmesi konusu meclise okundu. Beldemizde artan nüfus, bina yoğunluğu, açılan abone sayısındaki artış, aşırı su tüketimi ve kaynaktan gelen içme suyunun azalması sebeplerinden ötürü;
1-Hâlihazırda geçerli olan meskenlere 0–50 m3 arası 0,95 Kuruş olan su m3 birim fiyatının; 0–50 m3 arası: 0,95 Kuruş, 51–9999 m3 arası 4,00 TL olarak değiştirilmesine,
2-Hâlihazırda geçerli olan ticarethanelere 0–9999 arası 2,00 TL olan su m3 birim fiyatının;
3- Halihazırda geçerli olan inşaatlara 0–9999 m3 arası 5,00 TL olan su m3 birim fiyatının aynı kalmasına;
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları için ise;
1.Sınıf Sıhhi işletmeler için tarife ücreti olarak; 180,00 TL
2.sınıf Sıhhi işletmeler için tarife ücreti olarak: 145,00 TL
3.Sınıf Sıhhi işletmeler için tarife ücreti olarak; 125,00 TL
Tüm işletmeler için ruhsat kırtasiye gideri olarak;70,00 TL
Tüm işletmeler için ruhsat onaylama ücreti olarak; 30,00 TL
1.Sınıf Gayri Sıhhi işletmeler için tarife ücreti olarak;750,00 TL
2.sınıf Gayri Sıhhi işletmeler için tarife ücreti olarak: 510,00 TL
3.Sınıf Gayri Sıhhi işletmeler için tarife ücreti olarak; 260,00 TL
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için tarife ücreti olarak;185,00 TL olarak belirlenmesine ve Fiyat tarifelerinin 15.08.2013 tarihinden 01.Temmuz.2014 tarihine kadar geçerli olmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 59
Kurumumuz tarafından mücavir alanımız dışında yaptırılmakta olan Adatepe köyü Fazlıdere Mevkii, pafta:İ17D18D1, Ada:527,parsel 2’deki atık su arıtma tesisimize Belediyemize ait su şebekesinden içme suyu getirilmiştir. Arıtma tesisimizin yakınında bulunan işletme ve konutlardan gelecek içme suyu verilme taleplerinin nasıl değerlendirileceğine dair Kurumumuzca 22.04.2013 gün ve 20130844 sayılı yazı ile Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne görüş yazısı yazılmıştır. Gelen görüş yazısında arıtma tesisinin yakınında talepte bulunan işletme ve konutlara, Küçükkuyu Belediyesi tarafından içme suyu verilmesinde Müdürlük açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Bu nedenle arıtma tesisimizin yakınında bulunan işletme ve konutlara gelecek talepler doğrultusunda içme suyu verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 60
Hizmete giren Atıksu arıtma tesisine bağlantı yapılacak evsel kanalizasyon sistemi altyapı yatırımlarında çalışacak personellerin ve diğer personellerin maaşlarının ödenmesi konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulması halinde yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin yetki verilmesi konusunun görüşülmesi konusu gündeme geldi. Yapımı biten ve çalışmaya başlayacak olan atıksu arıtma sistemi için yapılacak olan altyapı yatırımlarında çalışacak olan personellerin ve diğer personellerin maaşları ve özlük haklarının ödenmesinde sıkıntı yaşamamak için ihtiyaç duyulması halinde yurt içi bankalardan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.madde hükümlerine aykırı olmamak üzere kredi kullanılmasına, bu işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 61
Kurumumuz zabıta biriminin 31.07.2013 gün ve 20131998 sayılı teklifi ile verilen Beldemizde içkili yer bölge tespiti yapılması konusu meclise okutturuldu. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29.maddesinde içkili yer bölgesi belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Beldemiz Küçükkuyu’da içkili yer bölgesinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında gelecek görüş doğrultusunda gerekli krokinin hazırlanarak bir sonraki mecliste tespitinin onaylanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 62
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Köyü, Yalıpınarı Mevkii, 50 L Id Pafta, 259 Ada–1 Parselde 2.695,68 m2’lik Ase Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasında Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı mevkii,50L Id imar paftalarında 259 ada–1 parselde toplam 2. 695,68 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alanlar Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2 maddesinde Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanlarının;
• Turizm tesis alanları olarak planlaması halinde;
Otellerde E= 0.60 max h= 9,50 mt (3 KAT)

• Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
Orta Yoğunlukta : a yoğunlukta :
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40
max h : 7.00 m. 2 kat
planlama çalışması yapılabileceği belirtilmiştir.
Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise taşınmazlar Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı olarak görülmektedirler.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 259 ada–1 parsel Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,15 EMSAL:0,37 yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.
Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde üst ölçekli plan ve plan notlarına istinaden taşınmazların içinde yer alan yapı adalarının ada orta çizgileri de dikkate alınarak;
• 259 ada–1 parselin Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,15 EMSAL:0,37 yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumunun Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) Taks:0,20-Kaks:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak tadil edilebilinmesi için
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı içerisinde Üst ölçekli Plan ve Plan notlarına istinaden yapı adaları ada orta çizgileri de dikkate alınarak;
• 259 ada 1 parselin Blok Nizam-Üç Kat (BL-3) EMSAL:0,60 Hmax:9,50 mt Turizm Tesis Alanı olarak görülen imar durumu Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) Taks:0,20-Kaks:0,40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak tadil edilmiştir. Son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir.
Planlama alanı içerisinde ki taşınmazların çekme mesafeleri ise;
• Konut alanı olarak tadil edilen 259 ada 1 parsel de inşa edilecek binaların çekme mesafeleri Çanakkale-İzmir yolundan 5 mt, komşu parsellerde 3 mt, taşınmazın deniz tarafında bulunan kıyı kenar çizgisinden Mevcut Uygulama İmar Planına paralel olarak 20 mt olacaktır.
Tadilat İmar Planında yapılan değişiklikten dolayı 3 kişilik bir ek nüfus artışı olmamaktadır.50 L ID Paftasında planlama alanın kuzeyinde bulunan mevcut yeşil alana ilave edilen 33 m2’lik ek yeşil alan içinden karşılanacaktır.
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
KONUT ALANI:2 625,16
MEVCUT PLAN TOPLAM İNŞAAT ALANI:2 625,16 M2 X 0,37: 971,30 M2
TADİLAT PLAN TOPLAM İNŞAAT ALANI:2 625,16 X 0,40: 1 050,06 M2
İNŞAAT ALANI ARTIŞ:78,76 M2
NUFUS ARTIŞI: 78,76 M2/25 M2: 3 KİŞİ
EK YEŞİL ALAN MİKTARI:3 KİŞİ X 10 M2: 30 M2
Olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN NOTLARI:
1.YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN, OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.

2.TADİLAT İMAR PLANI İÇİNDE KONUT ALANI OLARAK PLANLANAN 259 ADA–1 PARSELİN YAPILANMA ŞARTI AYRIK NİZAM İKİ KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40 OLACAKTIR. SON KATA BAĞLANTILI PİYES OLUŞTURULABİLİR.

3.EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.

4.RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.

5.2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMELİKLER GEREĞİ ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

6.ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

7. ”HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMENLİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

8.YENİ YAPILACAK TURİZM YAPILARI VE RESMİ YAPILAR İLE UMUMİ BİNALARIN MİMARİ PROJELERİNDE 04.04.1991 GÜN VE 911 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ÖZÜRLÜ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALINA UYULACAKTIR.

9.3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

10.TADİLAT İMAR PLANI İÇERİSİNDE ‘ ”KONUT ALANI” OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA OTOPARK ALANLARI PARSEL İÇİNDE ÇÖZÜLECEK VE MİMARİ AVAN PROJEDE GÖSTERİLECEKTİR.

11.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUN EK 9.MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

12.PLANDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

13.KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 21/10/2008 TARİH 73 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.

KARAR NO: 2013 / 63
5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H***** S****** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, çay mahallesi mevkii, İ17-D–23-A–1-B Pafta, 164 ada,25 nolu parselde N**** S****** ve S******* S****** adlarına kayıtlı 3.994,10 m2’lik taşınmaz için Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.07.2013 tarih ve 1036 sayılı kurul kararı gereği hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyası gündeme geldi. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çaymahallesi Mevki, pafta İ17d23a1b, ada 164, parsel 25’de kayıtlı taşınmaz için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu parselde bulunan yapı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2003 tarih ve 2340 sayılı kararıyla korunması gerekli 2.grup sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2005 tarih 1794 sayılı kararına göre bu plan değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu kararda “1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda imar yollarının açılabileceğine ve buna ait yola terk folyelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verilmiştir.” denmektedir. Hazırlanan bu uygulama imar planıyla tescillenen yapı ve parsel plana işlenmiştir. Ayrıca imar uygulaması dosyası bu plana uygun olarak hazırlanmış ve plan ekinde sunulmaktadır. Tapu alanı 3994 m2 olan taşınmazın mevcut imar planına göre 2524 m2’lik kısmı konut alanında kalmakta geriye kalan 1470 m2’lik alan ise yol ve yeşil alanda gözükmektedir. Söz konusu parsel mevcut uygulama imar planına göre herhangi bir imar uygulaması görmemiştir. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescillenmiş yapı, konut adasında kalmaktadır. Bu bağlamda tescilli yapının bulunduğu alanın yeni bir parsel oluşturulabilmesi için uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Tescilli yapının bulunduğu parselde bulunan müştemilatı da korunacak şekilde ifrazı yapılacak parselin sınırları belirlenmiştir. Uygulama imar planı değişikliğiyle tescilli yapının bulunduğu alan 1004 m2’lik bir parsel oluşturacak şekilde planda ayrılmıştır. Bu parsel ayrıldıktan sonra geriye kalan alan konut adasındaki kısım da yaklaşık 2290 m2’lik bir parsel olacak şekilde plan değişikliği yapılmıştır. Konut alanı olarak belirlenen bu parselde de yapılaşma şartları, bitişik nizam 3 kat ve TAKS 0.60 ve KAKS 1.80 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tescilli yapının bulunduğu adanın kuzeyinden geçen 7 metrelik yol kısmen konut alanına dahil edilerek, kuzeyden gelen yol paralel yola bağlanmıştır. Doğusunda ise park kalmaktadır. Uygulama imar plan değişikliğiyle parkın bir kısmından yukarıda bahsedilen 7 metrelik servis yolu geçirilmiştir. Doğusunda otopark batısında konut alanı olarak parkın alanı da yaklaşık 346 m2’dir. Parselin en kuzeyinde kalan kısım da 65 m2 park alanı olarak plana işlenmiştir. Ayrıca plan değişikliğine konu olan parselin güneyinden geçen 8 metrelik yola bağlanan söz konusu parselin batısında kalan 7 metrelik yol kaldırılarak tescilli binanın olduğu parsel sınırı ile batısında kalan 24 numaralı parselin arasındaki alan 240 m2’lik bir park alanı olarak plana işlenmiştir. Bu plan değişikliğinde mevcut Küçükkuyu Beldesi, Ilıcaderesi ile Kocadere arası Birinci Etap Revizyon ve İlave İmar Planı hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır, mevcut plan hükümleri aynen geçerlidir. Bu uygulama imar planı değişikliği Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce uygun görüldüğü takdirde Küçükkuyu Belediye Meclisinde görüşülerek uygun görüldüğü durumda mevcut imar planına işlenecektir. Bu plan imar uygulaması dosyası ile bir bütün olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyası 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına( Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin oylanmasına katılmamıştır. ) Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.