2014 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
415

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.08.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2014 / 67
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 06.08.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasıyla toplantıya devam edildi. Haziran ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 1: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Belediyemize ait yazıhanelerin, yıkama yağlama dükkanı ile kafeterya, büfe ve tuvaletin toplu olarak veya tek tek kiralanması konusunda encümene yetki verilmesi konusu gündeme geldi. Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinin tamamının toplu olarak kiraya verilmesi için yapılan çalışmalar sonunda bir adet tuvalet ve yazıhanenin kiralama süresi bitmediği ve otogarın adres kayıt sistemine göre tekrar güncellenerek numaratajının yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 02.07.2014 günlü 20142073 sayılı yazı ve bu yazıya istinaden alınmış olan 03.07.2014 tarih ve 129 sayılı encümen kararı ile konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi kararı alınmıştır. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı otogardaki işyerlerinin tamamının değil de ayrı ayrı kiraya verilmesine, kiralama müddeti bitmeyen iki adet işyerinin kiralama süresi bittikten sonra otogarın tamamının toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince ihale edilerek kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesine ve Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararın iptal edilmesine meclis üyesi A**** İ**** G****’ün reddi, diğer üyelerin kabulü ile oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 68
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışmak için dilekçe veren mühendis M**** B**** M****’nun sözleşmesi ve maaşının belirlenmesi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kurumumuz norm kadrosunda teknik hizmetler sınıfında yer alan teknisyen kadrosunun hazırlanan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile kaldırılmasına ve mühendis kadrosu ile değiştirilmesinin uygunluğuna, ekli listede bulunan II ve IV sayılı cetvellerin uygunluğuna, Norm kadrolarda yapılan değişiklik ile Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Mühendis M**** B**** M****’nun dilekçesi gündeme geldi. İşletme hakkı kurumumuza geçen atıksu arıtma tesisimizin tüm sorumluluğunu üstlenmek, düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için Mühendis M**** B**** M**** ile 15.08.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yapılmasına ve aylık ücretinin 1.750,00 TL’den ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/69
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 74. ve 18/p maddeleri gereğince Romanya’nın Primaria Orasului Ovidiu şehri ile kardeş kent olma konusu gündeme geldi. Kardeş kent olmak istediğimiz Romanya’nın Primaria Orasului Ovidiu şehri Dobruca bölgesinde yer almaktadır.Son nüfus sayımına göre 12.594 kişi yaşamaktadır.Taş ocakları,akarsu kanalını kullanan tüm gemilerin geçiş yolunda olduğundan sekiz adet tarım şirketi ,meyve bahçeleri , süt ve et işleme mezbahaneleri,tarihi oteller bulunmaktadır.Yerel kültür merkezi ,spor salonları vardır.Havayolu,demiryolu,karayolu ve su yolları bulunmaktadır. www.primariaovidiu.ro/ internet sitesinde geniş kapsamlı bilgiler yer almaktadır.Kardeş kent olma amaçlarımız ise iki kent ve kent halkları arasında yakınlaşma sağlayarak barış ve iyi niyeti korumayı, iki kentin sosyo ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkı sağlayacak deneyim alışverişinde bulunmak.Çevrenin,mimari yapının,tarihi ve kültürel eserlerinin korunması, eğitim,sağlık,turizm ve spor alanlarında ortak işbirliği projeleri geliştirmektir.Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı 5393 sayılı belediye kanunun 74.ve 18/p maddeleri gereğince Romanya’nın Primaria Orasului Ovidiu şehri ile kardeş kent olunmasına, kardeş şehir protokolünün hazırlanmasına ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı ‘na yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/70
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4:Belediyemizde 2014 yılı içinde 5 ay 29 gün çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizelerinin yapılması konusu gündeme geldi.12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir. Beldemiz Küçükkuyu D–4 grubunda yer almaktadır. Belediyemize Norm Kadro ilke ve standartlarına göre 48 adet memur kadrosu verilmiştir. Verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; Bu oran 10 işçiye tekabül etmektedir. (48 x %20=9,8 =10 işçi) Tam yıl esasına göre 2014 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. 24.07.2014 tarihinde Kurumumuza kesin kabulü yapılan atıksu arıtma tesisinde belediyemiz personellerinin çalıştırılmaya başlanması ve bu durumun personel yetersizliğine neden olmasından dolayı, nüfusumuzun her geçen gün artması, işlerin yoğunluğu, Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 15.07.2014 tarihinden itibaren 2014 mali yılı sonuna kadar geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/71
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın yönetim kurulu ve diğer organlarının oluşturulması konusunun görüşülmesi gündeme geldi.04.06.2014 tarih ve 55 sayılı karar ile kurulmasına karar verilen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın faaliyetlerinin devam etmesi için 05.03.2014 tarih ve 11 sayılı meclis kararımız ile Gökçetepe Mahallesi Mustafa Kemal parkının yanına yapılan ancak kullanılmadığı için boş durumda bulunan binanın ücretsiz tahsis edilmesine, geçiş döneminde yararlanılmak üzere Belediyemiz personeli görevlendirilmesine ve Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Meclisi için Belediye Başkanı C**** B****’ın sunduğu liste olan;Asil Üyeler: M**** Ç****, H**** T****, S**** A****, H**** T****** ve S**** Y****
Yedek Üyeler; M**** T**, İ**** C****, Y**** Ç****, H.Y**** C**** ve K**** T**** için yapılan açık oylama sonucunda on (10) oy çıktığı görülerek asil ve yedek üyelerin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/72
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden Kurumumuzda işyeri hekimi çalıştırılması konusu gündeme geldi. Kurumumuzda çalışan işçi sayısının ellinin üzerinde olması ve yasal sorumluluk nedeniyle Aile Sağlığı Merkezinde çalışan, gerekli şartlara haiz bir adet hekim ile işyeri hekimliği çalışma sözleşmesi yapılmasına, sözleşmeyi imzalamak için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/73
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve 89 sayılı kurul kararı gereği 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi gündeme geldi.5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14.07.2014 tarihinde Başkanlık Makamına yazmış olduğu teklifte; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih ve 89 toplantı numaralı ve 1754 sayılı kararı ile ‘ Sahil Mahallesi 164 Ada,25 nolu parsel için sunulan plan değişikliği tekliflerinin şekil olarak prensipte uygun olduğuna ( 1/5000 Nazım Plan Değişikliği ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği) ancak; 1/ 1000 plan tadilatı açıklama raporu ile imar uygulamaları arasında alansal hesap uyuşmazlıkları ( park alanında) bulunması nedeniyle belirtilen düzeltmelerin yapılarak, hazırlanacak plan değişikliğinin (plan açıklama raporu için) kurula yeniden iletilmesine karar verilmiştir.’ Denilmiştir. Koruma kurulunca alınan karar doğrultusunda sorumlu plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği açıklama raporu 5 suret olarak idareye sunulan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifinin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne uygunluğunun onayı için görüşülmek üzere gönderilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/74
Belediye Başkanı C****B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 8: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil mahallesi, Orta mahalle mevkii,İ17-D-23-A-1-A pafta,297 ada,6 nolu parselde M**** G****, M**** G**** ve Müşterekleri adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı teklifinin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne uygunluğunun onayı için görüşülmek üzere gönderilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/75
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 9:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Hüseyintepesi mevkii,İ17-D-18-C-4-A pafta,509 ada,42 nolu parselde M**** E**** Ş**, A*** E***** A**** ve Ş**** E**** Ş** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/76
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 10-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parseller için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım tadilat İmar Planı teklifinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/77
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 11-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, İ17-D-18-C pafta,352 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli tadilat İmar Planı teklifinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/78
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem Dışı: 18.07.2014 tarih ve 66 sayılı Meclis kararımız ile görüşülmesine karar verilen kamulaştırma çalışması hakkında; Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’nün 01.08.2014 tarih ve 133085 sayılı yazısı gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda 18.07.2014 tarih ve 66 sayılı kararımızda sehven yazılan 09.06.2014 tarihli 60 ve 62 sayılı kararların ‘iptaline’ ifadesinin düzeltilerek ‘iptali isteminin reddine’ olarak eklenmesine ve uygun mütalaa edilmemesine rağmen 155 ada, 2 ve 3 parseller için konunun önem arz etmesi nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gözden geçirilerek tekrardan bir çalışma yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.