2015 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
302

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.05.2015 Çarşamba Günü saat 09.00 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015/27
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2014 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi.
Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları aşağıdaki şekilde madde madde oylanmıştır.
2014 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
CARİ HARCAMALAR
01-PERSONEL GİDERLERİ….Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ….. Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
04- FAİZ GİDERLERİ…. Önder DOĞAN, Halil ANGIN ve Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün çekimserliği, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
05- CARİ TRANSFERLER…. Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

06- YATIRIM HARCAMALARI…… Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2014 Yılı Gider kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2014 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
01 VERGİ GELİRLERİ ….Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ….. Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR….. Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

05 DİĞER GELİRLER….. Önder DOĞAN, Halil ANGIN ve Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün çekimserliği, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2014 Yılı Gelir kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
KARAR NO: 2015/28
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Hasan TOP, 07.04.2015 tarihli dilekçesiyle; Mıhlı Mahallesi Hacı Bektaş Veli Sokak 234 ada, parsel 5 ‘de kendisine ait evin bahçesi ile kapının önünde bulunan Kurumumuza ait tapuda Çanakkale İli, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar mevkii, İ17-D-23-A-1-B pafta, 234 ada,8 parselde kargir su deposu vasfındaki taşınmazın uzun yıllardır kullanılmaması, sokağı darlaştırması ve kendisine kısmen de olsa zarar vermesinden dolayı bedel karşılığında şahsına satışının yapılmasını talep etmektedir. Söz konusu yerin tapuda cins değişikliğinin yapılarak arsa vasfına dönüştürüldükten sonra kişi mağduriyetini önlemek, atıl durumda bulunan bir taşınmazı değerlendirmek amaçlarıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının uygunluğuna, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulamanın belediye encümenince yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015/29
PİN:UİP-309,13
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,50LID pafta,154 Ada,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 22 Nolu Parsellerde Bilal AYTAÇ, Eyüp AYTAÇ, Mustafa ŞEVİK, İsmail BERKİT, Sebile BERKİT ve Mehmet BİLGİÇ adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının görüşülmesine başlandı. Yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar Plan Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, rapor ve eklerinin eş zamanlı olarak internet sitesi ile ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU
MEVCUT_UYGULAMA_İMAR_PLN-
TADİLAT_İMAR_PLN_PLA-a4
KARAR NO: 2015 / 30
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 15.04.2015 gün ve 72722 Sayılı “Kamulaştırma Kanunun 30.maddesine istinaden devir talebi “ konusu gündeme geldi. İlgi yazıda “6001 sayılı Karayolları Kuruluş Kanunun 4.maddesinde tanımlanan görevleri yürütmek üzere aynı maddenin ( i) bendi gereğince Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil sınırları içerisinde Km:31+935,32-33+399,41 arasında kalan, mülkiyeti tarafımıza ait taşınmaz malın Ayvacık-Edremit-Havran Devlet Yolu ( Küçükkuyu Geçişi) na katılmak üzere 2942 ( D:4650) sayılı Kamulaştırma Kanunun 30.Maddesi kapsamında ilgili idareye ihtiyacı bulunmaktadır.” Denilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi 235 ada,1 parsel de 180,07 m2lik Kurumumuza ait taşınmazın 119.900,29 TL bedelle İlgili idareye devrinin uygunluğuna ve Ayvacık Tapu Sicil Müdürlüğü’nde Belediyemiz adına devir teslim işlemleri için Belediyemiz çalışanlarından İlhan ŞEN’e yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 31
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden Belediyemize ait Mıhlı Mahallesi 283 ada 11 parsel’de bulunan taşınmazın içindeki Adatepe Köyü Tüzel kişiliğine ait hissenin satın alınması konusu gündeme geldi. Kurumumuzca söz konusu taşınmazımıza çocuklar için kreş yapılacaktır.5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 34/g maddelerine istinaden Adatepe Tüzel Kişiliğine ait olan hissenin satın alınmasının uygunluğuna ve uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2015 / 32
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu.
Gündem Dışı: 06.08.2014 tarih ve 69 sayılı meclis kararımız ile kardeş kent olduğumuz Romanya’nın Ovidiu şehrinde belediye tarafından düzenlenecek olan ‘ Ovıdıu Town Days’ festivalinde beldemizin tanıtımını yapmak, ikili ilişkileri geliştirmek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amaçlarıyla 28 Mayıs 2015 Perşembe günü başlangıç 03 Haziran 2015 Çarşamba günü dönüş tarihi olarak Belediyemiz Demirbaşlarına ait 2011 model Otokar Sultan markalı 17 PH 907 plakalı otobüs ile şoför olarak Kurumumuz çalışanlarından 23644543528 TC Kimlik Numaralı Veli ÖZPEK ve 11179959068 TC kimlik numaralı Hüsnü ÇAM’ın görevlendirilmesinin uygunluğuna, Kurumumuzu temsilen 52558394674 TC Kimlik Numaralı Belediye Başkanı Cengiz BALKAN, 27151426176 TC Kimlik Numaralı Belediye Meclis üyesi Seher SÖZEN ve 40009008584 TC Kimlik Numaralı Belediye Meclis Üyesi Soydan UĞURLU, 21859602542 TC Kimlik Numaralı Hüseyin SAKALLI, basın danışmanı 25939466802 TC Kimlik Numaralı Bekir ERDİNÇ ile 15247823428 TC Kimlik numaralı Yücel YILDIZ,23341553646 TC Kimlik numaralı Hasan KAYA,31249103474 TC Kimlik numaralı Ahmet ANILAN,15613811264 TC Kimlik numaralı Mustafa UYSAL,53788556412 TC Kimlik numaralı Sercan YURTSEVEN,33544402320 TC Kimlik numaralı Sinem ASLANKAYA,45145770418 TC Kimlik numaralı Şükran KARABIYIK,46114812962 TC Kimlik numaralı Ezgi BALAMBER,48094266650 TC Kimlik numaralı Gökçe ÇETİNTAŞ,53809555752 TC Kimlik numaralı Seda YURTSEVEN’den oluşan halk oyunları ekibimizin katılmalarına, adı geçen kişilerin anılan tarihler arasında görevli izinli sayılmalarına, festivale katılacak Belediye Başkanı, Meclis üyeleri, halk oyunu ekibi, şoförlere ve basın danışmanına hizmet pasaportu çıkartılmasına, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderlerinin (ulaşım-konaklama-pasaport-yevmiye vb. ) Kurumumuz 2015 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.