2016 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
598

2016 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.08.2016 Çarşamba Günü saat 14.00’te liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO: 2016/51
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 03.08.2016 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasıyla toplantıya devam edildi. Haziran ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49/2 ve 38/j maddeleri gereğince Tekniker Ünvanlı 1.dereceli M**** A****’ın norm kadroda boş olan 1.dereceli Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna atanması konusunun görüşülmesine başlandı. Başkanlık Makamının 14.06.2016 tarih ve 20161723 sayı ile Belediyemiz Mevcut Memur Kadro Cetvelinde boş olan 10000 Unvan kodlu GİH sınıfı 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı (memur) üst kadrosuna Metin ALCAN’ın asaleten ataması 5393 Sayılı Kanun 38. (j) Maddesinin gereğince 15.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye Başkanı C***** B***** tarafından yapılmıştır.5393 Sayılı Kanun 49. maddesinin 2. fıkrası “ Birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur” hükmü gereğince, Belediyemiz Mevcut Memur Kadro Cetvelinde de boş olan 10000 Unvan Kodlu GİH sınıfı 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı (memur) kadro Ataması 5393 Sayılı Kanun 38.(j) Maddesi gereğince 15.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediye Başkanı C***** B***** tarafından yapılmıştır. Belediyemiz üst yönetici kadrosuna yapılan atama aşağıda belirtilmiş olup, Belediye Meclisi bilgisine sunulmuş, atama konusunda Belediye Meclisi bilgilendirilmiştir.

Adı Soyadı: M**** A****
Eski Görevi: Ünvan kodu 8750 Tekniker
Derece Kademesi : 1/4
Yeni Görev Yeri: UNVAN KODU:10000 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Derecesi: 1

KARAR NO: 2016/52
Gündem 2: Edremit Belediye Başkanlığı’nın 16.05.2016 tarih ve 719 sayılı bedelsiz devir konulu yazısına istinaden Kurumumuza bir adet Greyder marka aracın bedelsiz devri konusunun görüşülmesine başlandı.237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.maddesine göre “ Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler ” denilmektedir. Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olup, Edremit Belediyesince ihtiyaç duyulmayan 10.78706 plakalı R87344 Motor Numaralı 1987 model Volvo RG-14 marka greyderin Kurumumuzca bedelsiz devralınmasının uygunluğuna ve gerekli devir teslim işlemlerinin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/53
Gündem 3:İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 14.06.2016 tarih ve E.14759 Sayılı Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi Revize Projesi işi için Hibe Talebi konulu yazısının görüşülmesi gündeme geldi.
Troas Bölgesi Belediyeleri (Ezine-Bayramiç-Küçükkuyu-Ayvacık-Geyikli-Bozcaada-Çanakkale Özel İdaresi) Katı Atık Yönetim Birliğine ait toplam bedeli 140.000.-(yüzkırkbin)TL olan Katı Atık Bertaraf Tesisi Revize Projesi işi için, Belediyemizin payına düşen 12.712.-(onikibinyediyüzoniki)TL’lik tutarın %50’lik kısmı olan 6.356.-(altıbinüçyüzellialtı) TL’sinin “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten, kalan %50’lik kısım olan 6.356.-(altıbinüçyüzellialtı)TL’sinin ise Belediyemizce İller Bankası A.Ş. hesabına peşin olarak yatırılarak karşılanması, işin ihalesinin ve denetiminin İller Bankası A.Ş.’nce yapılması kaydıyla her ne sebeple olursa olsun söz konusu işin yapımından Belediyemizce vazgeçilmesi halinde Bankanızca yapılan masrafların Belediyemiz hisselerinden kesilmesi hususlarında İller Bankası A.Ş.’ne yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/54
Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince O**** V**** tarafından verilen 16.05.2016 tarihli Sahil Mahallesi 163 ada,12 parselde kayıtlı taşınmazın içindeki Kurumumuza ait hisseyi, hissedarlığın giderilmesi amacıyla satın alma talepli dilekçenin görüşülmesine başlandı. Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Çaymahallesi mevkii,İ17D-23-A-1-A pafta,163 ada,12 parselde O**** V**** ve Kurumumuza ait olan taşınmazda hissedarlığın giderilmesi amacıyla Belediyemize ait olan hissenin O**** V**** ’a satışının uygunluğuna, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/55
Gündem 5: 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Asansör işletme ve bakım periyodik kontrol yönetmeliği, asansör piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş kurum, kuruluş, ilgili meslek odaları ve firmalar ile Belediyemiz yetki sınırları içerisinde yapılacak olan ve yapılan asansörler ile ilgili protokol yapılması ve asansör bakım ve yıllık periyodik kontrol ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. Kurumumuz ile yetkilendirilmiş kurum, kuruluş, ilgili meslek odaları veya firmalar arasında 2016-2017 yılları için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38. Maddesinin (g) Bendi gereğince Belediye Başkanı C***** B*****’a protokol yapma yetkisi verilmesine ve Asansör periyodik kontrolleri için yetkilendirilecek A tipi muayene kuruluşlarına dair tebliğin 17.maddesine istinaden aşağıda belirtilen ücretlenme tarifesinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Ücret (Her bir asansör için):
a-Birinci Yıl İçin:
1-5 Katlı Yapılar için: 170 TL+ Belediye Payı ( %10) = 170+17= 187 TL + KDV
6-10 Katlı Yapılar için: 200 TL+ Belediye Payı ( %10) = 200+20= 220 TL + KDV
11-15 Katlı Yapılar için: 240 TL+ Belediye Payı ( %10) = 240+24= 264 TL + KDV
16-20 Katlı Yapılar için: 280 TL+ Belediye Payı ( %10) = 280+28= 308 TL + KDV
21-25 Katlı Yapılar için: 320 TL+ Belediye Payı ( %10) = 320+32= 352 TL + KDV
26-30 Katlı Yapılar için: 360 TL+ Belediye Payı ( %10) = 360+36= 396 TL + KDV
30 katın üstündeki yapılar için ise 500 TL+ Belediye Payı (%10)= 500+50= 550 TL + KDV
b-İkinci yıl için;
İkinci yıl ücretleri; birinci yıl ücretinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılmasına

KARAR NO: 2016/56
Gündem 6: 07.09.2011 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararının tekrardan gözden geçirilmesi konusunun görüşülmesine başlandı. Söz konusu gündem maddesi için Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 49 sayılı kararı ile kurulacak komisyonun alacağı karara göre ileriki mecliste görüşülmesine karar verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda Beldemizdeki mimarlar, mühendisler, meclis üyeleri ve Kurumumuz teknik elemanlarından oluşacak bir komisyon kurulmasına, oluşturulan komisyonun raporunun gelmesinden sonraki meclis toplantısında konunun tekrardan görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.