2016 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
522

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.05.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 da Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2016/40
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 04.05.2016 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplandı. Üye çoğunluğunun sağlanmasıyla toplantıya devam edildi. Nisan ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2015 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi.
Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları aşağıdaki şekilde madde madde oylanmıştır.
2015 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
CARİ HARCAMALAR
01-PERSONEL GİDERLERİ….Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
04- FAİZ GİDERLERİ…. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
05- CARİ TRANSFERLER…. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

06- YATIRIM HARCAMALARI…… Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 Yılı Gider kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
01 VERGİ GELİRLERİ ….Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

05 DİĞER GELİRLER….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 Yılı Gelir kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
KARAR NO: 2016/41
Gündem 2: C***** Ö****** tarafından verilen 31.03.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Elmas sokak No:3 adresinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, çay mahallesi mevki, i17d23a1b pafta, 134 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; etrafa görüntü ve ses kirliliği vermemek şartıyla işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/42
Gündem 3: H**** E**** Vekili D***** D***** tarafından verilen 31.03.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Mehmet Dede Efendi Caddesi No:19 adresinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mah, orta mahalle mevkii, 291 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; etrafa görüntü ve ses kirliliği vermemek şartıyla işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2016/43
Gündem 4: M***** Ç***** tarafından verilen 26.04.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mah, Karaotlar mevkii, 375 ada, 1 parselin içinde yer alan Ada sokak, Ada 5.Sokak ve Bade Sokak köşesinde A/1 Blok 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; etrafa görüntü ve ses kirliliği vermemek şartıyla işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/44
Gündem 5: Kısmi Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kredi Kullanılması konusu gündeme geldi. Kısmi Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanmak üzere İller Bankası A.Ş. den 1.019.731.- (birmilyonondokuzbinyediyüzotuzbir) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret v.s ödemelerinin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya C***** B*****’ın yetkilendirilmesine ve 06.01.2016 tarih ve 06 sayılı kararın iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2016/45
Gündem 6: Beldemizde TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri) kurulması konusunun görüşülmesine başlandı. Beldemizde; emniyet, asayiş ve acil müdahalelerde koordineli bir şekilde çalışılarak şehrin can ve mal güvenliğini daha kontrollü bir şekilde sağlayacak, Trafik akışını kontrol altında tutmak için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-16’ncı maddesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) projesi kapsamında ihaleye çıkılması, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı arasında yapılması gereken protokolün imzalanması için Küçükkuyu Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine, bahse konu için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde TEDES sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süre ile işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/p, 18/j ve 34/i, maddeleri uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.