2017 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
1224

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.08.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

Belediye Meclisi; Belediye Başkan V. S***** U*****’nun yazılı daveti üzerine 02.08.2017 tarihli gündemi görüşmek için Belediye Başkanı C***** B*****’ın başkanlığında 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 02.08.2017 tarihinde Küçükkuyu Kültür Merkezi salonunda Çarşamba günü saat. 14.00 de toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda tüm üyelerin katıldığı görüldü. Haziran ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince Meclis Üyelerine dağıtıldı. Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 21.maddesi gereğince gündem dışı olarak Meclis Üyesi S.T**** G***** tarafından verilen 02.08.2017 tarih ve 20171276 sayılı dilekçesi ile 02.03.2016 tarih ve 2016/33 sayılı karar ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve kararının iptali teklifinin gündem dışı olarak görüşülüp görüşülmemesi için yapılan açık oylama sonunda teklifin oybirliği ile gündem dışı görüşülmesine karar verildi. Belediye ve Meclis Başkanı C**** B***** tarafından gündemdeki maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

KARAR NO: 2017/35

Belediye Başkanı C***** B*****tarafından gündemdeki 1. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1: Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 11.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin 16-17 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenmesine, Festival için yapılacak giderlerin temsil tören ağırlama komisyonu gözetiminde “ Temsil Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğine” uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2017/36

Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 2. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2: Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi’nde Barış 1, Barış 2 ve Barış 6 Sokakları arasında kalan Belediyemize ait 2000 m2 lik alanın çevre sakinlerinin talepleri doğrultusunda; Kurumumuzca park, otopark, çocuk oyun, spor ve dinlenme alanı olarak düzenlemesi çalışmalarına başlanmış olup; Söz konusu alanın içine yapımına başlanılan parka; 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.Maddesinin(n) bendi “ Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereği Gökçetepe Mahallesi Adalet Parkı isminin verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 2017/37

Belediye Başkanı C**** B***** tarafından gündemdeki 3. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 3:Belde nüfusumuzda yıl içeresinde mevsimsel ve tatil dönemlerinde aşırı artışlar gözlemlenmekte olup, bu gibi durumlarda Belediyemizin hizmet ve sorumluluk sahalarının geniş alanlara yayılması sebebiyle zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Belediye Başkanlığımızın süreklilik arz eden hizmetlerinin yıl içerisinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacı ile her yıl düzenli olarak hizmet alım ihaleleri yapılarak belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlanmaktadır.  Bilindiği üzere, Belediyemiz hizmetlerine destek sağlamak için yapılan 2016/451755 ihale kayıt numaralı işe yapılan itirazlar ve itirazen şikayet başvuruları ile İdare Mahkemelerine açılan davalar süreci uzatmış, hizmetlerimizin aksamaması için kısa dönemler ile personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihaleleri yapılarak günümüze kadar gelinmiş ve halen anılan ihale sonuçlanmadığı gibi idareye iş yüküne sebep olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi  “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” gereğince, Belediye hizmetlerine destek sağlamak için süresi İlk Mahallî İdareler Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere 01/01/2018 – 30/09/2019 tarihleri arasında, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalesinin yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2017/38

Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 4. maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 4: 2016/33 Sayılı Meclis kararı ile onanmış bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarının, Nazım İmar Planına aykırı hükümlerinin, İmar Kanunu’nun 6.maddesinde öngörülmüş olunduğu üzere, alt norm olan uygulama imar planı kararlarının, üst norm olan nazım imar planı kararlarına uygun olarak yürürlüğe konulması zorunluluğu gereği, sayısallaştırma işlemleri, çerçevesinde planlama kademelerine uygunluğun temin edilmesi bakımından, 27.04.2017 tarih ve 20171124 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nce uygun görüşle sunulan yazı gereği 03.05.2017 tarih ve 24 sayılı Meclis kararı alınmıştır.

Sayısallaştırma işlemleri ile imar planlarının, imar mevzuatına uygun olarak imar plan hatlarının, taramalarının, çizgi tiplerinin, yapılaşma, yol genişlik, emsal gibi sembollerinin sayısallaştırılması yolu ile her imar fonksiyon alanındaki bilgilere ulaşılması amaçlanmakta olunduğundan, bu kapsamda, sayısallaştırma işlemleri söz konusu planlar arasındaki aykırı hükümlerin giderilmesinin mümkün olduğu yolunda hatalı bir kabulden hareketle yukarıda tarih ve sayısı verilen meclis kararı kabul edilmiştir.

Ancak, İmar Kanunu’nun 8.maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, bir düzenleme alanındaki imar parsellerine dair arsa ve arazi kullanım kararlarının ve anılan planlardaki zorunlu ihtiyaca binaen yapılan değişikliklerin, planların yürürlüğe konulması aşamasında öngörülen planlama süreçlerinin izlenmesini takiben yürürlüğe konulmasının zorunlu olması karşısında, daha önce imar planları arasındaki işlev ve yapılaşma koşullarındaki imar planı kararları aykırılığının sayısallaştırma işlemleri kapsamında giderilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, imar mevzuatının uygulanması konusundaki yoruma dayanılarak, sehven alınmış olan meclis kararlarının hukuken hatalı olarak alınmış olunduğu görülmüş bulunmaktadır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/8,K:1973/14 sayılı kararı ile; idari işlemlerin geri alınmasına dair genel ilkeler benimsenmiş olup, idarelerin süre aranmaksızın yapılan işlemin her zaman geri alınabileceği, hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, sayısallaştırma çalışmaları kapsamında yürürlüğe konulmuş olan imar planı kararlarına dayalı olarak herhangi bir yapı ruhsatının verilmesi gibi bir imar uygulaması da gerçekleştirilmemiş olunduğundan, söz konusu plan kararları çerçevesinde bir kazanılmış haktan ve haklı beklenti ilkesinden yararlanmayı gerekli kılan bir durum da söz konusu olmamıştır.

Dolayısıyla, alınmış olan imar planı kararlarına dayalı olarak herhangi bir uygulama sorununa yol açılmamış bulunulmaktadır.

Bu kapsamda, sayısallaştırma işlemleri kapsamında giderilmesi mümkün olmayan imar planları arasındaki farklılıkların, imar mevzuatının yorumlanması sonucu sayısallaştırma yolu ile giderilmesi mümkün bulunmadığından, imar mevzuatının yorumu sonucu alınmış olan Meclis kararlarının, yukarıda sözü edilen Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararı’nda benimsenmiş olan içtihat hükümleri uyarınca, hukuk aleminden kaldırılması zorunluluk arz etmektedir.

Bu bakımdan, bahse konu planlar arasındaki, imar işlevlerine ve yapılaşma koşullarına dair imar planı kararlarındaki aykırılığının, esasen imar planlarının hazırlık işlemleri kapsamında yürütülen bir sayısallaştırma çalışmaları çerçevesinde giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış bulunduğundan, Fen İşleri Müdürlüğü’nce sunulan 21.07.2017 tarih ve 20172097 sayılı yazı gereği daha önce alınmış olan 03.05.2017 tarih ve 24 sayılı Meclis kararı ile anılan plan kararına itiraz üzerine alınmış olan 07.06.2017 tarih ve 2017/ 28, 2017/ 29, 2017/30, 2017/ 31, 2017/ 32, 2017/ 33, 2017/ 34 sayılı imar fonksiyonu ve yapılaşma koşulları değişikliği getiren imar planı kararlarına ilişkin meclis kararlarının geri alınmak suretiyle iptal edilerek uygulamadan kaldırılmasına, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının değişiklikten önceki uygulamasının devam edilmek üzere yürürlüğe konulmasına, planlar arasındaki farklılığın, daha sonra hazırlanmak suretiyle yürürlüğe konulacak olan imar planı değişiklikleri kapsamında giderilmek üzere, yeni planlama çalışmalarının Eylül ayı’ndaki Meclis Toplantısında görüşülmesi ile ilgili gündemin 4.maddesinin oylanması sırasında Meclis üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın oylamada hazır bulundukları halde gündem maddesinin oylanmasına katılmayacakları yönünde beyanda bulunmuş olup, oylamada hazır bulunan diğer meclis üyelerinden katılanların oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO: 2017/39

Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündem dışı maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem dışı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem dışı: Meclis Üyesi S.T**** G***** tarafından verilen 02.08.2017 tarih ve 20171276 sayılı dilekçe ile 02.03.2016 tarih ve 2016/33 sayılı Meclis Kararı  ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve  kararı ile ilgili   iptal teklifi, 2017/38 sayılı Meclis Kararı ile iptal edilen 03.05.2017 tarih ve 2017/24 sayılı, 07.06.2017 tarih ve 2017/ 28, 2017/ 29, 2017/30, 2017/ 31, 2017/ 32, 2017/ 33, 2017/ 34 sayılı  iptal edilen Meclis Kararlarının temel dayanağını oluşturduğundan  söz konusu 2016/33 sayılı Meclis Kararının teklif edildiği üzere iptal edilerek uygulamadan kaldırılmasına; 1/5000 ölçekli Nazım İmar  planının değişiklikten önceki 2 Etap halinde yapılan  06.03.2007 tarih 2007/26 ve 21.10.2008 tarih 2008/73 sayılı Meclis Kararlarıyla kabul edildiği şekliyle   uygulamasının  devam edilmek üzere yürürlüğe konulmasına, planlar arasındaki farklılığın daha sonra hazırlanmak suretiyle yürürlüğe konulacak olan imar planı değişiklikleri kapsamında giderilmek üzere, yeni planlama çalışmalarının Eylül ayındaki Meclis Toplantısında görüşülmesi ile ilgili gündem dışı maddenin oylanması sırasında Meclis üyelerinden A***** İ***** G*****, H***** A***** ve Ö***** D*****’ın oylamada hazır bulundukları halde gündem maddesinin oylanmasına katılmayacakları yönünde beyanda bulunmuş olup, oylamada hazır bulunan diğer meclis üyelerinden katılanların oybirliği ile kabulüne karar verildi.