2017 ARALIK  AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.12.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2017/58

Gündem 1: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol kanununun 3.Maddesi “Münhasıran bu kanunun uygulanmasında” tanımlı maddenin (o) bendi gereği Mali Yıl: Takvim yılını ifade etmekte olup, konu ile ilgili 07.06.2017 tarih ve 2017/25 sayılı Meclis Kararı ile 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girip 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olan Ücret Tarife Cetvellerinin dönemsellik ilkesine uygun olarak Aralık Ayı Meclis gündeminde görüşülmesine dair alınan karar doğrultusunda 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücretin Konusu ve Kapsamı başlıklı 97’ nci maddesi  “Belediyelerin; kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. ve Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir”. hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince 01.01.2018 -31.12.2018 tarihlerini kapsayan şekilde düzenlenen Belediyemizin yıllık Gelir tarife cetvellerinin 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin uygunluğuna Meclis üyelerinden Ö**** D****, A.İ**** G****, H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verilmiş olup, düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.

KARAR NO: 2017/59

Gündem 2:Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve E.28027 Sayılı Yazısı eki Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğinin (Tebliğ No:65)    ve 04 Kasım 2015 tarih 29522 sayılı resmi gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğinin (Tebliğ No:70)  İkici Bölüm Usul Ve Esaslar başlığı altında Tavan Ücret tarifeleri 5.Maddenin (d) bendi gereği İl nüfusu 500.001- 1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %60 ‘ını aşmamak şartıyla; ancak terminali bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığının Büyükşehir olan illerde 50 Km den fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde belirlenen ücret tarifelerinde de ayrıca %25 ilave indirim yapılarak uygulanır hükmü gereği hazırlanan Küçükkuyu Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Terminal ücret tarifesinde bahsi geçen   (35-45 koltuklu  ) araçlarına ait 100 Km üstü (uluslararası/şehirlerarası taşımalar için tavan ücret tarifesindeki bedel üzerindeki 0- 3( dahil ) kişiye kadar 10,00 TL – 3 kişi üzeri 20,00 TL olarak belirlenmesinin uygunluğuna, Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğ gereği görülmüştür şerhinin alınmasından sonra yürürlüğe girmesine, şerh alınana kadar eski tarifenin geçerliliğine ve görülmüştür şerhinin alınması için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesine Meclis üyelerinden Ö**** D****, A.İ**** G****, H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO :2017/60  .

Gündem 3: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile kiraladığımız makbere mevkii, 345 parseldeki taşınmaz için 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünün belirleyeceği yeni bedel üzerinden kiralanmasına ve kiralanmanın devam etmesine Meclis üyelerinden Ö**** D****, A.İ**** G****, H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.  

 

KARAR NO: 2017/61

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 2017/3696 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan İlgilisi F**** K******’ın 20.11.2017 tarih ve 20172077 sayılı dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat dosyası ile Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii i17d18d3c pafta, 233 ada 70 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 28675,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna Meclis üyelerinden Ö**** D****, A.İ**** G****, H**** A****’ınreddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.                           

KARAR NO: 2017/62

Gündem 5: Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 2017/3697 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan İlgilisi F**** K******’ın 20.11.2017 tarih ve 20172077 sayılı dilekçe eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat dosyası ile Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii,  i17d18d3c pafta, 233 ada 70 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 28676,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna Meclis üyelerinden Ö**** D****, A.İ**** G****, H**** A****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

223 ADA 70 PARSEL 1/5000 NAZIM İMAR PLANI TADİLATI – 223 ADA 70 PARSEL 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI

17D18D3C-TADİLAT

I17D18D-TADİLAT (1)