2017 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
1218

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.01.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO: 2017/ 01
Gündem 1: Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kurumumuz norm kadrosuna ait 04.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis kararı alınmış olup , ayrıca 06/01/2016 tarih ve 2016/01 sayılı Meclis Kararı ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan sosyal hizmet uzmanı kadrosunun hazırlanan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile biyolog kadrosu ile değiştirilmesinin ve ekli listede bulunan II ve IV sayılı cetvellerin uygunluğu ile kabul edilen kararlar doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat R**** O*** B**** ile 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi Zamanlı Sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine,5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Biyolog C**** P****’ın 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin 2.400,00(İkibindörtyüz) TL’den ödenmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere başvuran Şehir Plancısı N**** D*****’ın başvurusunun kabulüne, 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşme yapılmasına ve aylık ücretinin 2.400,00(ikibindörtyüz) TL’den ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/ 02
Gündem 2:12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği gereğince memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir.
Beldemiz Küçükkuyu D-5 grubunda yer almaktadır. Belediyemize Norm Kadro ilke ve standartlarına göre 67 adet memur kadrosu verilmiştir. Verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; Bu oran 13 işçiye tekabül etmektedir. (67 x %20 =13,4 =13 işçi) Tam yıl esasına göre 2017 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle Kurumumuz bünyesinde hizmet veren Kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artmıştır. Bu nedenle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2017 tarihinden itibaren 2017 mali yılı içinde 5 ay 29 günü geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/ 03
.Gündem 3: Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince, hazırlanacak olan K cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2017 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/ 04
Gündem 4: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 0.25 KR ( YirmibeşKuruş ) alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/ 05
Gündem 5: Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin 2017 Yılı içinde Belediye Birlikleri, Valilik ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların Belediyecilik, şehircilik ve tanıtım konularında düzenleyeceği araştırma, teknik inceleme ve eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarları ile teknik inceleme programlarına Belediyemizi temsilen katılım konusu gündeme geldi. Küçükkuyu Belediyesinin mutlak hizmetlerinin yanı sıra, ileriye dönük hizmetleri ve yatırım projeleri için gelişen teknoloji ve modern çağdan yararlanılabilmesi açısından, 2017 mali yılında yurt dışında ve yurt içinde yapılacak olan araştırma, teknik inceleme ve eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarları ile teknik inceleme programlarına iştirak edebilmek için Küçükkuyu Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin görevli olarak yurt içi ve yurt dışına gönderilmeleri hususunda izin verilmesine, doğacak bedellerin 2017 Mali Yılı bütçesi ilgili harcama kaleminden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/06
Gündem 6: Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 7.Küçükkuyu Zeytin Festivalinin “Zeytin Kurtuluş Günü”nün 11-12 /Şubat/ 2017 tarihlerinde yapılmasına, Festival için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan S**** S****, S***** U***** ve V**** Y*****’ın görevlerine devam etmesine, yapılacak ödemelerin ( gelecek misafir, gazetecilerin ulaşım, konaklama, yemek masraflarının ) “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/07
Gündem 7:Beldemizin Uluslararası Sakin Kentler( Cittaslow) Birliğine üyelik sürecine ilişkin başvuru için kar amacı gütmeyen ve hedefleri araştırma, denetleme, şehir planlamasına yönelik çözümlerin uygulanmasıyla iyi yaşama kültürünü teşvik etmek ve yaymak olan;
A-Cittaslow uluslar arası tüzüğünün kabul edilerek cittaslow Uluslararası Ağına katılım başvurusunun yapılması,
B-Katılım başvurusunun kabul edilmesi halinde Cittaslow logosunun Belediyenin turistik ve kültürel faaliyetlerinde ve kurumsal kimliğinin bir parçası olarak kullanılması,
C-Cittaslow için Belediye Başkanının delege olarak seçilmesi
D-Cittaslow katılım koşullarının karşılanması için gerekli projelerin ve çalışmalarının yapılması ve değerlendirme ziyaretlerine hazırlık için Belediye Başkanına yetki verilmesi,
E-Cittaslow için teknik temas kişisi belirlenmesi amacıyla Belediye Başkanlığına yetki verilmesi,
F-Cittaslow katılım koşulları doğrultusunda düzenli bir “ Slow Food” ( yavaş yemek) etkinliği oluşturulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.