2018 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.08.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2018/38

Gündem 1: Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 12.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin 8-9 Eylül 2018  tarihleri arasında düzenlenmesine, Festival için yapılacak giderlerin temsil tören ağırlama komisyonu gözetiminde “ Temsil Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğine” uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, Meclisimizce katılanların oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/39

Gündem 2: Belediyemiz Sosyal Belediyecilik kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (b) bendi ve 15 inci maddesinin (a) bendi hükümleri doğrultusunda Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan yoksulluk içerisinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanları dahilinde yapılacak nakdi yardımın yapılabilmesi amacıyla Halk Kart sahipliği adı altında  komisyon kurulmasına; Kurulacak komisyonda  Belediye Başkanı Başkanlığında Meclis Üyelerinden  V**** Y*****- H**** A**** ile  Kurum Çalışanlarından M***** G***** ve F**** K****’nın komisyonda yer almasının uygunluğuna;

Halk Kart sahipliği oluşturulması yönünde

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve ailelere

b)Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişilere

c) Muhtaç yaşlı ve özürlülere

ç)Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişilere

d) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak ve kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişilere

e)Belediyede kurulacak komisyon tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenlere

Halk Kart sahipliği kapsamda Belediye olanakları dahilinde ihtiyaç sahiplerine 15 Eylül 2018 tarihinde başlamak üzere aylık olarak  250,00(İkiyüzelli)TL nakti yardım verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/40

Gündem 3: 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.Maddesinin (f ) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü gereği 06.12.2017 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararı ile Kabul edilen Küçükkuyu Belediyesi Gelir tarife Cetvelinde Emlak Birimine ait Gelir Tarifesi başlığı altında Engellilere tahakkuk ettirilecek içme suyu ücretiyle ilgili maddenin değiştirilerek 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 06.03.2007 tarihli 5595 Sayılı İs­tik­lal Ma­dal­ya­sı Ve­ril­miş Bu­lu­nan­la­ra Va­ta­ni Hiz­met Tertibin­den Şe­ref Ay­lı­ğı Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da Değişiklik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Kanunun 3. Maddesi ve   1005 sa­yı­lı Ka­nu­nun ilgili maddeleri gereği Engelliler ile ilgili kısmının Engelli kimlik kartı  % 40 ve üzeri olan vatandaşlarımızdan Belediyemizce tahakkuk ettirilecek içme suyu ücretinin

Engelli kimlik kartı  % 40 ve üzeri olan vatandaşlarımızdan su aboneliği üzerine kayıtlı olmak veya hane halkından aynı ikametgahta bulunan  %40 ve üstü raporlu olan bir engellinin olması durumunda içme suyu  tüketimi ve  atık su ücreti (TL) %50 indirimli

olarak uygulanma yapılmasının uygunluğuna ve

2018 yılı Garaj Amirliği Gelir tarife cetveline 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 60 Yaş Ve Üstü Bireylerin Ücretsiz Veya İndirimli Yolculuk Hakkı Başlıklı 5. Maddesinin (1)bendi gereği” , Demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.” hükmü ve yine aynı maddenin   (3) Bendinde yer alan  “ Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilir.” hükmü doğrultusunda Yönetmelik gereği kart sahibi olan kişilerin kurumumuz toplu taşıma aracından

Kuruma ait toplu taşıma aracından yararlanan Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişilerin yaralanması          Ücretsiz
Kuruma ait toplu taşıma aracından yararlanan Türk vatandaşı olan Altmış ve Üstü Bireylerden alınacak ücret bedeli                                                    %50 indirimli

olarak yararlandırılmasına dair  maddelerin uygunluğuna ve bahsi geçen  tarifelerin kurum gelir tarife cetveline eklenmesine, Meclisimizce katılanların oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/41

Gündem 4 : 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Yetki ve İmtiyazları başlıklı 15.maddesinin (i) bendi uyarınca, belediyelere bağışları kabul etme yetkisi tanınmış olup, anılan yetki çerçevesinde, hibe olarak  03.01.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen , Ayvacık/1071 Ticaret Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tamamen belediyemizin varlığı olan şirket haline gelmiştir.

Belediyemizin bahse konu şirketinin, ödeme ve yatırımlarını daha rahat bir şekilde finanse edebilmesinin temini bakımından  anılan Kanun’un  Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı  18. Maddesinin (i) bendi ile öngörülen “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek”) yolundaki hüküm uyarınca, şirket  sermayesinin arttırılması kapsamında, Mülkiyeti Küçükkuyu Belediyesi Tüzel kişiliğine ait Mıhlı Mahallesi, Kültür Sokak, i17d18d4c pafta, 283 ada, 11 parsel de bulunan 429 m2 lik taşınmazın Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine değerinin tespit ettirilmesine müteakip ayni sermaye olarak verilmesi ile ilgili iş ve işlemler için   Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce Meclis Üyelerinden  A**** İ***** G***** ve Ö**** D****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu  ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/42

Gündem 5 : Fen İşleri Müdürlüğünün 23.07.2018 tarih ve 2416 sayılı teklif yazısı ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi,  Sahil  Mahallesi, Orta Mahalle  Mevkii, i17d23a1a  pafta, 291 ada, 14 parselde Kadir YILMAZ adına kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan 28676,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis Üyelerinden  Adnan İsmail Gündüz ve Ö**** D****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu  ile karar verildi.

291 ada 14 parsel 1 1000 ölçekli mevcut uygulama imar planı (1)

291 ada14 parsel 1 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği