2018  MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.03.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

KARAR NO: 2018/ 14

Gündem 1: 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. maddesinde “Belediyelerin, Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğu…”ve aynı  kanunun   15. maddesinin (f)  bendi ile “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.”hükmü ile   toplu taşıma yapmak Belediyenin Yetki ve İmtiyazları içinde sayılmıştır. Belediyemiz bünyesinde kullanılan toplu taşıma araçları eski ve yıpranmış olduğundan, sık sık arızalanarak iş kaybına yol açmakta maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile de İdaremize olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu araçlar, halen Küçükkuyu-Edremit güzergahında Beldemiz sakinlerine toplu taşıma hizmeti vermesi yanında, sivil toplum kuruluşları, öğrenci, sporcu ve talep edildiğinde okulların gezi turlarında ve Belediyemiz hizmetlerinin şehirlerarası seyahatler gerektiren hallerinde kullanılmaktadır. Belediyemiz araçları ile verilen bu toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak, ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın hız (yolculuk süresi), çevre, konfor, güvenilirlik, güvenlik ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet kalitesini, kamu yararına yönelik olarak yükseltmek için midibüs tarzında en az 17+1 kişilik araca ihtiyaç duyulmakta olup;  237 sayılı Taşıt Kanununun “(Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 – 5234/4 md.)Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.)”hükmü gereği 1 adet 17+1 kişilik araç alınması teklifinin uygunluğuna; Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 15

Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce  06.12.2017 tarih ve 2017/58  sayılı kararı ile Belediyemizin 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Birimine ait gelir tarife cetveli altında alınan su bedellerine ait ücret tarifesine ek olarak: 5393 sayılı Belediye Kanununun  Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları  başlıklı Madde 15  (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) “Belediye ve bağlı idareler, Meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1)”hükmü ile  05.12.2017 tarih ve 30261sayılı  Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86. Maddesinde  “5393 sayılı Kanuna aşağıdaki eklenen EK MADDE 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez.” hükmü gereği Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanacak ücret tarifesinin

 

 

0 – 9999 M3 SU ÜCRETİ (EĞİTİM KURUMLARINA, YURTLARA, OKUL PANSİYONLARINA VE HASTANELERE)  

1,60

 

TL

FOSEPTİĞİNİ MERKEZİ FOSEPTİK VE  KANALİZASYONA  BAĞLAYAN (EĞİTİM KURUMLARINA, YURTLARA, OKUL PANSİYONLARINA VE HASTANELERE ) ABONELERİN KULLANDIKLARI SU BEDELİ KADAR ATIKSU BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ  

 

1,60

 

 

TL

olarak Gelir Tarife cetveline ek madde olarak eklenmesine ve kurumlara ek tarife cetveli üzerinden ücret tarifesinin uygulanmasına Meclis üyelerinden H**** A**** ve A.İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 16

 

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.03.2018 tarih ve 0653 sayılı teklif yazısı ile İlgilisi B***** A**** tarafından verilen 26.02.2018 tarih ve 0429 sayılı dilekçesinde, Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c4d pafta, 244 ada, 11 parselde bulunan 466.83 m2  yüzölçümlü  arsanın Küçükkuyu Belediyesi’ne ait 2050/46683 hissenin tarafına satış talebi;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e ) bendi  gereğince Meclisimizce değerlendirilmiş olup; söz konusu taşınmazın  satışının   uygunluğuna ve  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine istinaden ihdasen  veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin  bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclis üyelerinden H**** A****  ve A.İ***** G****’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 17

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.03.2018  tarih ve 0654 sayılı teklif yazısı ile İlgilisi Y**** K******** tarafından verilen 20.02.2018 tarih ve 0370 sayılı dilekçesinde, Beldemiz Gökçetepe  Mahallesi, i17d18d4d pafta, 133 ada, 105 parselde bulunan 192.39 m2  yüzölçümlü  arsanın Küçükkuyu Belediyesine ait 36/829 hissenin tarafına satış talebi;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e ) bendi  gereğince Meclisimizce değerlendirilmiş olup; söz konusu taşınmazın satışının   uygunluğuna ve  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine istinaden ihdasen  veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin  bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclis üyelerinden H**** A**** ve A.İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.