2019  MART  AYI  MECLİS KARARLARI İLANI

0
387

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.03.2019 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019/ 10

Gündem 1: 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (L) bendi gereği Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro için yıl itibariyle kazanılan bir üst dereceye geçirilebilmesi amacıyla  (III) sayılı memur Dolu Kadro değişikliği Cetvelinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/ 11

Gündem 2: Belediyemiz Garaj Amirliği bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makineleri ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak diğer birimlerimizin hizmetine sunulmakta olup, diğer taraftan beldemiz vatandaşlarına da ihtiyacına göre hizmet vermektedir. Beldemiz ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlardan Garaj Amirliğine yapılan taleplerde; tıbbi müdahale gerektirmeyen ve acil bir sağlık problemi olmayan fakat daha çok doktor kontrolü, fizik tedavi ve buna benzer taleplerinin karşılanmasına yönelik olmak üzere, öncelikle yakın iller olan Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İzmir başta olmak üzere tedavi gördükleri hastanelere gitmek için araç talep edilmektedir. Özellikle yaşlı, sakat ve engelli vatandaşlarımızın tedavi gördükleri hastanelere, yakınları ve refakatçıları ile giderken yapacakları seyahatler esnasında, rahatsız olmamaları ve güvenlik içinde ulaşımlarının sağlanması için; amirliğimiz elinde ki araç listesi de dikkate alındığında, sürücü dahil en fazla on kişilik, dizel yakıtlı, yeterli konfor, güvenlik ve günümüz teknolojileri ile donatılmış, beldemiz ve çevre köy sokaklarında rahatlıkla manevra yapabilecek bir adet araca ihtiyaç duyulmaktadır. 237 sayılı Taşıt Kanununun Madde 10 – (Değişik: 17/9/2004 – 5234/4 md.)Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) “Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.”) hükmü doğrultusunda DMO ( Devlet Malzeme Ofisinden)’den Kurumumuzun ihtiyacı olan bir adet araç alımının yapılmasının uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.