2019 YILI EKİM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
401

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.10.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019 /59

Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediyesi 2020 Mali yılı Bütçe raporu Belediyemizin stratejik ve performans programına uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak 15.08.2019 tarihinde Başkanlık Makamına tevdi edilmiştir. Belediye Encümenince 29.08.2019 tarih ve 2019/106 sayılı Kararı ile yasal süresi içinde incelenen ve 19.09.2019 tarih ve 2019/122 sayılı Encümen Kararı ile Meclisimize sunulan Küçükkuyu Belediyesi 2020 mali yılı Hazırlık, 2021 – 2022 mali yılları Taslak Bütçe Raporunun, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon tarafından hazırlanacak olan 2020 mali yılı Bütçe Raporunun, 09.10.2019 tarih, saat:15.00 da yapılacak olan Meclis toplantısında görüşülmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/60

Gündem 2: 5393 sayılı Belediye kanununun 77.maddesi ile 09/10/2005 tarih ve 25961 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım yönetmeliği hükmü gereği Küçükkuyu Belediye sınırları içerisinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan yönetmelik gereği Belde halkının belediye çalışmalarına katılmasına yönelik olarak hazırlanmış olan ve 01.11.2017 tarih ve 2017/54 sayılı Meclis Kararı ile protokole bağlanan Küçükkuyu Belediyesi ile Küçükkuyu Belediyesi hayvan bakım evinde gönüllü olarak çalışmak isteyen vatandaşlar arasında sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı hakkında imzalanan protokolün yasal süresi bitmiş olup, konu ile ilgili sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı gibi konularda gönüllü olarak destek verecek kurum, kuruluş, dernek ve özel kişilerle işbirliği protokolü ve taahhütnamenin yapılmasına; Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /61

Gündem 3: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08/08/2019 tarih ve E18849 sayılı yazısına istinaden 25.09.2019 tarih ve 2019/2491 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Bölgemizde imar uygulaması yapılabilmesi için, Küçükkuyu Belediyesi Belediye Meclisince 06/03/2007 tarih 2007/26- 21/10/2008 tarih ve 2008/73 sayılı Meclis Kararları ile 2 etap halinde onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının; birleştirilmesi ve yine Belediye Meclisimizce onaylanan (ilave,tadilat ve mevzii vb.) planların dijital ortama aktarılarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine ve Komisyon tarafından hazırlanacak olan Raporun, 09.10.2019 tarih, saat:15.00 da yapılacak olan Meclis toplantısında görüşülmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /62

  1. Gündem 4: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08/08/2019 tarih ve E18849 sayılı yazısına istinaden 25.09.2019 tarih ve 2019/2491 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Bölgemizde imar uygulaması yapılabilmesi için, Küçükkuyu Belediyesi Belediye Meclisince 20/06/2003 tarih ve 2003/24 – 04/05/2007 tarih ve 2007/48 sayılı Meclis Kararları ile 2 etap halinde onaylanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının; İller Bankasınca onaylanan 1/1000 ölçekli halihazır harita ve üzerine işli 1/1000 ölçekli kıyı kenar paftalarının altlık kullanılarak birleştirilmesi, ve yine Belediye Meclisimizce onaylanan (ilave,tadilat vb) planların dijital ortama aktarılarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine ve Komisyon tarafından hazırlanacak olan Raporun, 09.10.2019 tarih, saat:15.00 da yapılacak olan Meclis toplantısında görüşülmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi