2020 YILI HAZİRAN AYI 22.06.2020 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
450

2020 YILI HAZİRAN AYI 22.06.2020 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2020/14

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümene Üye seçimi konulu  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin  b) fıkrasında   “… Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üyeden oluşur. ” yolundaki hüküm uyarınca, belediye encümen üyelerinin bir yıllık süre ile sınırlı olmak üzere,  seçimlerinin yapılması gerekmekte ise de küresel düzeyde ülkeler arasında  yaygın, yeni tip Covid-19 Korona Virüs salgını sebebiyle, 26.03.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü E.5887 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile virüsle mücadele konusunda alınacak önlemler kapsamında, Mahalli İdareler Meclislerinin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının da ertelenmesi öngörülmüş olup, anılan önlemler kapsamında yerine getirilmesi istenilen hususlarla ilgili olarak, mahalli idarelerce yürütülecek işlemelere dair Genelge yayınlanmış olunduğundan, anılan Genelgeye uygun olarak,Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.03.2020 tarih ve 3/G sayılı yazısı ile seçimin ertelenmesi gerektiği yolunda Belediyemize bildirimde bulunulmuştur.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün “…Belediye Meclisinin toplanamaması sebebiyle Encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçilmemesi halinde ilk toplantıda seçimlerin yapılması …” yolundaki 27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı Bakanlık görüş yazısında sözü edilen bütün hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle yukarıda seçimlere ilişkin sözü edilen yasal düzenlemeler ile öngörülen esaslar uyarınca, encümen seçimlerinin yapılmasının önündeki fiili ve hukuki engel oluşturan hususlarda göz önünde bulundurularak  Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından 2021 yılı  Nisan Ayı Olağan Meclisinde yapılacak olan seçime kadar  görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** S**** ( 9 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  S***** U***** (9 oy) alarak   Belediye Encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2020/15

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi konulu  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.Maddesi gereği 2020 yılı Nisan Ayı Meclisince yapılması gereken ihtisas komisyon seçimleri ile ilgili  ülkeler arasında  yaygın, yeni tip Covid-19 Korona virüs salgını sebebiyle, 26.03.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü E.5887 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile virüsle mücadele konusunda alınacak önlemler kapsamında, Mahalli İdareler Meclislerinin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının da ertelenmesi öngörülmüş olup, anılan önlemler kapsamında yerine getirilmesi istenilen hususlarla ilgili olarak, mahalli idarelerce yürütülecek işlemelere dair Genelge yayınlanmış olunduğundan, anılan Genelgeye uygun olarak,Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.03.2020 tarih ve 3/G sayılı yazısı ile seçimin ertelenmesi gerektiği yolunda Belediyemize bildirimde bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün “…Belediye Meclisinin toplanamaması sebebiyle Encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçilmemesi halinde ilk toplantıda seçimlerin yapılması …” yolundaki 27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı Bakanlık görüş yazısında sözü edilen bütün hususlar göz önünde bulundurularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince “…Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir …“ hükmü doğrultusunda Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve yine anılan Kanunun “Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.”hükmü gereği yeni Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 2021 yılı  Nisan Ayı  Olağan Meclisinde yapılacak olan seçime kadar  görev yapmak üzere seçilmelerinin uygunluğuna karar verilerek   oylamaya geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlenmesine dair yapılan açık oylama seçimine esas kullanılan oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı.  Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S***** Ş**** ( 12 oy) ve CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S**** Ö*** ( 12 oy)  ve AK Parti Siyasi Parti Grubundan Meclis Üyesi  E**** Y***** (12 oy) alarak Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2020 /16

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna üye seçimi konulu  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.Maddesi gereği 2020 yılı Nisan Ayı Meclisince yapılması gereken ihtisas komisyon seçimleri ile ilgili  ülkeler arasında  yaygın, yeni tip Covid-19 Korona virüs salgını sebebiyle, 26.03.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü E.5887 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile virüsle mücadele konusunda alınacak önlemler kapsamında, Mahalli İdareler Meclislerinin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının da ertelenmesi öngörülmüş olup, anılan önlemler kapsamında yerine getirilmesi istenilen hususlarla ilgili olarak, mahalli idarelerce yürütülecek işlemelere dair Genelge yayınlanmış olunduğundan, anılan Genelgeye uygun olarak,Ayvacık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.03.2020 tarih ve 3/G sayılı yazısı ile seçimin ertelenmesi gerektiği yolunda Belediyemize bildirimde bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün “…Belediye Meclisinin toplanamaması sebebiyle Encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçilmemesi halinde ilk toplantıda seçimlerin yapılması …” yolundaki 27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı Bakanlık görüş yazısında sözü edilen bütün hususlar göz önünde bulundurularak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince “…Belediye Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurulabilir …“ hükmü doğrultusunda Meclisimizce İmar Komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve yine anılan Kanunun “Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.”hükmü gereği yeni İmar  Komisyonu üyelerinin 2021 yılı  Nisan Ayı  Olağan Meclisinde yapılacak olan seçime kadar  görev yapmak üzere seçilmelerinin uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlenmesine dair yapılan açık oylama seçimine esas kullanılan oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 12 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı.  Yapılan oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi S******* T**** G*****  ( 12 oy) ve  CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi V**** Y***** ( 12 oy)  ve  AK Parti .Siyasi Parti Grubundan Meclis Üyesi  F******** Y****  ( 12 oy) alarak İmar Komisyonuna seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2020/17

Gündem 4: Küçükkuyu Belediyesi 2019 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerini inceleme amacıyla Küçükkuyu Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih 2020/01 sayılı kararı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu” yasal süresi içinde çalışmalarını tamamlamış olup, hazırlanan “Denetim Raporu” 09.05.2005 tarih, 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği, Mecliste açık okunarak Meclis üyelerin bilgisine sunuldu.

KARAR NO: 2020 /18

5393 Sayılı Belediye Kanunun Madde 19 “ Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.” hükmü gereği Belediye Başkan Vekili S**** S**** tarafından gündemdeki 5. maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 5:  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2019 yılı  Faaliyet Raporu  konulu  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Madde 41. “…Stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur” denilmekte  olup; ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün “…Meclis toplantılarının ertelenmesi dolayısıyla  bu aylarda görüşülmesi gereken konuların yapılacak ilk toplantıda görüşülerek karara bağlaması …” yolundaki  27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı Bakanlık görüş yazısı  doğrultusunda 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan  Belediyemizin 2019 Faaliyet Raporu; kitapçık halinde Meclis toplantısından önce Meclis Üyelerine dağıtılmış olup; Meclisimizce yapılan görüşmeler sonunda yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek 01.01.2019–31.12.2019 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu Meclisimizce Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2020 /19

Gündem 6: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2019 yılı  Kesin Hesap  konulu  Başkanlık teklifi yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince kurumumuzun 2019 yılı Kesin Hesabı

2019 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI :19.210.577,89 TL (ondokuzmilyon ikiyüzonbinbeşyüzyetmişyedilira seksendokuzkuruş) 

CARİ HARCAMALAR

 01-PERSONEL GİDERLERİ: 7.801.479,34 TL (yedimilyonsekizyüzbirbindörtyüzyetmişdokuzlira otuzdörtkuruş) Meclis üyelerinden Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu. ile kabul edildi.

 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: 2.374.020,25 TL (ikimilyonüçyüzyetmişdörtbinyirmilira yirmibeşkuruş)  Meclis üyelerinden Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: 7.101.663,24 TL (yedimilyonyüzbirbinaltıyüzaltmışüçlira yirmidörtkuruş) Meclis üyelerinden Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

 04- FAİZ GİDERLERİ: 570.455,73 TL (beşyüzyetmişbindörtyüzellibeşlira yetmişüçkuruş)  Meclis üyelerinden Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

05- CARİ TRANSFERLER: 441.533,83 TL (dörtyüzkırkbirbinbeşyüzotuzüçlira seksenüçkuruş)  Meclis üyelerinden Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

 06-YATIRIM HARCAMALARI: 921.425,50 TL (dokuzyüzyirmibirbindörtyüzyirmibeşlira ellikuruş) Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

2019 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI : 16.537.158,82 TL (onaltımilyon beşyüzotuzyedibinyüzellisekizlira seksenikikuruş)

01-VERGİ GELİRLERİ: 4.625.912,61 TL (dörtmilyonaltıyüzyirmibeşbin dokuzyüzonikilira altmışbirkuruş) Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ: 2.547.582,50 TL (ikimilyon beşyüzkırkyedibinbeşyüzseksenikilira ellikuruş)  Meclis üyelerinden Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

04– ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR: 108.790,01 TL (yüzsekizbinyediyüzdoksanlira birkuruş) Meclis üyelerinden Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

05– DİĞER GELİRLER: 9.254.873,70 TL (dokuzmilyonikiyüzellidörtbin sekizyüzyetmişüçlira yetmişkuruş) Meclis Üyeleri F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2020/20

Gündem 7: Fen İşleri  Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve 1396 sayılı  Başkanlık teklifi yazısı 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 4.Maddesinde   Belediyelere Mezarlık alanları ile ilgili görev tevdi edildiği, Madde 20/ 4 -9-10 fıkraları uyarınca  vazifelerin zikredildiği Sari ve Salgın hastalıklardan birinden özel tedbire tabi defin işlemlerini kontrollü yürütebilmek, Hazırdaki Mezarlık yeri kapasitesinin yakın zamanda kapasite aşımına uğrayabileceğinin öngörülmesi gibi gerekçelerle birlikte tüm dünya genelinde ektileri görülen Dünya Sağlık Örgütünce Pandemisi ilan edilen Korona Virüs (Covıd-19) Tedbirleri kapsamında oluşabilecek salgın sebebiyle olası defin işlemlerine yönelik meskun mahal dışı yer ihtiyacından hareketle  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükçetmi Köyü, Karataş Mevkii, İ17D17B2 pafta, 322 Ada, 59 Parsel no’lu Orman Vasıflı 153.498.91m2’lik arazinin yaklaşık 5000 m2’lik ariyet ocağı olarak kullanılmış olan, ağaç bulunmayan ekli belge ve fotoğraflarda belirtilen bölümü olan ve Mezarlık olarak tahsisi istenen saha üzerinde Ayvacık Kaymakamlığı 22.04.2020 tarih E.1113 sayılı yazı eki Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünün 20.04.2020 tarih ve E.819499 sayılı Mezarlık Yeri tahsisi ile ilgili inceleme raporu doğrultusunda Orman Kanununun 16, 17/3 ve 18 Maddesi ve uygulama yönetmelikleri uyarınca İzin İrtifaka Konu edilmesi gerekliliğinden hareketle mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi ve ilgili izin irtifaka konu, yukarıda Mezarlık alanı olarak belirtilen yerde uygunluğu hususunda görüşlerine maruz ilgili kurumlardan Orman Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere alınan; 30.04.2020.tarih ve E336693 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü uygunluk yazısı, 04.05.2020 tarih ve E.8907 sayılı Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Çevresel Etki Değerlendirilmesine dair uygunluk yazısı, 04.05.2020 tarih ve E.8908 sayılı Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Doğal Sit Alanı yönüyle değerlendirilmesine dair uygunluk yazısı,06.05.2020 tarih ve E.330424 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uygunluk yazısı,07.05.2020 KEP tarihli E.9195 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği uygunluk yazısı,08.05.2020 tarih ve E.260917 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü uygunluk yazısı,08.05.2020 tarih ve E.101957 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü uygunluk yazısı,14.05.2020 tarih E.1313907 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü uygunluk yazısı Ayvacık Kaymakamlığı 04.06.2020  tarih E575 sayılı yazı eki Ayvacık İlçe  Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 28.05.2020 tarih ve 5/M sayılı  Kararı uygunluk yazısı alınmış olup, ilgili  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükçetmi Köyü, Karataş Mevkii, İ17D17B2 pafta, 322 Ada, 59 Parsel no’lu Orman Vasıflı 153.498.91m2’lik arazinin yaklaşık 5000 m2’lik ariyet ocağı olarak kullanılmış alanın    Mezarlık alanı olarak  tahsisinin  uygunluğuna ; Orman Genel Müdürlüğüne sunulması  için Ormancılık Büroları tarafından hazırlanacak harita, proje dosyasının hazırlatılarak ikmal edilmesine ; ve konuya dair  yapılacak işlemlerde  Küçükkuyu Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.