2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
384

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.09.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 39

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11/08/2021 tarih ve 1918 sayılı yazısı ile teklif edilen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 2352 sayılı yazısı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan 48 numaralı Harçlar Kanunu Tebliğinde; Belediyelerce 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, belediyeler tarafından elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesine karar verilmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü IV. (Bursa) Bölge Müdürlüğünün 21/04/2021 tarih ve 1219994 sayılı yazısı ile her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin Tapu Müdürlüklerine elektronik ortamda eksiksiz olarak gönderilmesi ile birlikte, İşlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, vatandaş memnuniyetini sağlamak, tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının ve yoğunluğunun azaltılması ve bu belgelerin güvenli elektronik ortamda alınmasını sağlamak üzere Ayvacık (Çanakkale) Tapu Müdürlüğü ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin protokol yapılmasının uygunluğuna ve protokolü imzalamak üzere  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Küçükkuyu Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 40

Gündem 2: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/08/2021 tarih ve 2003 sayılı yazısı ile teklif edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Kanunun 55’inci maddesi ile mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin standartların belirlenmesi, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, sistemlerin koordinasyonunun sağlanması ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verilmesi konularında Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Konu ile ilgili 31.12.2005 tarih,  26040 sayılı (3 üncü Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Muhasebe yönetmeliği, 26.12.2007 tarih 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Maliye Bakanlığının 04.02.2009 tarihli ve 1205 sayılı yazısı ve eki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi  doğrultusunda kamu idareleri tarafından iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması hususunda üst yöneticilerin gerekli tedbirleri alacakları belirtilmiş olup; bu çerçevede, belediyemiz bünyesinde iç kontrol sisteminin tesis edilmesi, ortaya çıkan yasal ve uygulamaya yönelik değişimlere göre yenilenmesi ve iç kontrol uyum eylem planının geliştirilmesi hususlarında etkin rol alacak, ayrıca oluşturulacak yönlendirme ve izleme kuruluna raporlama yapmak üzere, bir iç kontrol çalışma grubunun kurulması önem taşımaktadır. Bu itibarla, çalışmanın bütününde esas alınacak ve yukarıda anılan mevzuatlar çerçevesindeki hususları barındıracak şekilde Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının bir gereği olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek, ekte sunulan şekliyle güncellenmesine dair 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince Teşkilat Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan ve ekte sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğünün  yeni görev ve çalışma yönetmeliği ile organizasyon şemasının uygunluğuna Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 41

Gündem 3: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 2087 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı ve izleyen 2023–2024 Mali Yılları Taslak Bütçe Raporu; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi “…Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek…”ve yine anılan kanunun Bütçenin hazırlanması ve kabulü başlıklı 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısı” başlıklı 24 üncü maddesi ve Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması” başlıklı 27 inci maddesinin 1 inci fıkrası “Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı meclise sunulur.” hükümleri doğrultusunda Belediye Encümenince 12.08.2021 tarih ve 2021/62 sayılı kararı ile yasal süresi içinde incelemeye alınarak 26.08.2021 tarih ve 2021/68 sayılı Kararı ile Meclisimize sunulan Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı ve izleyen  2023–2024 Mali Yılları Taslak Bütçe Raporunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 42

Gündem 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 24.08.2021 tarih ve 2050 sayılı teklif yazısı  ile   Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesinin bir kısmı için yapılması planlanan “Sokak Sağlıklaştırma Proje” başvurusunun  değerlendirilebilmesi için 24.05.2021 tarih ve 18088 sayılı İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğünün yazısında bilgi ve belgelerle birlikte meclis kararı alınması istenilmiş olup; Konuya dair Belediyemiz İmar sahası içerisinde bulunan ve ekli imar planında gösterilen Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi üzerinde 200m uzunluğundaki yol güzergahına cephe veren çift taraflı yapıları kapsayan “Küçükkuyu Sokak Sağlıklaştırma” işi ile  ilgili çalışma alnında kalan tüm yapıların  yapı sahiplerinden alınması gereken izinlerle ilgili  iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılmasına ve bu hususta Belediye Başkanı C***** B*****’a   yetki verilmesine   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi