2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
390

2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.03.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/16

Gündem 1: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.02.2021 tarih ve 2021/0394 sayılı teklif yazısı ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir…”hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, Sosyal yardım yapılmasına, yapılacak yardımın miktarının belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması  ve toplu sözleşme metni imzalaması için Belediye Meclisi’nce Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince 01.03.2021 – 31.12.2021 arasında geçerli olan 5. Toplusözleşme Dönemine yönelik kalan sürede sözleşme yapmak üzere Küçükkuyu  Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/17

Gündem 2: Fen İşleri Müdürlüğünün 24.02.2021 tarih ve 2021/0429 sayılı teklif yazısı ile Beldemize ait imar planları Çanakkale İdare Mahkemesinin E:2018/1230 ve K:2019/743 nolu kararı gereği iptal edilmiştir. Belediyemizce yeni imar planı yapım çalışmasına ivedilikle başlanmış olup, imara esas Jeolojik etüt çalışması yaptırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylatılmıştır. Alınması gereken kurum ve kuruluş görüşleri Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hariç olmak üzere alınmıştır. Belediyemiz imar planlarının iptal edilmesinden dolayı Belde halkımız uzun bir süredir mağduriyet yaşamakta olup; bu mağduriyetin acilen giderilebilmesi kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapım çalışmaların uzun süreceği düşünülerek ve belde halkının mağduriyetinin de acilen giderilebilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun GEÇİCİ MADDE:6 (Ek:04.07.2019-7181/21.Mad.) sinde belirtilen  “19/07/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planı veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir” ibaresi dikkate alınarak imar planının öncelikle 19.07.2005 tarihi öncesi onaylı plan sınırı göz önüne alınarak etaplı şekilde hazırlanması ile ilgili Meclisimizce AK Parti Meclis Üyelerinden Fahrettin YIĞIN, Muhittin POLİS, Erbay YILMAZ ve Emine ÜNAL’ın Muhalefet şerhi olarak “Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş almak şartıyla kabul, CHP Meclis Üyelerinden Seher SÖZEN, Sadettin Tolga GÜNENÇ, Selçuk ŞAHİN, Vedat YALÇIN, Selim ÖNEY, Soydan UĞURLU, Hasan TOP 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun GEÇİCİ MADDE:6 (Ek:04.07.2019-7181/21.Mad.) sinde belirtilen  “19/07/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planı veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir” ibaresi dikkate alınarak kanun kapsamında görüşe ihtiyaç bulunmayan alanlarda 19.07.2005 tarihi öncesi onaylı plan sınırı göz önüne alınarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapım çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş alınmadan etaplı şekilde hazırlanmasının uygunluğuna ve konu ile ilgili imar planı müellifine bilgi verilmesine  oy çokluğu ile karar verildi.