2023 YILI EYLÜL AYI 04.09.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI.

0
221

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.09.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR. 

KARAR NO: 2023/66

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.08.2023 tarih ve 9824 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı ve izleyen 2025–2026 Mali Yılları Taslak Bütçe Raporu; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi “…Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek…”ve yine anılan kanunun Bütçenin hazırlanması ve kabulü başlıklı 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısı” başlıklı 24 üncü maddesi ile Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması” başlıklı 27 inci maddesinin 1 inci fıkrası “Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı meclise sunulur.” hükümleri doğrultusunda Belediye Encümenince 17.08.2023 tarih ve 2023/198 sayılı kararı ile yasal süresi içinde incelemeye alınarak 31.08.2023 tarih ve 2023/206 sayılı Encümen Kararı ile Meclisimize sunulan Küçükkuyu Belediyesi 2024 Mali yılı ve izleyen 2025–2026 Mali Yılları Taslak Bütçe tasarısının incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/67

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.08.2023  tarih ve 9790 sayılı yazısı ile teklif edilen  22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (l) bendi gereği; Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro için yıl itibariyle kazanılan bir üst dereceye geçirilebilmesi ve memur kadro durum güncellenmesine dair (III) sayılı Dolu Kadro Cetveli değişikliğinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/68

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2023 tarih ve 9770 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 07.08.2023 tarihli toplantısında 2023/60 sayılı karara bağlanarak İmar Komisyonuna havale edilen Beldemiz, Küçükkuyu kent bütününe yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak, askı ve itiraz süreçleri tamamlanarak kesinleşen ve Mekansal Planlar Yönetmeliği kapsamında Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderilen planlar ile ilgili Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı cevabi yazısı ve eki rapor ile rapora yönelik Plan Müellifinin değerlendirme raporu doğrultusunda; ilgili müdürlüğün raporunun 1 ve 2. Maddesine istinaden Küçükkuyu sahil şeridine yönelik 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliğine göre kısmı yapılaşma tespitinin yapılması için alınan 09/05/2022 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararına istinaden Küçükkuyu İmar Plan sınırları kapsamındaki sahil şeridine yönelik hazırlanan “Kısmi Yapılaşma Tespiti” çalışması ile ilgili İmar Komisyonunca inceleme sonucu Meclise sunulan 07.08.2023 tarih ve 2023/6 sayılı Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 07/08/2023 tarih ve 60 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen; Küçükkuyu kent bütününe yönelik hazırlanan Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanarak, askı ve itiraz süreçleri tamamlamıştır. Daha sonra kesinleşen planlar Mekansal Planlar Yönetmeliği kapsamında Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı cevabi yazısı ve eki rapor ile rapora yönelik Plan Müellifinin değerlendirme raporu doğrultusunda; ilgili müdürlüğün raporunun 1 ve 2. Maddesine istinaden Küçükkuyu sahil şeridine yönelik 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliğine göre kısmı yapılaşma tespitinin yapılması için 09/05/2022 tarih ve 37 sayılı meclis kararı alınmış olup ilgi meclis kararına istinaden Küçükkuyu İmar Plan sınırları kapsamındaki sahil şeridine yönelik “Kısmi Yapılaşma Tespiti” çalışması İmar komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediyemiz teknik personellerince hazırlanan Kısmi Yapılaşma dosyası ile ilgili Komisyonumuzca yapılan İncelemede;

Küçükkuyu Belediyesi; 27/12/1988 tarih ve 88/35350 1 sayılı kararla resmî gazetede ilan edilerek kurulmuş bir belediyedir. Belediyemiz Çanakkale İli, Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Bucağında,  Küçükkuyu Merkez olmak üzere Adatepe Köyünün Mıhlı ve Beybağları yerleşim yerlerinin iştiraki ile oluşturulmuştur.  Beldenin ilk imar planı, merkez yerleşmeye yönelik olarak 25.06.1990 tarih ve 3/15 sayılı meclis kararı ile gerçekleştirilmiştir.  25/03/1991 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile Yeşilyurt ve Adatepe (Mıhlı) bölgelerine yönelik ilave imar planı yapılmış, onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yine Adatepe, Mıhlı çayı civarlarını kapsayan imar planı çalışmaları 15.06.1992 tarih ve 9/89 sayılı meclis kararıyla, Ilıca Deresi ile Çanakkale Devlet karayolu güneyinde kalan moteller bölgesine ait ilave imar planı çalışmaları ise 17/06/1992 tarih ve 8/103 sayılı meclis kararı onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bugüne gelindiğinde Küçükkuyu yerleşmesinin kıyı bölgesine ilişkin olarak Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında “Kısmi Yapılaşma Kararı’nın olmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen onaylı imar planlarına göre Belediyemizce kısmi yapılaşma tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aşağıdaki tespitler yapılmıştır. Bu inceleme sırasında 11 Temmuz 1992 yılı öncesi yapı ruhsatı ve iskân almış yapılar ile belediye kurulmadan önce diğer kurumlar tarafından verilmiş ruhsat, iskân, 2981 sayılı kanunu kapsamında verilmiş yapı kullanma izin belgeleri, kaim yapı belgeleri ve 15.02.1978 yılında kesinleşmiş kadastro paftalarına işlenmiş olan yapılar ile Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığından alınan 1956. 1958, 1968, 1973, 1975, 1976, 1995 yılı uçuşlarına ilişkin ortofoto paftalarından yararlanılmıştır.

Kıyı Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmeliğe göre, 11 Temmuz 1992 tarihi itibariyle; imar planlarındaki sahil boyunca ilk sırada toplam 59 adet imar adası yer almaktadır. 59 adet imar adası içerisinde yukarıdaki kriterler gözetilerek 34 adet imar adasında %51 üstü yapılaşma olduğu, 22 adetinde %51 altı yapılaşma, 3 adetinde ise %50 yapılaşma oranı mevcut olduğu görülmüştür. Yapılan inceleme ve tespit neticesinde 11 Temmuz 1992 tarihinden önce Küçükkuyu yerleşmesi kapsamında sahil şeridi boyunca yüzde 51 ve daha üstü yapılaşma olduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON KARARI: Hazırlanan kısmi yapılaşma tespiti, Komisyonumuz tarafından da detaylı şekilde incelenmiş olup katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. İşbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 

  

Sadettin Tolga GÜNENÇ         Vedat YALÇIN                 Fahrettin YIĞIN

Başkan                                     Üye                                   Üye

                                            (Katılmadı)