31.08.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
176

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 31.08.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:206

KARAR ÖZETİ: Bütçe

5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2024 Mali Yılı Bütçe tasarısı Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2024 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 2024 yılını izleyen iki yılın (2025–2026) bütçe tahminlerini içeren bütçe,  Encümenimizce 17.08.2023 tarih ve 2023/198 sayılı Encümen Kararı ile yasal süresi içinde incelemeye alınmış olup; yapılan inceleme sonucu 5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”hükmü doğrultusunda; 2024 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 2024 yılını  izleyen iki yılın (2025–2026) bütçesinin değişiklik yapılmadan Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:207

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2023 tarih ve 2023/9771 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, H**** M****** Sokak, No:*/1 adresinde ve tapuda İ17******* pafta, 3** ada, * parselde bulunan S***** P** adına kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak zemin katta balkon büyütmesi ve imalatın üzerine sundurma yapıldığı, ruhsatsız olarak 2.70*2.70 m boyutlarında yardımcı yapı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 22.08.2023 tarih ve 31 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporlarına istinaden (TCKNo:227*********) S***** P**’e toplam 138.350,56 TL (Yüzotuzsekizbinüçyüzellira ellialtıkuruş) para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 113.841,29 TL (Yüzonüçbinsekizyüzkırkbirlira yirmidokuzkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 24.509,27 TL (Yirmidörtbinbeşyüzdokuzlira yirmiyedikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.