BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.02.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:20

KARAR ÖZETİ:Aktarma

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan  0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 336.000,00TL’nin, 0620-038601 Yol Bakım ve Onarım Giderleri koduna 200.000,00TL, 630-013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı koduna 136.000,00TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:21

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Coşkun KILIÇKAYA     :  Mıhlı Mahallesi, Beykent 5.Sokak No:16

Yakup KABAKCIOĞLU :  Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık  2. Sokak No:3

Sadi YOLDAŞ             :  Mıhlı Mahallesi, Beykent 4.Sokak No:1

KARAR NO:22

KARAR ÖZETİ: Genel

Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 11.02.2019 tarih ve E.2382 sayılı Jeotermal Sonuç Bildirimi yazısına istinaden; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre; “Müracaat sahibi, İdarenin tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde, gerçek kişiler için Ek-2, tüzel kişiler için Ek-3’de yer alan taahhütname ve mali yetersizliği içeren belgeleriyle birlikte İdareye teslim etmek zorundadır.  Belgelerin eksiksiz olarak İdareye verilmesinden sonra İdarece en geç onbeş gün içinde Ek-4’e göre düzenlenmiş arama ruhsatı verilir.” hükmü gereğince;Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde ve dışında  tüzel kişiler ve MTA   tarafından yapılan çalışmalarda jeotermal su kaynağı tespit edilmiştir. Son yıllarda ülkemizde enerji çeşitliliğine ihtiyaç duyulmakta olup;Beldemizde turizm sektörü yaz mevsiminde aktif olduğundan  Jeotermal su kaynağının değerlendirilmesi sayesinde gerek sağlık, gerekse belde turizmini 12 ay canlı tutmak adına fayda sağlayacaktır. Bölgede uygun olan alanlarda jeotermal su çalışmalarının yapılması halkın jeotermal sudan faydalanması ve belediyemize gelir sağlaması adına ilgili kuruma jeotermal arama ruhsatı için başvuru işlemlerinin yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

21.02.2019  tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.