21.04.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI

0
275

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.04.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:46
KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.04.2022 tarih ve 2022/1442 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, Ş***** S**** üzerinde ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 1* parselde bulunan F**** B****** adına kayıtlı hisseli parselde ruhsatsız olarak M****** B****** tarafından 8,70 m² x 14,10 m² ebatlarında tek katlı betonarme mesken yapıldığı tespit edilmiş ve 17.02.2022 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre 24.02.2022 tarih ve 19 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:306********) F**** B****** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:47
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.
Fen İşleri Müdürlüğünün 20/04/2022 tarih ve 1444 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Sedat DÖNMEZ: G******** M********, A****** C******, E******* S**** No:* Küçükkuyu
KARAR NO:48
KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2022 tarih ve 1447 sayılı teklif yazısı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.
(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden;
21.04.2022 tarih ve 1448 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebine dayanarak Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen, 0139-09.6.1.01 Yedek Ödenek Bütçe Tertibinden 103.979,18TL’nin ödenek ihtiyacı bulunan 0443-06.5.7.07 Yol Yapım giderleri Bütçe Tertibine, ayrıca ihaleye katılımda kullanılacak olan 0443-03.5.1.04 İlan giderleri koduna 15.000,00TL olmak üzere toplamda 118.979,18 TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:49
KARAR ÖZETİ: İmar Uygulama Etap ve Düzenleme Sınırlarının Belirlenmesi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.04.2022 tarih ve 2022/1443 sayılı teklif yazısı ile Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/1230 Esas ve 2019/743 sayılı kararıyla Küçükkuyu Kent Bütününe yönelik imar planları iptal edilmiştir. Akabinde imar planları yeniden hazırlanmış ve Küçükkuyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanmış ve askı itiraz süreçleri ,tamamlanarak kesinleşmiştir.
Yeni imar planı ve plan notları doğrultusunda, Tarımsal Niteliği Korunacak alanlar ve kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 m mesafe dışında kalan Gelişme alanlarında İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında bütünlük arz edecek şekilde imar uygulaması yapılacak alanlar ve bu alanların Ortalama Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOP) belirlenmiştir.
Uygulama Etapları ve Ortalama DOP Oranları:
1 Nolu Düzenleme Alanı : 56759 m 2 DOP : % 41 (Mıhlı Mahallesi)
2 Nolu Düzenleme Alanı : 8025 m 2 DOP : % 44 (Mıhlı Mahallesi)
3 Nolu Düzenleme Alanı : 12813 m 2 DOP : % 37 (Mıhlı Mahallesi)
4 Nolu Düzenleme Alanı : 6722 m 2 DOP : % 39 (Mıhlı Mahallesi)
5 Nolu Düzenleme Alanı : 24838 m 2 DOP : % 43 (Mıhlı Mahallesi)
6 Nolu Düzenleme Alanı : 8129 m 2 DOP : % 37 (Mıhlı Mahallesi)
7 Nolu Düzenleme Alanı : 23199 m 2 DOP : % 36 (Gökçetepe Mahallesi)
8 Nolu Düzenleme Alanı : 9859 m 2 DOP : % 32 (Mıhlı Mahallesi)
9 Nolu Düzenleme Alanı : 8824 m 2 DOP : % 32 (Mıhlı Mahallesi)
Bu kapsamda; Küçükkuyu Uygulama İmar Planının tatbikine yönelik, 18. Madde imar uygulaması yapılacak alanlar ve düzenleme sınırları belirlemiştir. Düzenleme yapılacak etaplarda zorunlu durumlarda düzenleme sınırının değişmesi durumunda ortalama DOP’ a aykırı düzenleme sınırı geçirilemez.
Ayrıca; 18. Madde imar uygulaması yapılacak alanların dışında kalan alanlarda parsel bazında 15 ve 16 madde uygulamalarının yapılmasında müdürlüğümüzce İmar Kanunun 15. Maddesi 4. Bendi kapsamında uygun bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen 18. Madde imar uygulaması yapılacak etaplar, düzenleme sınırları, ortalama DOP oranlarıyla birlikte ve bu alanlar dışında kalan alanlara yönelik parsel bazında imar uygulaması yapılabilmesi yönünden teklif edilen konu Encümenimizce incelenmiş olup; Plan notlarının yapı nizamları bölümünde Bu imar planı sınırlarında kalan alanlardaki imar uygulaması, parselasyon ve 18. Madde uygulama işlemleri belli bir bütünlük taşıyacak şekilde etaplar halinde yapılabilir. Etap sınırlarını belirlemeye belediyesi yetkilidir şeklinde olup 18. Madde imar uygulaması yapılacak alanların tespit edilerek Düzenleme sınırlarının ve ortalama DOP miktarları belirlenmiş olduğu görülmüş olup 18. Madde İmar Uygulaması alanlarına yönelik etap, etap sınırlarının ve ortalama DOP miktarlarının uygun olduğuna 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinin 4. bendinde “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz hükmüne göre; 18.Madde İmar Uygulama Sınırı belirlenen alanlar dışındaki meskun alanlar ve imar uygulaması görmüş alanlarda parsel bazında uygulamaların İmar Kanunun 15 maddesine göre yapılmasına ve 16 maddesine göre onaylanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

21.04.2022 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.