23.02.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
154

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.2.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 23.02.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:28
KARAR ÖZETİ: 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü
08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Belediyemiz tarafından 12.Mart.2017 Pazar günü etkinlikler ( konser, eğlence vb.) düzenlenmesine, günün anlam ve önemini belirtecek konuşmalar yapılması için konuşmacıların davet edilmesine, davet edilen misafirlerin ulaşım ve yemek bedellerinin karşılanmasına, bayanlara hediyeler verilmesine, ikramda bulunulmasına ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:29
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah.Sarmaşık 1. Sok., No:5 ‘de Üzeyir KÖSE adına kayıtlı bina ile ilgili 17/02/2017 tarih ve 20170165 sayılı dilekçesi Encümenimizce değerlendirilmiş olup,foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:30
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mehmet Fuat ATALAY : Sahil Mahallesi,Deniz 1 Sok. No:6
Mücahit YAVUZ: Gökçetepe Mahallesi,Gökçetepe 1 Cad. No:41
İbrahim ÖZPEK : Gökçetepe Mah. Halilefendi Cad. No:37
Ahmet UÇAR: Gökçetepe Mah. Halilefendi 1.Sokak No:3
KARAR NO:31
KARAR ÖZETİ:İfraz ,tevhid ,yola terk
Kadastro Müdürlüğü’nün 20/02/2017 tarih ve 408638 kayıt sayılı yazısına istinaden; 15/02/2017 tarih ve 20170416 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamına teklif yazısı ile Çanakkale Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 20/02/2017 tarih ve 408638 sayılı yazısında belirtilen uyuşmazlıkların giderilmesi doğrultusunda Belediye Encümeninin almış olduğu 22/12/2016 tarih ve 204 karar nolu Encümen Kararının iptal edilerek; sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Beldemiz sınırları içerisinde tapuda ; Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 220 ada, 4 ve 12 parseller için tevhiden yolaterk ve ifraz uygulama dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d23a1b Pafta imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olduğu Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 220 ada, 4 parsel arsa vasıflı Hasan Basri DÜNDAR‘a ait taşınmaz ve i17d23a1b Pafta, 220 ada, 12 parsel Hasan Basri DÜNDAR’a kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhit edilmesinden oluşacak A nolu parselin bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın C nolu tam imar parseli ve B nolu artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:32
KARAR ÖZETİ:İmar para cezası 3194/42 Mad.
Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi No:49 adresinde , tapuda İ17D23A1A pafta , 293 Ada , 6 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapı için 3194 sayılı İmar Kanununun 21.Maddesine göre 23.01.2017 tarih ve 20170215 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün vermiş olduğu iznin dışına çıkıldığı görüldüğünden yapılan kontroller sonucunda,Belediyemiz Fen işleri Elemanları tarafından 21.02.2017 tarih ve 03 Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden imar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi Nazife IRMAK’a 1.304.80 TL. para cezası verilmesi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

.