23.05.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
78

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.05.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

   

 

KARAR NO: 71

KARAR ÖZETİ: 2024 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.05.2024 tarih ve 15452 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34. Maddesi “…Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek…”, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi “(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir… (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur…” şeklindeki ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve 02.10.2023 tarih ve 2023/69 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2024 Mali Yılı Bütçesi; 2024 yılı Ocak ayında açıklanan yüksek ücret artışından kaynaklı artan personel giderleri sebebiyle yetersiz kalmış ve şirket personellerine yapılan harcamanın muhasebeleştirildiği 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodunda ödenek yetersizliği hususu doğduğundan; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan ve Taşeron Personelin Maaş ödemeleri için oluşturulan 2024 yılı Ek Bütçe tasarısı ve eki cetvellerinin incelenmesine, inceleme sonucunun Belediye  Meclisine sunulmak üzere  karara bağlanmasına;  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 72

KARAR ÖZETİ: Pazar yeri tezgah tahsisi

Zabıta Amirliğinin 21.05.2024 tarih ve 15493 sayılı  yazısı ile  teklif edilen  12.07.2012 tarih 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında  Yönetmeliğin 27. Maddesinin (c) bendi “Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç kez veya bir takvim yılında sekiz kez kullanmayanlarınfesih talebine Belediye Encümenince karar verilir. “  hükmü gereği  12.08.2021 tarih ve 63 sayılı Encümen kararı ile Küçükkuyu  Sahil Mahallesi, Kazım Karabekir 1. Cadde üzerine kurulan halk pazarında; 5 metre tezgâh tahsis edilmiş olan H**** H****** A**** isimli şahsın halk pazarına 3 hafta üst üste mazeretsiz gelmediği Zabıta Amirliği personelince tespit edilerek konu ile ilgili tutanak tanzim edilmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, H**** H****** A**** isimli şahsın 5 metre tezgâh tahsis yerinin anılan yönetmeliğin ilgili maddesi gereği    iptal edilmesinin uygunluğuna ve  iptal işlemi sonrasında boşa çıkan 5 metre yerin  29.04.2024 tarih ve 2806 sayılı dilekçe ve eki evraklar ile kuruma başvuru yapan (TCKNo:150********) A****** Ö**** isimli şahsa tahsis edilmesine  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 73

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 22.05.2024 tarih ve 15512 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

A*** B******: Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, C********* Caddesi, No:**

KARAR NO: 74

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 22.05.2024 tarih ve 15517 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuza başvuruda bulunan aşağıda ismi ve açık adresi belirtilen malik sahibinin bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturasına eklenerek tahsil edilmesine dair talep; Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde mevcut vidanjör motorunun çekim esnasında depo içerisinde bulunan atıklar sebebiyle aşırı zorlanması, belirtilen adreslere ulaşımın zorluğu ve beraberinde yaşanacak zaman kaybıda göz önüne alınarak; ilgilinin vidanjör çekim talebinin uygun görülmediğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

E**** Ö*****: Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Ç******** Caddesi, I****** Sokak, No:*

KARAR NO: 75

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2024 tarih ve 15532 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi mevkii, i17d23a1b pafta, 210 ada, 38 parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi Mehmet ERBAŞ tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı  ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve ekli durum haritasında gösterilen Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi mevkii, i17d23a1b pafta, 210 ada, 38 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y1) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın,  3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 76

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 20.05.2024 tarih ve 15488 sayılı yazısı ile teklif edilen, Beldemiz Mıhlı Mahallesi, 222 ada, 16 parselin güney cephesinde bulunan ve kroki üzerinde Akgün Albayrak Caddesi cephesinin doğusundan başlayarak batıya doğru uzanan 17 metrelik alanının belediyemize gelir sağlaması amacıyla ATM alanı olarak kiralanmasına dair teklif edilen yer ile ilgili onaylı imar planı örneği ve kurum görüşleri eksik olduğundan dosyanın eksiklikleri tamamlanmak üzere müdürlüğüne iadesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.