23.09.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

0
260

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  23.09.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:74

KARAR ÖZETİ: 2021 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2021 tarih ve 2208 sayılı yazısı ile   Belediye Meclisimizin  12.10.2020 gün 2020/28 sayılı Kararı ile onaylanan 2021 Mali yılı Yılı  bütçesinde  7326 Sayılı yapılandırma, personel giderleri ve diğer harcama artışları sebepleriyle Eylül Ayı itibariyle bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup; buna karşılık  ödenekler diğer kalemlerden temin edilemediğinden     Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı  37. Maddesi: “Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir…” hükmü gereğince 2021 Mali Yılı Ek Bütçe  talebi  16.09.2021 tarih ve 2021/73 sayılı kararı ile Encümenimizce  incelenmeye alınmış olup;   . yapılan inceleme sonucu ekli listede Ek bütçeye istinaden düzenlenen cetvellerin kaynağının belirtildiği  2.950.000,00TL. tutarındaki ek ödenek talebinin  Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:75

KARAR ÖZETİ: Genel

Garaj Amirliğinin 23.09.2021 tarih ve 2318 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Kırlangıç Sokak, No:3/2 adresinde bulunan (TCKNo:466********) C**** Ö*** tarafından verilen 10.08.2021 tarih ve 0733 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:76

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin   23.09.2021 tarih ve 2314 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20/09/2021 tarih ve E-71068720-754-1759890 sayılı yazı eki İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 05/08/2021 tarih ve 39211891- 270.03.99-3945460/ sayılı yazısı ekindeki Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 29/06/2021 tarihli tutanağına istinaden  Belediyemiz Zabıta Amirliğince 22/09/2021 tarihinde Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Koruk Sokak üzerinde bulunan Şahan Sitesi sakinlerinden H****** K**** isimli şahıs inşaat yasakları döneminde (15 Haziran-15 Eylül) inşaat tadilatı yaptığı tespit edilmiş olup, konuya dair 000081 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Belediye Encümenimizin 27/05/2021 tarih ve 31 sayılı  kararı doğrultusunda; (TCKNo: 224********) H****** K****’ya 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin emre aykırı davranıştan 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(Dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasının uygunluğuna  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:77

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin   23.09.2021 tarih ve 2315 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20/09/2021 tarih ve E-71068720-754-1759890 sayılı yazı eki İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 05/08/2021 tarih ve 39211891- 270.03.99-3945460/ sayılı yazısı ekindeki   Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 29/06/2021 tarihli tutanağına istinaden Belediyemiz Zabıta Amirliğince 22/09/2021 tarihinde Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Koruk Sokak üzerinde bulunan Şahan Sitesi sakinlerinden N***** Ş**** isimli şahıs inşaat yasakları döneminde (15 Haziran-15 Eylül) inşaat tadilatı yaptığı tespit edilmiş olup, 000082 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Belediye Encümenimizin 27/05/2021 tarih ve 31 sayılı  kararı doğrultusunda;  düzenlenen tutanağa istinaden; (TCKNo: 497********) N***** Ş****’e 5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları Kanunun 32. maddesinin emre aykırı davranıştan 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL (Dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasının uygunluğuna  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:78

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.09.2021 tarih ve 2021/2319 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Halide Edip Adıvar Sokak, No:1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C3A pafta, 310 ada, 22 parsel üzerinde F**** Ö*** adına kayıtlı dairenin Mimari projesinde bulunmayan ve bahçeye inmek için yapmış olduğu merdiven ve Bahçe içerisinde ortak kullanım alanına kat maliklerinin izni alınmadan dökülmüş olan beton şikayete konu olmuştur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.08.2021 tarih ve 1545745 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda mimari projesine aykırı yapılan alan 16.09.2021 tarih ve 11 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” hükmü gereği  söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:499********) F**** Ö***’e 5.352,15TL.(Beşbinüçyüzelliikilira onbeşkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:79

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.09.2021 tarih ve 2021/2320  sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Kızılsu 5.Sokak No:2 C Blokta bulunan; tapuda İ17D18C4D pafta, 205 ada, 18 parsel üzerinde Z***** I***’a ait Mimari Projesine aykırı ve çekme mesafeleri içinde komşu duvarına bitişik 2,10 mt x 1,50 mt ebatlarında müştemilat ve dairenin çatı terasında ise mimari projesinde bulunmayan açık alan olarak gözüken toplamda 40.35m2’lik bir alanın üstünü pergole ve etrafını cam ile kapattığı toplamda 43,50 m2 CİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda 05.08.2021 tarih ve 09 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir olup;  verilen bir aylık süre sonunda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontrollerde kaçak yapı eski haline getirilmediğinden;3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:413********) Nolu Z**** I*** hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:80

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.09.2021 tarih ve 2021/2321 sayılı teklif yazısı ile;  Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Yazgı 1.Sokak No:1 H Blokta bulunan; tapuda İ17D18D3D pafta, 325 ada, 5 parsel üzerinde S***** E****** adına kayıtlı ters dubleks dairenin girişinde balkon kısmının uzatılarak üzerine pergole yapıldığı 03.09.2021 tarih ve 2104471840 sayılı CİMER şikayetine konu olmuştur. Mimari projesine aykırı yapılmış olan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 16.09.2021 tarih ve 13 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” hükmü gereği  söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:400********) S***** E******’e 3.304,10 TL.(Üçbinüçyüzdörlira onkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:81

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.09.2021 tarih ve 2021/2322 sayılı teklif yazısı ile;  Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi No:109- C adresinde bulunan; tapuda İ17D18D4B pafta, 251 ada, 3 parsel üzerinde A*** Ö***** adına kayıtlı dairenin teras katında yapılan Mimari projesinde bulunmayan pergole CİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 16.09.2021 tarih ve 12 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” hükmü gereği  söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:307********) A*** Ö*****’e 41.393,96 TL.(Kırkbirbinüçyüzdoksanüçlira doksanaltıkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

23.09.2021 tarihli Encümen 8 adet karardan ibarettir.