24.11.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
125

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.11.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:241

Belediyemiz Encümeni 24.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 07.11.2021 tarih ve 2022/3999 sayılı   yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde oluşan   geri dönüşebilir atıkların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin  (g) bendi “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” Hükmüne  istinaden, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Belediye  sınırları içinde oluşan   geri dönüşebilir atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve  depolanmasına yönelik evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işinin  Kurumumuza gelir sağlanması açısından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre  hazırlanacak şartnameye bağlanarak  ihale ile verilmesinin uygunluğuna Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:242

Belediyemiz Encümeni 24.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: İfraz-Düzeltme

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2022 tarih ve 2022/4217 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, G******** M********, T*** M******** mevkii, i17****** pafta, 1** ada, 7* parsel ile ilgili Belediye  Encümenince 06/10/2022 tarih ve 205  karar numarası ile alınan kararda ifrazı sonucu ile oluşacak parselin vasfı  sehven hatalı   yazıldığından  alınan Encümen Kararının iptal edilmesine  ve  Beldemiz G******** M********, T*** M******** mevkii,  i17****** pafta, 1** ada, 7* parselin  onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olan ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen A ve B (şuyulu) olarak iki parsele ifraz edilmesinin oluşacak 1** ada, B parselin 7* parsel ile tevhit şartı getirilmesinin,  3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre onanmasının  uygunluğuna    Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:243

Belediyemiz Encümeni 24.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-Düzeltme

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  23.11.2022 tarih ve 2022/4218 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, G******** M********,  P********** mevkii i17******, i17****** pafta, 2** ada, 1* parsel ile ilgili   Belediye  Encümenince 15/09/2022 tarih ve 190 karar numarası ile alınan kararda bedelsiz terk sonucu ile oluşacak parselin vasfı  sehven hatalı   yazıldığından  alınan Encümen Kararının iptal edilmesine  ve Beldemiz G******** M********,  P********** mevkii i17******, i17****** pafta, 2** ada, 1* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olan ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK olarak gösterilen imar yolunda kalan alan, Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak  tescilinden oluşan yola terk dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16. Maddesine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:244

Belediyemiz Encümeni 24.11.2022 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2022 tarih ve 2022/4219 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, B****** m*****, i17****** pafta, 1** ada, * parsel  numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK-1 TERK-1 olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz  terki ile  kalan parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan yola terk dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı  imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna (ilgisi nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesine istinaden  Encümen üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ konunun görüşülmesine katılmamış olup,)  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

24.11.2022 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.