26.08.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
269

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.08.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:68

Belediyemiz Encümeni 26.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı..

KARAR ÖZETİ: Bütçe

5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısı Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısı  ve 2022 yılını  izleyen iki yılın  ( 2023–2024 ) bütçe tahminlerini içeren bütçe,  Encümenimizce 12.08.2021 tarih ve 2021/62 sayılı Encümen Kararı ile yasal süresi içinde incelemeye alınmış olup; yapılan inceleme sonucu 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 2022 yılını  izleyen iki yılın  ( 2023–2024 ) bütçesinin değişiklik yapılmadan Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:69

Belediyemiz Encümeni 26.08.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 26.08.2021 tarih ve 2077 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi ,Pelikan Sokak, Kıyı kenarda bulunan; tapuda İ17D22B1C pafta, 342 ada, 10 parsel kayıtlı taşınmaz üzerinde A**** G**** E**** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ve Kıyı kenar içerisinde bulunan yapı CİMER şikayetine konu olmuştur.  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda yapı (yardımcı müştemilat) 23.08.2021 tarih ve 10 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıklara 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (TCKNo:117********)A**** G**** E****’a 13.529.24 TL. (Onüçbinbeşyüzyirmidokuzlira yirmidörtkuruş) para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

26.08.2021 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.