28.07.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
231

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.07.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:122

KARAR ÖZETİ: İhdas ve Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 2022/2695 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, V*************  mevkii, i17****** pafta, A Nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, arsa niteliği ile kadastral yoldan ihdas edilmesine, 5** ada 1* nolu parselin imar yolunda kalan kısmının yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına, ihdas sonucu oluşan A parsel ile terk sonucu oluşan 1* nolu parselin B parsel olarak birleştirilmesine, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:123

KARAR ÖZETİ: İhdas ve Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 2022/2696 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********,  B*******  mevkii, i17****** pafta, A Nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, arsa niteliği ile kadastral yoldan ihdas edilmesine, 3** ada * nolu parselin imar yolunda kalan kısmının yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına, ihdas sonucu oluşan A parsel ile terk sonucu oluşan * nolu parselin B parsel olarak birleştirilmesine, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:124

KARAR ÖZETİ: İhdas

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 2022/2697 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Y******** M********, K**********  mevkii, i17****** pafta, A Nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında küçük sanayi sitesi alanında kalmakta olup, arsa niteliği ile kadastral yoldan ihdas edilmesine, ihdas sonucu oluşan A parsel ile 1** ada 5* nolu parselin B parsel olarak birleştirilmesine, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile   Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine  göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:125

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 2022/2698 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********,  K********* mevkii, i17****** pafta 2** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (15,47 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 543,18 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:126

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 2022/2699 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** M********,  M****** mevkii, i17****** pafta, 1** ada, 2* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (5,12 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 153,78 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:127

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 2022/2692 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, K******* S****, No:* adresinde bulunan Ö**** Ç**** tarafından verilen 22.07.2022 tarihli dilekçe ile Küçükkuyu Beldesi, G******** M********,  K******* S**** O******* Sitesi adresinde bulunan F**** K******( O******* Site Yönetim Başkanı)  tarafından verilen 25.07.2022 tarihli dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:128

KARAR ÖZETİ: 2022 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.07.2022 tarih 2022/2425 ,27.07.2022 tarih ve 2685 sayılı    teklif yazıları ile  Belediye Meclisimizin  2021/44 sayılı Kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesinde; 2022 yılı Ocak ayında açıklanan yüksek ücret artışından kaynaklı artan personel giderleri, elektrik tüketim bedellerinde ve akaryakıt kalemlerinde ülkenin ekonomik durumundan ötürü meydana gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup; Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  yazıları ile planlanan yatırım için düzenleyecekleri ihale hazırlığına ödenek taleplerinin de ilave edilerek ;   Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı  37. Maddesi: “Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir…” hükmü gereğince, 07.07.2022 tarih ve 2022/96 sayılı kararı ile Encümenimizce  incelenmeye alınan ve 27.07.2022 tarih ve 2685 sayılı teklif yazıları ile ilgili Birim Müdürlüklerinden gelen talepler de değerlendirilerek 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi ödenek talepleri    incelenmiş olup;  2022 yılı Ek Bütçe tasarısı ile ilgili ekli liste  cetvellerinde  detaylarının belirtildiği  10.500.000,00TL tutarındaki ek ödenek talebinin  Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:129

KARAR ÖZETİ: İş Artışı

Fen İşleri Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 2022/2713 sayılı teklif yazısı ile İdaremiz bünyesinde ki araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması maksadı ile gerçekleştirilen, 2021/673894 ihale kayıt numaralı 2022 yılı akaryakıt alım ihalesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 2691 sayılı yazısı ile 2022 yılı sonuna kadar sözleşme bedeli aşılacağı için 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununun 24. maddesi (Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

 Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)

Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
  2. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

            Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.)  gereği söz konusu işte, iş artışının yapılmasının uygunluğuna ek maliyet için bütçenin ilgili kaleminde ödenek aktarılmasına  ve oluşan  iş artışının 2021/673894 ihale kayıt numaralı iş kapsamında aynı yükleniciye yaptırılmasına ve iş artışının yetmeyeceği durumunda Bütçenin ilgili kaleminden ödenek miktarının düzenlenerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

28.07.2022 tarihli Encümen 8 adet karardan ibarettir.