BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.12.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 28.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR NO:276

KARAR ÖZETİ: Sayım Komisyonu Kurulması

Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 449 maddesine istinaden Belediye malı olan taşınmaz mal niteliğindeki arsa,arazi,bina ve sabit tesisler ( Kanunun müşterek ifadesine sunulan yollar,köprüler,meydanlar,parklar,gazinolar,düğün salonu,lokanta gibi gelir getiren tesisler) envanterini çıkarmak demirbaş eşyaları ,mefruşat ,canlı hayvanlar,taşıtlar,iş makinaları, aletlerin sayımına  yapmak ve kıymetleri mal ediniş bedelleri  bilinen  gayrimenkul malların Kıymet Takdirini yaparak kayıtlarımıza  intikallerini sağlamak için Sayım Komisyonunun oluşmasına ve komisyon başkanı Mali İşler Müd. Vk. Nuray SAKALLI’nın başkanlığında, Memur Ferit KADAN ve Memur Mehmet GÜNDÜZ’den oluşmak üzere komisyon kurularak gerekli işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:277

KARAR ÖZETİ: İmha

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ödeneklerin iptali ve devri ile ilgili 39.maddesine istinaden 2017 mali yılı bütçesinin yıl sonunda kullanılmayan fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:278

KARAR ÖZETİ: Genel

Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan Kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarından elde edilen yağların bir kısmının yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere ayrılmasına  ve yine  bir kısımınında  Beldemiz Küçükkuyu’da ikamet etmekte olup;  bulunduğu yerin Muhtarlığı  tarafından Fakirlik Belgesi alan  ihtiyaç sahibi ailelere sosyal Belediyecilik kapsamında  yağ ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:279

KARAR ÖZETİ: Genel

05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı Encümen Kararı ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun eğitimci ( koro şefi ) ve koro müzisyenlerinin ücretlerinin 15 Aralık 2017 tarihinden başlamak ve 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yapılacak harcamaların  bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:280

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mustafa ÇOPUR           : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Dumlupınar Sokak  No:1 (Mazgal Sitesi)

Yusuf Ziya YILDIRIM : Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi No:185

Recep Emin ERTÜRK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi No:181

KARAR NO:281

KARAR ÖZETİ: Genel

Ahmet YEDER Vekili Ali İhsan UYSAL’ın  22/12/2017 tarih ve  20172291 sayılı ve Serhat ANGIN’ın 22/12/2017 tarih ve 20172292 sayılı dilekçelerine istinaden, Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Belediyemize ait kafeterya kullanım amaçlı 6 nolu dükkanın devir işlemlerinin yapılması istenmektedir. Söz konusu taşınmazın kiralama ihalesi 14/07/2016 Perşembe günü yapılmış ve Ahmet YEDER ile 25/07/2016 tarihinde, 01/08/2019 tarihine kadar olmak kaydı ile sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 3. maddesi gereğince (Kiralanan, kiracı dışında bir başkası tarafından kullanılamaz. Kiracının yanına ortak alması, kiracının kendisi ortak dahi olsa bir başka ortaklığa devrinin  akde aykırılık teşkil edeceğini ve sözleşmenin idarece tek taraflı fesh edileceğini kiracı kabul etmiştir. Bu hususların mahkeme huzurunda, belediye zabıta görevlilerinin tutanakları ile ispatını kiracı kabul etmiştir. Kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacaktır. Kiracı kiracılık hakkını, idarenin izni olmadan bir başkasına devredemez ve mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi feshedemez.) kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından, devir alacak isteklide de  ihalenin tüm şartlarının  aranmasına, devir edilecek kafeterya kullanım amaçlı 6 nolu dükkanın  varsa tüm borçlarının ödenip, Ahmet YEDER’in  25/07/2016 tarihinde sözleşme imzalarken vermiş olduğu 25/07/2016 tarih ve 265682 makbuz numaralı 1.425,60 TL tutarındaki kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince idare bütçesine gelir kaydedilerek Ahmet YEDER’in kiracılık hakkının iptal edilmesine, Serhat ANGIN adına kira süresinin 01/01/2018 tarihinden başlatılarak 01/08/2019 tarihine kadar olmak üzere, kira miktarının, kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden alınmasına ve bu bedel üzerinden yeni kiracı Serhat ANGIN tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek sözleşme imzalanmasına ve Serhat ANGIN üzerine Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Belediyemize ait kafeterya kullanım amaçlı 6 nolu dükkanın devir işlemlerinin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

28.12 .2017  tarihli Encümen 6  adet karardan ibarettir.