28.12.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
309

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.12.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:288

KARAR ÖZETİ:  Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 12415 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Makbere mevkii, i17d18d4c pafta, 269 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı  ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen  Gökçetepe Mahallesi, Makbere mevkii, i17d18d4c pafta, 269 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:289

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 12420 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** A******* C******, No:*** adresinde ve tapuda 240 ada, 10 parselde bulunan Ş***** M***** adına kayıtlı A blok 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak zemin kat balkon alanın büyütüldüğü, üzerine sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 25.12.2023 tarih ve 52 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:109*******) Ş***** M*****’a toplam 47.831,86 TL(KırkyedibinsekizyüzotuzbirTL seksenaltıKr) para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 37.561,04 TL(OtuzyedibinbeşyüzaltmışbirTL dörtKr) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 10.270,82 TL(OnbinikiyüzyetmişTL seksenikiKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:290

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 12419 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** A******* C******, No:*** adresinde ve tapuda 240 ada, 10 parselde bulunan C********* U******* adına kayıtlı B blok 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak zemin kat balkon alanın büyütüldüğü, üzerine sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 25.12.2023 tarih ve 53 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:203*********) C********* U*******’ye toplam 37.445,67 TL(OtuzyedibindörtyüzkırkbeşTL altmışyediKr) para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 29.405,05 TL(YirmidokuzbindörtyüzbeşTL beşKr) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.040,62 TL(SekizbinkırkTL altmışikiKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:291

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 12451 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** A******* C******, No:*** adresinde ve tapuda 240 ada, 10 parselde bulunan D***** A******* adına kayıtlı C blok 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki ve projelere aykırı olarak zemin kat balkon alanının büyütüldüğü, üzerine sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.11.2023 tarih ve 51 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 30.11.2023 tarih ve 276 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:408********) D***** A****** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:292

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 12474 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; Ek’te bulunan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan ödeneklerin toplamda 414.250,10TL aktarımının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:293

KARAR ÖZETİ: Ödenek İmha

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 12475 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödeneklerin İptali ve devri ile ilgili 39. Maddesine istinaden; yılsonunda kullanılmayan Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal edilmesinin uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 294

KARAR ÖZETİ: Belediye Alacaklarının Terkini

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 12473 sayılı yazısı ile teklif edilen; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Tahsil İmkansızlığı sebebiyle Terkin ” başlıklı 106. Maddesi “Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil ), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zaman aşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir… ” ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ” Encümenin Görev Ve Yetkileri ” başlıklı 34. Maddesi ” … f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek… ” şeklindedir. Yukarıda sayılan yasal düzenlemelere istinaden Belediyemizin tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğunu tespit eden Ek’li listede belirtilen dava konusu edilmemiş alacaklara ilişkin, 5.000,00 TL tutarın altındaki alacakların terkin yetkisi Belediye Encümenine tanınmakta ve Ayvacık PTT Müdürlüğünün Posta Ücret Tarifesi konulu 20.12.2023 tarih ve 522 sayılı yazısında belirtilen 56.50 TL posta masrafı göz önüne alındığında yasal faiziyle birlikte 56,50 TL ve altındaki alacaklarımızdan toplamda 3.736,00 TL tutarındaki meblağın terkin edilmesinin uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:295

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 12432 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c4b pafta, 126 ada, 31 parselde bulunan 273,76 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 962/27725’lik hissenin diğer hisse sahibi Y**** E******’ın  24/10/2023 tarihli dilekçesi ile  tarafına satış talebi  ile ilgili  Belediye Meclisinin  08/12/2023 tarih ve 2023/94 sayılı  kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair  Belediye Başkanlığının 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulmuştur. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele dair  komisyon raporu hazırlanmış olup;  3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” hükmü doğrultusunda; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c4b pafta, 126 ada, 31 parselde Belediyemize ait 9,50’lik kısmı ile ilgili 22.12.2023 tarihli Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 16.000,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 152.000,00TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 17.500,00TL’den olmasına 17.500,00 x 9,50 = 166.250,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:328********) Y**** E******’a satışının yapılmasının uygunluğuna ve Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde satışın yapılmasına; belirlenen süre içerisinde satış işleminin  gerçekleşmemesi  durumunda satışın hükümsüz olmasına Encümenince  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:296

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 12433 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d, i17d23a2a pafta, 239 ada, 59 parselde bulunan 1.896,67m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 12256/189667’lik hissenin diğer   hisse sahibi A** G****’in  25/10/2023 tarihli dilekçesi ile  tarafına satış talebi  ile ilgili  Belediye Meclisinin  08/12/2023 tarih ve 2023/95 sayılı  kararı ile  3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair  Belediye Başkanlığının 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulmuştur. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele dair  komisyon raporu hazırlanmış olup;  3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” hükmü doğrultusunda; tapuda Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d, i17d23a2a pafta, 239 ada, 59 parselde Belediyemize ait 122,56’lık kısmı ile  ilgili 22.12.2023 tarihli Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 15.250,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 1.869.040,00TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 16.500,00TL den olmasına 16.500,00 x 122,56 = 2.022.240,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:299********) A** G****’e satışının yapılmasının uygunluğuna ve Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde satışın yapılmasına; belirlenen süre içerisinde satış işleminin  gerçekleşmemesi  durumunda satışın hükümsüz olmasına Encümenince  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:297

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 12434 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d19d4a pafta, 227 ada, 13 parselde bulunan 810,12m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 635/81012’lik hissenin diğer hisse sahipleri O*** H**, A**** H**, E*** H**, Ö*** H**, H***** H**, A*** H** ve R**** H** vekili M. S***** Y******’ın  27/11/2023 tarihli dilekçesi ile  tarafına satış talebi  ile ilgili  Belediye Meclisinin  08/12/2023 tarih ve 2023/101 sayılı  kararı ile  3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair  Belediye Başkanlığının 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulmuştur. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele dair  komisyon raporu hazırlanmış olup;  3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” hükmü doğrultusunda; tapuda Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d19d4a pafta, 227 ada, 13 parselde Belediyemize ait 6,35’lik kısmı ile ilgili 22.12.2023 tarihli Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 10.500,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 66.675,00TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 11.500,00TL den olmasına 11.500,00 x 6,35 = 73.025,00TL olarak belirlenen satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:275********) O*** H**, (TCKNo:542********) A**** H**, (TCKNo:542********) E*** H**, (TCKNo:470********) Ö*** H**, (TCKNo:451********) H***** H**, (TCKNo:470********) A*** H** ve (TCKNo:470********) R**** H**’a satışının yapılmasının uygunluğuna ve Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde satışın yapılmasına; belirlenen süre içerisinde satış işleminin  gerçekleşmemesi  durumunda satışın hükümsüz olmasına Encümenince  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:298

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2023 tarih ve 12435 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 233 ada, 79 parselde bulunan 754,14m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 1009/37707’lik hissenin diğer hisse sahibi B***** F****’ın  23/11/2023 tarihli dilekçesi ile  tarafına satış talebi ile ilgili  Belediye Meclisinin  08/12/2023 tarih ve 2023/100 sayılı  kararı ile  3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair  Belediye Başkanlığının 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulmuştur. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele dair  komisyon raporu hazırlanmış olup;  3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” hükmü doğrultusunda; tapuda Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 233 ada, 79 parselde Belediyemize ait 20,18’lik kısmı ile ilgili 22.12.2023 tarihli Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 15.250,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 307.745,00TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 16.500,00TL den olmasına 16.500,00 x 20,18= 332.970,00TL olarak belirlenen satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:167*******) B***** F****’a satışının yapılmasının uygunluğuna ve Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde satışın yapılmasına; belirlenen süre içerisinde satış işleminin  gerçekleşmemesi  durumunda satışın hükümsüz olmasına Encümenince  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:299

KARAR ÖZETİ: Mıhlı 1. Etap İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.12.2023 tarih ve 12467 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan, 1. Etap 18. Madde imar uygulaması ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince alınan 26/01/2023 tarih ve 23 sayılı, 15/06/2023 Tarih ve 121 Sayılı, 24/08/2023 tarih ve 204 Sayılı kararları ile 14/09/2023 tarih ve 10158 Sayı ile kontrol için Çanakkale Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kadastro Müdürlüğü incelemesinde sonra değişiklik istenen 23/11/2023 tarih 10803711 sayılı yazı alınmıştır. Uygulama dosyası ile ilgili yüklenici gerekli düzeltmeleri yaparak 19/12/2023 tarih ve 9545 sayılı dilekçesi ile kurumumuza sunmuştur. Bu duruma istinaden;

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almakta,1. Etabın düzenleme sınırı 19/01/2023 tarih 17 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır.

 1. Uygulamaya ilişkin Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 3598310 olup; uygulamaya giren parsellerden 347 ada 1, 6, 7, 8 parseller, 156 ada 14, 20, 21,28, 30, 36, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 9 parsel, 188 ada 3 parseller, 197 ada 3, 4, 14, 15, 28, 29, 30, 39, 43, 44, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1 parsel, 222 ada 10, 11, 12, 13 parseller, 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 46 parsellerin evvelce 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddelerine istinaden oluştuğu ve eski terk oranlarının mevcut hesaplanan doptan az olması sebebiyle ilave dop alınması ve uygulamaya giren 254 ada 12, 13, 21, parseller, 347 ada 2, 3, 4, 5 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50 parseller, 167 ada 4, 5, 6 parseller, 188 ada 4, 6, 7 parseller, 197 ada 5, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 parseller, 216 ada 2, parsel, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 17 parsellerden dop oranında kesinti yapılmasına, uygulamaya giren 156 ada 38, 39 parsel, 188 ada 1, 2, 5, 254 ada 47, 48, 49 parsellerin evvelce 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine istinaden oluştuğu ve eski terk oranlarının mevcut hesaplanan doptan fazla olduğundan dop alınmamasına,
 2. Düzenleme sınırı tespit edilen alanda hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 167, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 numarada gösterilen 17 (onyedi) adet imar adasının tesciline, yol, park, alanı, Eğitim Tesis Alanı (İlkokul), Kreş Bakımevi olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerine
 3. 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden 1 aya süreliğine askıya çıkarılması, askı sürecinde itirazın olmaması halinde askı bitiminde uygulamanın kesinleşmesine,

d- Kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne uygulama dosyasının gönderilmesine  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:300

KARAR ÖZETİ: Mıhlı 3. Etap İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.12.2023 tarih ve 12469 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan, 3. Etap 18. Madde imar uygulaması ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince alınan 26/01/2023 tarih ve 24 sayılı, 08/06/2023 Tarih ve 118 Sayılı kararları ile 14/09/2023 tarih ve 10158 Sayı ile kontrol için Çanakkale Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kadastro Müdürlüğü incelemesinde sonra değişiklik istenen 23/11/2023 tarih 10803711 sayılı yazı alınmıştır. Uygulama dosyası ile ilgili yüklenici gerekli düzeltmeleri yaparak 19/12/2023 tarih ve 9545 sayılı dilekçesi ile kurumumuza sunmuştur. Bu duruma istinaden;

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, , i17d18d3b, i17d18d3c pafta 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 41, 59, 73, 74, 75, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile 233 ada 29, 38, 40 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almakta, 3. Etabın düzenleme sınırı 19/01/2023 tarih 18 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır.

 1. Uygulamaya ilişkin Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 2917982 olup; uygulamaya giren parsellerden uygulamaya giren 233 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 38, 40, 41, 59 parsellerden dop oranında kesinti yapılmasına, uygulamaya giren 233 ada 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 73, 74, 75 parsel, 265 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel 320 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerin evvelce 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine istinaden oluştuğu ve eski terk oranlarının mevcut hesaplanan doptan fazla olduğundan dop alınmamasına,
 2. Düzenleme sınırı tespit edilen alanda hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 389, 390, 391, 392 numarada gösterilen 4 (dört) adet imar adasının tesciline, yol, park alanı olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerine
 3. 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden 1 aya süreliğine askıya çıkarılması, askı sürecinde itirazın olmaması halinde askı bitiminde uygulamanın kesinleşmesine,
 4. Kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne uygulama dosyasının gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:301

KARAR ÖZETİ: Mıhlı 4. Etap İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.12.2023 tarih ve 12470 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi,  i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta 241 ada 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada 1, 2 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan, 4. Etap 18. Madde imar uygulaması ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince alınan 26/01/2023 tarih ve 25 sayılı, 08/06/2023 Tarih ve 119 Sayılı kararları ile 14/09/2023 tarih ve 10158 Sayı ile kontrol için Çanakkale Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kadastro Müdürlüğü incelemesinde sonra değişiklik istenen 23/11/2023 tarih 10803711 sayılı yazı alınmıştır. Uygulama dosyası ile ilgili yüklenici gerekli düzeltmeleri yaparak 19/12/2023 tarih ve 9545 sayılı dilekçesi ile kurumumuza sunmuştur. Bu duruma istinaden;

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a, i17d18c4b, i17d18c4c, i17d18c4d pafta 241 ada 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 parseller, 337 ada 1, 2  parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer almakta, 4. Etabın düzenleme sınırı 19/01/2023 tarih 19 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır.

 1. Uygulamaya ilişkin Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 2350901 olup; uygulamaya giren parsellerden uygulamaya giren 241 ada 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 337 ada 1, 2 parsellerden dop oranında kesinti yapılmasına, uygulamaya giren 241 ada 71, 74, 76 parsel,parsellerin evvelce 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine istinaden oluştuğu ve eski terk oranlarının mevcut hesaplanan doptan fazla olduğundan dop alınmamasına,
 2. Düzenleme sınırı tespit edilen alanda hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 387, 388 numarada gösterilen 2 (iki) adet imar adasının tesciline, yol, park alanı olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerine
 3. 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesine istinaden 1 aya süreliğine askıya çıkarılması, askı sürecinde itirazın olmaması halinde askı bitiminde uygulamanın kesinleşmesine,
 4. Kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne uygulama dosyasının gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.