29.08.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
143

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.08. 2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:106

KARAR ÖZETİ: Bütçe

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince tüm birimlere ait 2019 Gider Bütçesi teklifleri ile 2020 Gelir Bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminleri ve ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak birimlerden gelen gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne süresinde verilmiş olup; İlgili birimce incelendikten sonra hazırlık bütçesiyle birleştirilerek ekleriyle birlikte Başkanlık Makamına 15.08.2019 tarihinde tevdi edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2020 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2020 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2020 yılını  izleyen iki yılın  ( 2021–2022 ) bütçe tahminlerinin Encümenimizce  30 günlük yasal süresi içinde incelenmesine  ve 30 günlük süre sonunda  Meclise sunulması için gerekli kararın alınmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:107

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten 61.000,00TL’nin 0740-011601 Ödül ve İkramiyeler koduna aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:108

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu’da ikamet etmekte olan fakir ve muhtaç ailelerin öğrenci çocuklarının Mahalle Muhtarlarınca tespitinin yaptırılarak, tespit edilen öğrencilerin Muhtarlıktan temin edecekleri fakirlik belgesi getirmek şartıyla  okul kıyafetlerinin   ( Çanta, ayakkabı vb.) ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:109

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 13/06/2019 tarih ve 67 Nolu Encümen kararında, 15 Haziran 2019-15 Eylül 2019 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı kararı alınmış olup; Konu ile ilgili olarak Belediyemiz Zabıta Amirliğine telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikayetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Barış 6. Sokak No:2 adresinde Vedat YALÇIN tarafından inşaat yapım faaliyetlerinde bulunulduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, 30/07/2019 tarihinde saat:10:00’da 000050 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi, 13/06/2019 tarih ve 67 nolu Küçükkuyu Belediye Encümen Kararı gereği  ilgilisi Vedat YALÇIN’a 320.00TL(Üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:110

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20/08/2019 tarih ve 17270915 – 125.03 –E.19388 sayılı yazılarında; Mıhlı Mahallesi, Yatırım Caddesi No:19 adresinde bulunan Palm Beach Otel Küçükkuyu unvanlı işyerine denetim yapıldığı ancak işyeri sahiplerinin ruhsatlarını ibraz edemedikleri gerekçesiyle mevzuat kapsamında işlem yapılması bildirilmiş olup; konu ile ilgili Belediyemiz Zabıtaları tarafından, bahsi geçen PALM Beach Otel Küçükkuyu unvanlı işyerine 21/08/2019 tarihinde yapılan denetimde işyeri ruhsatını ibraz edemedikleri ve işyeri ruhsatının işyerinde görünür bir yerde olmadığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili  000052 nolu tutanak tanzim edilmiştir.2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğinin 11. Maddesinde ‘işyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.’hükmü ile   Küçükkuyu Belediye  Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 11/A  Maddesinde ( Belediye tarafından verilen izin ve ruhsatlarla ilgili yasaklar başlığının ( a) bendinde “işyeri açma ve çalışma ruhsatını görülebilecek bir yere asmamak” hükmü gereği ; düzenlenen tutanağa istinaden ilgilisi Palm Beach Otel Küçükkuyu İşletmeciliği ünvanlı işyeri yetkilisi (TC:13012711444)Alper KARADAĞ’a  5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesine istinaden 320.00TL(Üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

29.08.2019 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.