29.12.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
174

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.12.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:272

KARAR ÖZETİ : Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 26/12/2022 tarih ve 2022/4685 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

A**** Ç****: K******** B*******, G******** M*********, A****** C******, No:1** Küçükkuyu

KARAR  NO:273

KARAR ÖZETİ : Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27/12/2022 tarih ve 2022/4733 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

F****** G****: K******** B*******, S**** M********, 3** Ada, * Parsel No:1**, Küçükkuyu

KARAR NO:274

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4726 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:8*/* adresinde ve tapuda İ17******* pafta,5** ada, 9* parselde bulunan S*** Ç**** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 69 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:171********)S*** Ç****’ya toplamda 59.518,98 TL (Ellidokuzbinbeşyüzonsekizlira doksansekizkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 49.811,52 TL (Kırkdokuzbinsekizyüzonbirlira elliikikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 9.707,46 TL (Dokuzbinyediyüzyedilira kırkaltıkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:275

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4727 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, K********* B******, M**** M********, A**** S****, No:8*/* adresinde ve tapuda İ17******* pafta,5** ada, 9* parselde bulunan H***** E*** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 22.12.2022  tarih ve 70 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:158*********) H***** E*** ‘e toplamda 59.531,60 TL (Ellidokuzbinbeşyüzotuzbirlira altmışkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 49.822,08  TL (Kırkdokuzbinsekizyüzyirmiikilira sekizkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek, toplam 9.709,52 TL (Dokuzbinyediyüzdokuzlira elliikikuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:276

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4728 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:8*/* adresinde ve tapuda İ17******* pafta,5** ada, 9* parselde bulunan M***** S**** D**** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı ve aykırı olarak balkon alanları etrafları duvar örülerek kapalı alan haline getirildiği görüldüğünden yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 71 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:115*********) M***** S**** D****’ye toplamda 74.029,65 TL (Yetmişdörtbinyirmidokuzlira altmışbeşkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 61.955,52 TL (Altmışbirbindokuzyüzellibeşlira elliikikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 12.074,13 TL (Onikibinyetmişdörtlira onüçkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:277

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4729 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:8*/* adresinde ve tapuda İ17******* pafta,5** ada, 9* parselde bulunan Z**** T********** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı ve aykırı olarak balkon alanları etrafları duvar örülerek kapalı alan haline getirildiği, ortak alana teras uygulaması yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 72 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:437*********) Z**** T**********’na toplamda 91.530,78TL(Doksanbirbinbeşyüzotuzlira yetmişsekizkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 76.602,24TL(Yetmişaltıbinaltıyüzikilira yirmidörtkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 14.928,54TL (Ondörtbindokuzyüzyirmisekizlira ellidörtkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:278

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4730 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:8*/* adresinde ve tapuda İ17******* pafta, 5** ada, 9* parselde bulunan H***** S*** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı ve aykırı olarak balkon alanları etrafları duvar örülerek kapalı alan haline getirildiği, ortak alana merdiven ve teras uygulaması yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 73 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:353********) H***** S***’ye toplamda 98.432,81TL(Doksansekizbindörtyüzotuzikilira seksenbirkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 82.378,56TL (Seksenikibinüçyüzyetmişsekizlira ellialtıkuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 16.054,25TL (Onaltıbinellidörtlira yirmibeşkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:279

KARAR ÖZETİ: Ödenek İmha

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve 4749 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödeneklerin iptali ve devri ile ilgili 39. Maddesine istinaden; yıl sonunda kullanılmayan Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal  edilmesinin uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

29.12.2022 tarihli Encümen 8 adet karardan ibarettir.