T.C. KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

0
623

T.C.
KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ
TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİ

AMACI :
MADDE 1 :Küçükkuyu Belediye sınırları içinde çalışacak olan T plaka taksi ve bunlara ait durakların hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, amaçlanmıştır.

YASAL DAYANAK :
MADDE 2 :5393 Sayılı Belediye Kanununun14. Maddesi ve 15. Maddesinin b ,f ve p bendleri,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Amme alacakları kanunu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

TANIMLAR
MADDE 3:
BELEDİYE : Küçükkuyu Belediyesi
KENT :Küçükkuyu Belediye sınırları
ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,
İŞLETMECİ :Kent içinde yolcu taşımacılığı yapan taksi duraklarını çalıştıran kişi veya kuruluş.
ARAÇ :Bu yönetmelik uyarınca kent içinde işletmeci tarafından kullanılan araç,
SÜRÜCÜ :İşleticisi tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi,
MESLEK ODASI :Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Odasını,
GÜZERGAH :Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
HAT :Belirlenen her güzergah üzerinde çalışacak araç topluluğu,
KONTENJAN :Her hatta çalışan araç sayısını,
RUHSAT :İşleticilerin Küçükkuyu Belediyesinden harcını yatırarak alacakları ve her yıl vizelenecek olan taksi işletme belgesini,

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

YÖNETMELİĞİN KAPSAM ALANI
MADDE 4 : Bu yönetmelik;Küçükkuyu Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla ,yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren Taksi ve durakları ile yeni açılacak olanları kapsar.

TAKSİ DURAĞI AÇMA – ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACATI
MADDE 5 : Taksi durağı açma ve çalıştırma talebinde bulunan müracaatçılar,depolama noktalarını ,araç sayılarını, durakta çalışan şoför esnafın isimlerini belirterek,bağlı bulundukları Şoförler odasının aracılığı ile Belediyemize müracaat edeceklerdir.
Müracaatlar Zabıta birimince tanzim edilerek karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilecektir.

Taksi durağı müracaatında gerekli olan evraklar :
a) Durak açma talebinde bulunanlara ait ehliyet,nüfus cüzdanı ,ikametgah ilmuhaberi,araç ruhsatlarının fotokobileri .
b) Durak açılacak yere ait adres,tapu çap ve kira sözleşmesi
c) Çanakkale Ayvacık küçükkuyu nüfusuna kayıtlı ve küçükkuyuda oturduğuna dair ilmuhaber.
d) Sabıka kaydı.
e) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu.
f) Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
g) Aracın sigorta poliçesinin fotokopisi.
h) 2 adet vesikalık fotoğraf.

TAKSİ DURAĞI AÇMA VE RUHSAT DÜZENLENMESİ
MADDE 6 : TAKSİ Durağı Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Belediye Encümenince uygun görülen yerlere verilir. Duraklara ayrı ayrı numara verilecektir.Ruhsat,durakta çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur.

TAKSİ DURAKLARINDA ÇALIŞACAK ARAÇ SAYISI
MADDE 7 :Taksi duraklarında çalışacak araç sayıları meslek odasının aracılığı ile Belediye Encümenince belirlenecektir.Sayı arttırma talebleride Belediye Encümen kararı ile olur.Yeni çalışmaya başlayacak olan esnafın adı ruhsata kaydedilmeden çalışamaz.Aksi taktirde ruhsatı iptal edilir.

TAKSİ DURAĞI AÇILMASINDA ARANAN ŞARTLAR
MADDE 8:
a)Duraktaki çalışacak olan araç sayısından en az üç araçlık fazla park yeri alanına sahip olmak.
b)İşletme yazıhanesinde çöp kutusu,tuvalet,lavabo ile ayrıca bir ecza kutusu bulunacaktır.
c)Park alanının tabanı beton veya benzeri malzemeden olacaktır.
d)İşletme yazıhanesinde telefon bulundurulacaktır.
e)Yazıhane ile depolama yeri ayrı yerlerde bulunacaktır.
f)İşletici çalıştıracağı araçların yazıhaneye bağlı olduğunu tespit eden belgeyi bulundracaktır.

SORUMLULUK
MADDE 9:Taksi durakları işletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali,hukuki ve cezai sonuçlardan sorumludurlar.Bu nedenle, Belediye’ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

DENETLEME YETKİSİ
MADDE 10: Ticari Taksi ve personeli aşağıdaki yetgililerce denetlenir.
Belediye Başkanı Belediye Başkan yardımcıları ve Belediye Zabıtası tarafından denetlenir. Ayrıca denetimyetgisi verilen Belediye personelince denetim gerçekleştirilir.
Ayrıca denetime yetgili diğer kuruluşlarca(Trafik tescil bürosu,vergidairesi,şoförlerodası vb.)koordineli olarak da denetlenir.

ARACIN NİTELİKLERİ
MADDE 11:a)Ticari plaka taksiler sarı renkte olmalıdır.
) b Aracın ön kapı ve tavanında plaka ve durak adı yazılı olacaktır.
c)Aracın üst kısmında ışıklı taksi,boş ve dolu olduğunu gösterir tabela olacaktır.
d)Aracın üstünde başkaca reklamla ilgili yazı ve işaret bulunmayacaktır.
e)Araçlarda taksimetre ve bağlı bulundukları durak telefon nosu bulunacaktır.

ARAÇ SAHİPLERİNİN ŞOFÖR ÇALIŞTIRMALARI
MADDE 12:
a)Ticari taksi plaka Ruhsat sahibi şoför çalıştırabilir.Ancak çalştıracağı şoförün kimik bilgilerini.ehliyet, ikametgah,Ticari taşıt kullanım belgesi(SRC),oda kayıt,Adli sicil bilgilerini ve birer adet vesikalık fotoğraflarını dilekçe ile belediye’ye bildireceklerdir.
b)Şoför çalıştıran araç sahipleri şoförün hertürlü kanuni yükümlülüklerinden sorumludur.
c)Şoför olarak çalıştırılan kişilerin Belediye Zabıtası tarafından uygunsuz olarak,kurallara uymama gibi halleri tesbit edilirse ,işletici şoförünü 15 gün içinde değiştirmek zorundadır.Aksi taktirde çalışma izin belgesi iptal edilir.
d)Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden,bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten işletici ve sürücü sorumludur.Tazminat vb. bedeller hiç bir şekilde Belediye’ye yöneltilemez.

TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA RUHSATI BELGESİ DÜZENLENMESİ VE ŞARTLARI
Ticari taksi çalışma Ruhsat Belgesi düzenlenmesi için sürücünün;
MADDE 13:
a)Türk ceza kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesinde engel suçlar,topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,ve asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak,alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri geri alınma fiilinin tekrarı ve devamlılığı olmaması şartları gerekmektedir.
b)Ticari taksi çalışma ruhsatı hazırlanması için şoförler odasının kayıt ve belgeleri geçerli olup,Trafik tescil ruhsatlarındaki kayıtlara göre ruhsat tanzim edilecektir.
c)Ulaşım planlaması gereği ,duraklarda araç eksiltme,arttırma,durak yerlerini değiştirme konularında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yönetmeliği geçerlidir.
d)Şoförler odası üyeliğini kaybeden şoför esnafı 2ay içinde bu eksikliğini gidermesi gerekmektedir.Aksi takdirde Belediye Encümen kararı ile ruhsat iptal edilir.
e)Ticari taksi çalışma ruhsat belgesi Belediye Meclis kararının belirlediği ruhsat ücreti ödendiğinde verilir.Ruhsat ücreti (1) bir yıllıktır.
f)Ticari taksi çalışma ruhsat belgesi her yıl Belediye Meclis kararının belirlediği ruhsat yenileme ücreti ödenerek vizelenecektir.
g)Ticari taksi çalışma ruhsat ve vize ücretini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
h) Geçmiş yıllara ait ruhsat ücretleri ödenmedikçe vize işlemi yapılmaz.

TİCARİ TAKSİLERİN MODEL,PLAKA VE DEVİR İLE ORTAK ALINMASI İŞLEMLERİ
MADDE 14 :
a)Ticari taksi çalışamaz hale geldiği için seferden çekilmek zorunda kalındığı veya model değişikliği yapıldığı taktirde çalışma ruhsatı en fazla on(10) yaşındaki araca aktarılır. Ücret olarak meclis kararının belirlediği miktar alınır.(Ruhsat vize ücreti)
b)Model değişikliğinden dolayı ruhsat verilecek aracın işleticisi,tescil belgesi ve dilekçe ile Belediye’ye müracaat etmesi gerekmektedir.
c)Belediye Encümeninin bilgisi dışında taksi çalışma ruhsatı araçla birlikte satılamaz,devredilemez.Denetlemeye yetkili kişilerce ;denetim esnasında Belediyeden alınan çalışma ruhsatı ,araç tescil belgesi,vergi kaydı ve ilgili odanın kayıtlarından birinin tutmaması halinde durum Encümene bildirilir.Encümen maktu para cezası ile birlikte durumun düzeltilmesi için 1ay süre verir. Durum düzeltilmese Ruhsat iptal edilir.
d)Taksi çalışma Ruhsatı ancak Belediye Encümeni bilgisi ve onayı halinde devredilebilir .
e)Çalışma Ruhsatlarını Belediyeden izinsiz olarak devredenler hakkında bir ay süre verilerek belediye nezdinde onaylatmak için uyarı yapılır. Daha sonra devir ücretinin artırılması,seferden men ve ruhsat iptaline gidilecektir.
f)Çalışma Ruhsatı sahiplerinin ölümü durumunda 1. Derece yakınlarının çalışma ruhsatı için bir(1) ay içinde müracaat etmesi halinde düzenlenecek çalışma ruhsatından ücret alınmaz.
g)Çalışma ruhsat sahibi aracını değiştirmek istemesi halinde, Belediye’ye alacağı aracın bilgilerini yazılı dilekçe ile bildirecektir. Yeni alınan araca göre ruhsat düzenlenir.Çalışma ruhsat vizesi yapılalı 6 aydan az ise vize ücreti alınmaz ,6 aydan fazla ise vize ücreti alınır.
h)İcra olayından dolayı aracı satılan ruhsat sahipleri 1yıl içinde başka araç aldıklarında ruhsat vizelenir.

ARAÇ İÇİNDE VE DURAKLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 15 :
a)Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde ulaşım planlaması gereği ;duraklarda araç eksiltme ,artırma,sayılarını belirleme,durak birleştirme veya kaldırma konularında Küçükkuyu Belediyesi yetkilidir.
b)Ticari taksi çalışma ruhsatı alan veya alacak olan taksi sahipleri işbu yönetmelik gereği yetkili birimler,kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Verilen ruhsat alanın lehine sürekli müktesep hak doğurmaz.
c)Küçükkuyu Belediyesi yayınlamış olduğu ticari taksi plaka yönetmeliğini günün şartlarına,kanun tüzük veya yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir.Araç sahipleri kendinden veya aracından istenen tüm nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak ve taşımak zorundadır.
d)Taksi sahipleri araçlarının çalışmadığı veya çalıştırılmadığı günler için ruhsat ve vize harçlarını ödemekten kaçınamaz,geri ödenmesini talep edemez.
e)Hizmetlerin aksamaması için durak sorumlusunun belirlenmesi ve resmi tatil günleri ile geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi bırakılması zorunludur.
f)işletmeci tarafından araç içinde sürücüden başka kimse bulundurulamaz.
g)Taşıma ücreti olarak,yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret alınır.
h)İşletici ve sürücüler,çevre sakinleri,müşteri,resmi ve gayri resmi kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaktır.Yolculuk esnasında ve duraklarda argo kelimeler kullanılmayacaktır.Aşırı hız yapılmayacaktır.
I)Araçlarda çalışacak personelin kılık kıyafeti ilgili odası tarafından tespit edildiği şekilde olacaktır.Araçlarda çalışacak personel temiz ve bakımlı olacaktır.
j)Yolcunun taşıdığı bagajdan 50 kiloya kadar bagaj ücreti alınmayacaktır.
k)Alkollü araç kullanma ve durağa alkollü geldiği tespit edilen sürücülere Belediye Encümenince çeşitli sure ile duraktan uzaklaşma cezası verilir.Bu hal devam ederse (3 defa)duraktan ihraç edilirler ve hiçbir hak talep edemezler.

l)Duraklarda kira v.s. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup,durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler.
m)Durakları ve araçları denetlemek için gelen Belediye görevlilerine yardımcı olunacak istenilen bilgi ve belgeler ibraz edilecektir.Belediye görevlilerinin tespit ettiği eksiklikler Encümen tarafından değerlendirilecektir.

ARAÇLARIN DURUMU İLE İLGİLİ UYULACAK KURALLAR
MADDE 16 :
a)Araçların genel temizliği günlük olarak yapılacaktır.Aracın içinde toz yağ ve kötü kokular olmayacaktır.
b)Araçlarda trafik kanunlarının öngördüğü şekilde ilkyardım çantası bulunacaktır.Ayrıca yangın söndürme cihazı bulunacaktır.
c)Araçlarda önem arzeden fren ,rot,balans,hidrolik v.b.bakımı düzenli olarak yapılacaktır.Ayrıca eksoz sistemi çevreyi rahatsız edecek şekilde arızalı olmamalıdır.
d)Araçların camlarında ve farlarında çatlak kırık olmamalıdır.Ayrıca döşemeleri
çok eskimiş olmamalıdır.
e)Araçlar 2918 sayılı karayolları trafik kanununda belirtilen renk ve şekilde olacaktır.Hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılmayacaktır.
f)Araçlara reklam alınması afiş poster asılması hakları Belediye’ye ait olup,Belediyenin bu hususda talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.
g)Araçlarda sürücü dahil en fazla 4+1 olması zorunludur. Ayrıca araçlar 15 yaşını geçmemelidir.
h)Yasalar çerçevesinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler,bulundurulur.

FİYAT TARİFELERİ
MADDE 17 :Meslek odasından alınan görüş ile Belediye meclisince belirlenen taksimetre açılış ücreti – km ücreti çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır.
Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.
Ticari taksilerin duraklarda hareket ve bekleme sureleri, çalışma ortamına göre uygulanır.

TİCARİ TAKSİ DURAK TEMSİLCİLİĞİ
MADDE 18- Durak temsilcisi, Belediye ile Durak ve sıra hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere,durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.
Her durak için bir temsilci seçilecek olup,seçilen temsilcinin ismi meslek odası ve Belediye’ye bildirilecektir.
Temsilci Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Ticari taksi çalışma ruhsatı alan taksi sahipleri bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.
Yapılan denetimlerde görülen eksiklikler Belediye Encümenine tutanak ile bildirilecek olup , eksikliğin durumuna göre Encümen; uyarı,para cezası , belirli gün duraktan uzaklaştırma ve çalışma Ruhsatı iptali gibi cezai işlemler uygulayacaktır.

HÜKÜM BULUNMAMASI
MADDE 19 :Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.
YÜRÜTME MADDE 20 : Bu yönetmelik Küçükkuyu Belediye Başkanlığınca yürütülür.

YÜRÜRLÜK
MADDE 21 :Bu yönetmelik Küçükkuyu Belediye Meclisinin kabulünden sonra ilan edilerek (web sayfası) Kaymakamlığa gönderilmesinden sonra yürürlüğe girer.

EK MADDE 1 – Hali hazırda mevcut olan taksi durakları engeç bir (1)yıl içinde işbu yönetmelik hükümlerini yerine getirmek zorundadırlar. Aksi taktirde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.