02.03.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
372

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.03.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:42

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler   Müdürlüğünün 01.03.2023 tarih ve 2023/5871 sayılı yazısı ile teklif  edilen Beldemiz Y******** M********, K******** M*****, i17****** pafta, 1** ada, 9* parselde kayıtlı 6**,7* m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait  308/933 hissenin diğer hisse sahibi Y******* E**** tarafından 01.11.2022 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle, satışı için 09.12.2022 tarih ve 2022/85 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı   Başkanlık  Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Arsa Satış Taktir  Komisyonu” oluşturulmuş olup; 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda Beldemiz Yeşilyurt Mahallesi, Kırcakuyusu Mevkii, i17d22b2a pafta, 169 ada, 92 parselde  Belediyemize ait 221,76 m2’lik kısmı ile  ilgili   27.02.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 9.333,33 TL olmak üzere, toplam satış bedeli 2.069,759,26TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 9.400,00TL den olmasına 9.400,00 x 221,76 = 2.084,544,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:250********) Y******* E****’e satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:43

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2023 tarih ve 2023/5872 sayılı yazısı ile teklif  edilen Beldemiz M**** M********, B******** M*****, i17****** pafta, 3** ada, 1* parselde kayıtlı 4**,9* m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait 1837/43599 hissenin diğer hisse sahibi S**** G***** ve A** Y******* tarafından 08.11.2022 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle, satışı için 02.01.2023 tarih ve 2023/12 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı Başkanlık Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Arsa Satış Taktir  Komisyonu” oluşturulmuş olup; 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 386 ada, 11 parselde Belediyemize ait 18.37 m2’lik kısmı ile  ilgili   27.02.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 8.633,33TL olmak üzere, toplam satış bedeli 158.594,27TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede ; metrekaresinin 9.500,00TL den olmasına 9.500,00×18.37 = 174.515,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince diğer hisse sahipleri (TCKNo:245********) S**** G***** ve (TCKNo:263********) A** Y*******’a  satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:44

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2023 tarih ve 2023/5873 sayılı yazısı ile teklif  edilen Beldemiz M**** M********, B******** M*****, i17****** pafta, 3** ada, 1* parselde kayıtlı 5**,1* m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait 1061/57819 hissenin diğer hisse sahibi Mehmet S*** B*********** tarafından 09.12.2022  tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi, 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle, satışı için 06.02.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı Başkanlık Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Arsa Satış Taktir  Komisyonu” oluşturulmuş olup; 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d3d pafta, 386 ada, 13 parselde Belediyemize ait 10,61 m2’lik kısmı ile  ilgili   27.02.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 8.600,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 91.246,00TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 9.500,00TL den olmasına 9.500,00 x 10,61= 100.795,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:274********) M***** S*** B***********’a satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:45

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2023 tarih ve 2023/5876 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** M********, T*** M******** m*****, İ17***** pafta, 1** ada, * parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen  G******** M********, T*** M******** m*****, İ17***** pafta, 1** ada, *  parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi  uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:46

KARAR ÖZETİ: İhdas -Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2023 tarih ve 2023/5877sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, M**** m*****, i17****** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda yola terk ve ihdas işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk ve ihdas işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk ve ihdas işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen M**** M********, M**** m*****, i17****** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, (A: 6,35 m²)  ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasıflı tescil edilmesinin ve 256 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz ile tevhid edilerek arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:47

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün  02.03.2023 tarih ve 2023/5893 sayılı yazısı ile teklif edilen;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; 16.07.2019 tarih ve 30833 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Evsel Atıksu Arıtma Tesisi için Sürekli İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler için SAİS zorunlu hale getirilmiş olup, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evsel Atık Su Arıtma Tesisi için kurulması zorunlu kılınan SAİS kabini ve ekipmanlarının alınması için bütçemizde yer almayan 0520-06.1.2.90 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları ekonomik kodunun açılarak, 0139-09.6.1.01 yedek ödenek kodundan 603.000,00TL’nin,  0520-06.1.2.90 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları ekonomik koduna aktarılmasının uygunluğuna  Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

02.03.2023  tarihli Encümen  6  adet karardan ibarettir.